வீரை. சு. பழனிக்குமாரு பண்டாரம் இயற்றிய
"வீரவநல்லூர் மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்"

vIravanallUr marakatavalliyammai piLLaittamiz
by vIrai pazanikkumaru paNTAram
In tamil script, unicode/utf-8 format

"வீரை. சு. பழனிக்குமாரு பண்டாரம் இயற்றிய
"வீரவநல்லூர் மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்"