Welcome To Literary Bookshelf
Sangam literature comprises some of the oldest extant Tamil literature, and deals with love, traditions, war, governance, trade and life.!

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம்
(திருவாலவாய் மான்மியம்)
1. மதுரைக் காண்டம், பாகம் 1 (படலம் 4 வரை)

tiruviLaiyATaR purANam - part 1
of paranjcOti munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format
  Acknowledgements:
  Our Sincere thanks go to the Ms. Kalaivani Ganesan of Singapore for her help in the preparation of this etext for Saivam.org and
  Mr. S. Ganesan for providing an electronic version of this work for inclusion as part of Project Madurai collections.
  Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

  © Project Madurai, 1998-2014.
  to preparation
  of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
  are
  http://www.projectmadurai.org/

பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் (திருவாலவாய் மான்மியம்)
1. மதுரைக் காண்டம், பாகம் 1 ( படலம் 1-4)


  உள்ளடக்கம்
   1. மதுரைக் காண்டம்
   காப்பு (1-5)
   கடவுள் வாழ்த்து (6-23)
   பாயிரம் (24-26)
   அவையடக்கம் (27-31)
   திரு நாட்டுச் சிறப்பு / பாண்டித் திருநாட்டுப் படலம் (32-91)
   திரு நகரச் சிறப்பு / மதுரைத் திருநகரப் படலம் (92-200 )
   திருக்கையாலச் சிறப்பு / திருக்கயிலாய வருணனைப் படலம் (201 - 207 )
   புராண வரலாறு / திருநகரச் சிறப்பு புராண வரலாற்றுப் படலம் (208 - 232)
   தல விசேடம் / தல விசேடப் படலம் (233- 255 )
   தீர்த்த விசேடம் / தீர்த்த விசேடப் படலம் (256- 291)
   மூர்த்தி விசேடம் / மூர்த்தி விசேடப் படலம் (292 -328 )
   பதிகம் / பதிகப் படலம் (329 - 343 )
   திருவிளையாடல்கள்
   1. இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம் (344- 440)
   2. வெள்ளை யானையின் சாபம் தீர்த்த படலம் (441-471 )
   3. திருநகரம் கண்ட படலம் சுபம் ( 472 - 518)
   4. தடாதகைப் பிராட்டியார் திருவவதாரப் படலம் (519 - 599)


  1. காப்பு (1-5)

  1 விநாயகர் காப்பு
  சத்தி யாய்ச்சிவ மாகித் தனிப்பர
  முத்தி யான முதலைத் துதிசெயச்
  சுத்தி யாகிய சொற்பொருள் நல்குவ
  சித்தி யானைதன் செய்யபொற் பாதமே
  2 சொக்கலிங்கமூர்த்தி காப்பு
  வென்றுளே புலன்க ளைந்தார் மெய்யுணர் உள்ளந் தோறுஞ்
  சென்றுளே யமுத மூற்றுந் திருவருள் போற்றி யேற்றுக்
  குன்றுளே யிருந்து காட்சி கொடுத்தருள் கோலம் போற்றி
  மன்றுளே மாறி யாடு மறைச்சிலம் படிகள் போற்றி
  3 அங்கயற்கண்ணம்மை காப்பு
  சுரம்புமுரல் கடிமலர்ப்பூங் குழல்போற்றி
          யுத்தரியத் தொடித்தோள் போற்றி
  கரும்புருவச் சிலைபோற்றி கவுணியர்க்குப்
          பால்சுரந்த கலசம் போற்றி
  இரும்புமனங் குழைத்தென்னை யெடுத்தாண்ட
          வங்கயற்கண் எம்பிராட்டி
  அரும்புமிள நகைபோற்றி யாரணநூ புரஞ்சிலம்பு
          மடிகள் போற்றி
  4 நூற்பயன்
  திங்களணிதிருவால வாயெம் மண்ண றிருவிளையாட்
          டிவையன்பு செய்துகேட்போர்
  சங்கநிதி பதுமநிதிச் செல்வ மோங்கித்
          தகைமை தரு மகப்பெறுவர் பகையை வெல்வர்
  மங்கலநன் மணம்பெறுவர் பிணிவந் தெய்தார்
          வாழ்நாளு நனிபெறுவர் வானா டெய்திப்
  புங்கவராய் அங்குள்ள போக மூழ்கிப்
          புண்ணியராய்ச் சிவனடிக்கீழ் நண்ணி வாழ்வார்
  5 வாழ்த்து
  மல்குக வேத வேள்வி வழங்குக சுரந்து வானம்
  பல்குக வளங்கள் எங்கும் பரவுக வறங்க ளின்ப
  நல்குக வுயிர்கட் கெல்லா நான்மறைச் சைவ மோங்கிப்
  புல்குக வுலக மெல்லாம் புரவலன் செங்கோல் வாழ்க


