பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம்
(திருவாலவாய் மான்மியம்)
1. மதுரைக் காண்டம், பாகம் 1 (படலம் 4 வரை)

tiruviLaiyATaR purANam - part 1
of paranjcOti munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் (திருவாலவாய் மான்மியம்)
1. மதுரைக் காண்டம், பாகம் 1 ( படலம் 1-4)