  கடவுள் வாழ்த்து (6-23)

  6 பரமசிவம்
  பூவண்ணம் பூவின் மணம்போலமெய்ப் போத வின்ப
  மாவண்ண மெய்கொண் டவன்றன்வலி யாணை தாங்கி
  மூவண்ண றன்சந் நிதிமுத்தொழில் செய்ய வாளா
  மேவண்ண லன்னான் விளையாட்டின் வினையை வெல்வாம்
  7 பராசக்தி
  அண்டங்கள் எல்லாம் அணுவாக வணுக்க ளெல்லாம்
  அண்டங்க ளாகப் பெரிதாய்ச்சிறி தாயி னானும்
  அண்டங்க ளுள்ளும் புறம்புங்கரி யாயி னானும்
  அண்டங்க ளீன்றா டுணையென்ப ரறிந்த நல்லோர்
  8 சொக்கலிங்கமூர்த்தி
  பூவி னாயகன் பூமக ணாயகன்
  காவி னாயக னாதிக் கடவுளர்க்கு
  ஆவி நாயகன் னங்கயற் கண்ணிமா
  தேவி நாயகன் சேவடி யேத்துவாம்
  9 அங்கயற்கண்ணம்மை
  பங்கயற்க ணரியபாம் பரனுருவே தனக்குரிய படிவமாகி
  இங்கயற்க ணகனுலக மெண்ணிறந்த சராசரங்கள் ஈன்றுந் தாழாக்
  கொங்கயற்கண் மலர்க்கூந்தற் குமரிபாண்டியன்மகள் போற் கோலங் கொண்ட
  அங்கயற்க ணம்மையிரு பாதப்போ தெப்போது மகத்துள் வைப்பாம்
  10 நடேசர்
  உண்மையறி வானந்த வுருவாகி வெவ்வுயிர்க்கு முயிராய் நீரின்
  தண்மையனல் வெம்மையெனத் தனையகலா திருந்துசரா சரங்க ளீன்ற
  பெண்மையுரு வாகியதன் னாநந்தக் கொடிமகிழ்ச்சி பெருக யார்க்கும்
  அண்மையதா யம்பலத்து ளாடியருள் பேரொளியை யகத்துள் வைப்பாம்
  11 சௌந்தரபாண்டியர்
  சடைமறைத்துக் கதிர்மகுடந் தரித்துநறுங் கொன்றையந்தார் தணந்துவேப்பந்
  தொடைமுடித்து விடநாகக் கலனகற்றி மாணிக்கச் சுடர்ப்பூ ணேந்தி
  விடைநிறுத்திக் கயலெடுத்து வழுதிமரு மகனாகி மீன நோக்கின்
  மடவாலை மணந்துலக முழுதாண்ட சுந்தரனை வணக்கஞ் செய்வாம்
  12 தடாதகைப் பிராட்டியார்
  செழியர்பிரான் திருமகளாய்க் கலைபயின்று முடிபுனைந்து செங்கோ லோச்சி
  முழுதுலகுஞ் சயங்கொண்டு திறைகொண்டுந்திகண முனைப்போர் சாய்த்துத்
  தொழுகணவற் கணிமணமா லிகைசூட்டித் தன்மகுடஞ் சூட்டிச் செல்வந்
  தழைவுறுதன் னரசளித்த பெண்ணரசி யடிக்கமலந் தலைமேல் வைப்பாம்
  13 கான் மாறி நடித்தவர்
  பொருமாறிற் கிளர்தடந்தோள் ஒருமாறன் மனங்கிடந்த புழுக்க மாற
  வருமாறிற் கண்ணருவி மாறாது களிப்படைய மண்ணும் விண்ணும்
  உருமாறிப் பவக்கடல்வீழ்ந் தூசலெனத் தடுமாறி யுழலு மாக்கள்
  கருமாறிக் கதியடையக் கான்மாறி நடித்தவரைக் கருத்துள் வைப்பாம்
  14 தஷிணாமூர்த்தி
  கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறையா றங்கமுதற் கற்ற கேள்வி
  வல்லார்க ணால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கப் பாலாய்
  எல்லாமாய் அல்லதுமா யிருந்ததனை யிருந்தபடி யிருந்து காட்டிச்
  சொல்லாமற்சொன் னவரை நினையாமனினைந் துபவத் தொடக்கை வெல்வாம்
  15 சித்தி விநாயகக் கடவுள்
  உள்ளமெனுங் கூடத்தில் ஊக்கமெனுந் தறிநிறுவி யறுதியாகத்
  தள்ளரிய வன்பென்னுந் தொடர்பூட்டி யிடைப் படுத்தித் தறுகட் பாசக்
  கள்ளவினைப் பசுபோதக் கவளமிடக் களித்துண்டு கருணையென்னும்
  வெள்ளமதம் பொழிசித்தி வேழத்தை நினைந்து வருவினைக டீர்ப்பாம்
  16 சுப்பிரமணியக் கடவுள்
  கறங்குதிரைக் கருங்கடலுங் காரவுணப் பெருங்
          கடலுங் கலங்கக் கார்வந்
  துறங்குசிகைப் பொருப்புஞ்சூ ருரப்பொருப்பும்
          பிளப்பமறை யுணர்ந்தோராற்றும்
  அறங்குலவு மகத்தழலு மவுணமட வார்வயிற்றி னழலும் மூள
  மறங்குலவு வேலெடுத்த குமரவேள் சேவடிகள் வணக்கம் செய்வாம்
  17 சரசுவதி
  பழுதகன்ற நால்வகைச் சொன் மலரெடுத்துப்
          பத்திபடப் பரப்பித் திக்கு
  முழுதகன்று மணந்துசுவை யொழுகியணி பெற
          முக்கண் மூர்த்தி தாளிற்
  றொழுதகன்ற வன்பெனுநார் தொடுத்தலங்கல்
          சூட்டவரிச் சுரும்புந் தேனும்
  கொழுதகன்ற வெண்டோட்டு முண்டகத் தாளடி
          முடி மேற்கொண்டு வாழ்வாம்
  18 திருநந்தி தேவர்
  வந்திறை யடியிற் றாழும் வானவர் மகுட கோடி
  பந்தியின் மணிகள் சிந்த வேத்திரப் படையாற் றாக்கி
  அந்தியும் பகலும் தொண்ட ரலகிடுங் குப்பை யாக்கும்
  நந்தியெம் பெருமான் பாத நகைமலர் முடிமேல் வைப்பாம்
  19 திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார்
  கடியவிழ் கடுக்கை வேணித் தாதைபோற் கனற்கண் மீனக்
  கொடியனை வேவ நோக்கிக் குறையிரந் தனையான் கற்பிற்
  பிடியன நாயனார் வேண்டப் பின்னுயி ரளித்துக் காத்த
  முடியணி மாடக் காழி முனிவனை வணக்கஞ் செய்வாம்
  20 திருநாவுக்கரசு நாயனார்
  அறப்பெருங் செல்வி பாகத் தண்ணலஞ் செழுத்தா லஞ்சா
  மறப்பெருஞ் செய்கை மாறா வஞ்சகர் இட்டநீல
  நிறப்பெருங் கடலும் யார்க்கும் நீந்துதற் கரிய வேழு
  பிறப்பெனுங் கடலு நீத்த பிரானடி வணக்கஞ் செய்வாம்
  21 சுந்தர மூர்த்தி நாயனார்
  அரவக லல்கு லார்பா லாசைநீத் தவர்க்கே வீடு
  தருவமென் றளவில் வேதஞ் சாற்றிய தலைவன் றன்னைப்
  பரவைதன் புலவி தீர்ப்பான் கழுதுகண் படுக்கும் பானாள்
  இரவினிற் றூது கொண்டோன் இணையடி முடிமேல் வைப்பாம்
  22 மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
  எழுதரு மறைக டேறா விறைவனை யெல்லிற் கங்குற்
  பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து
  தொழுதகை தலைமே லேறத் துளும்புகண் ணீருண் மூழ்கி
  அழுதடி யடைந்த வன்பன் அடியவர்க் கடிமை செய்வாம்
  23 சண்டேசுர நாயனார் முதலிய திருத்தொண்டர்
  தந்தைதா ளடும்பிறவித் தாளெறிந்து
          நிருத்தர்இரு தாளைச் சேர்ந்த
  மைந்தர்தாள் வேதநெறி சைவநெறி பத்திநெறி
          வழாது வாய்மெய்
  சிந்தைதா னரனடிக்கே செலுத்தினராய்ச்
          சிவானுபவச் செல்வ ராகிப்
  பந்தமாந் தொடக்கறுத்த திருத்தொண்டர்
          தாள்பரவிப் பணிதல் செய்வாம்
  கடவுள் வாழ்த்து சுபம்
  -------------------

  பாயிரம் (24 - 26 )

  முதனூல்
  24 அண்ணல்பாற் றெளிந்த நந்தி யடிகள்பாற் சனற்கு மாரன்
  உண்ணிறை யன்பி னாய்ந்து வியாதனுக் குணர்த்த வந்தப்
  புண்ணிய முனிவன் சூதற் கோதிய புராண மூவா
  றெண்ணிய விவற்றுட் காந்தத் தீசசங் கிதையின் மாதோ
  25 நூல் யாத்தற்குக் காரணம்
  அறைந்திடப் பட்ட தாகு மாலவாய்ப் புகழ்மை யந்தச்
  சிறந்திடும் வடநூல் தன்னைத் தென்சொலாற் செய்தி யென்றிங்
  குறைந்திடும் பெரியோர் கூறக் கடைப்பிலத் துறுதி யிந்தப்
  பிறந்திடும் பிறப்பி லெய்தப் பெறுதுமென் றுள்ளந் தேறோ
  26 மொழி பெயர்த்த முறை
  திருநகர் தீர்த்த மூர்த்திச் சிறப்புமூன் றந்த மூர்த்தி
  அருள்விளை யாட லெட்டெட் டருச்சனை வினையொன் றாக
  வரன்முறை யறுபத் தெட்டா மற்றவை படல மாக
  விரிமுறை விருத்தச் செய்யுள் வகைமையால் விளம்ப லுற்றேன்
  பாயிரம் சுபம்
  -------------------------

  அவையடக்கம் (27 -31 )

  27 நாயகன் கவிக்குங் குற்ற நாட்டிய கழக மாந்தர்
  மேயவத் தலத்தி னோர்கென் வெள்ளறி வுரையிற் குற்றம்
  ஆயுமா றரிதன் றேனு நீர்பிரித் தன்ன முண்ணுந்
  தூயதீம் பால்போற் கொள்க சுந்தரன் சரிதந் தன்னை
  28 கவைக்கொ ழுந்தழனாச் சுவை கண்டவூனிமையோர்
  சுவைக்க விண்ணமு தாயினம் துளக்கமில் சான்றோர்
  அவைக்க ளம்புகுந் தினியவா யாலவா யுடையார்
  செவிக்க ளம்புகுந் தேறுவ சிறியனேன் பனுவல்
  29 பாய வாரியுண் டுவர்கெடுத் துலகெலாம் பருகத்
  தூய வாக்கிய காரெனச் சொற்பொருள் தெளிந்தோர்
  ஆய கேள்வியர் துகளறுத் தாலவா யுடைய
  நாய னார்க்கினி தாக்குப நலமிலேன் புன்சொல்
  30 அல்லை யீதல்லை யீதென மறைகளு ம்அன்மைச்
  சொல்லி னாற்றுதித் திளைக்குமிச் சுந்தர னாடற்
  கெல்லை யாகுமோ வென்னுரை யென்செய்கோ விதனைச்
  சொல்லு வேனெனு மாசை யென் சொல்வழி கேளா
  31 அறுகாற்பீ டத்துயர்மால் ஆழிகடைந் தமுதையரங் கேற்று மாபோல்
  அறுகாற்பே டிசைபாடுங் கூடன்மான் மியத்தையருந் தமிழாற் பாடி
  அறுகாற்பீ டுயர்முடி யார் சொக்கேசர் சந்நிதியி லமரச் சூழும்
  அறுகாற்பீ டத்திருந்து பரஞ்சோதி முனிவனரங் கேற்றி னானே

  அவையடக்கம் சுபம்
  --------------

  திரு நாட்டுச் சிறப்பு /பாண்டித் திருநாட்டுப் படலம் (32-91)

  32 கறைநி றுத்திய கந்தர சுந்தரக் கடவுள்
  உறைநி றுத்திய வாளினாற் பகையிரு ளதுக்கி
  மறைநி றுத்திய வழியினால் வழுதியாய்ச் செங்கோன்
  முறைநி றுத்திய பாண்டிநாட் டணியது மொழிவாம்
  33 தெய்வ நாயகன் நீறணி மேனிபோற் சென்று
  பௌவ மேய்ந்துமை மேனிபோற் பசந்துபல் லுயிர்க்கும்
  எவ்வ மாற்றுவான் சுரந்திடு மின்னரு ளென்னக்
  கௌவை நீர்சுரந் தெழுந்தன கனைகுரல் மேகம்
  34 இடித்து வாய்திறந் தொல்லென வெல்லொளி மழுங்கத்
  தடித்து வாள்புடை விதிர்த்துநின் றுஇந்திர சாபம்
  பிடித்து நீளம்பு கோடைமேற் பெய்துவெம் பெரும்போர்
  முடித்து நாமென வருதல்போன் மொய்த்தன கொண்மூ
  35 முனித னீள்வரை யுச்சிமேன் முழங்கிவா னிவந்து
  தனித நீர்மழை பொழிவன தடஞ்சிலை யிராமன்
  கனித னீர்மையா லாலவாய்க் கண்ணுதல் முடிமேற்
  புனித நீர்த்திரு மஞ்சனம் ஆட்டுவான் போலும்
  36 சுந்த ரன்றிரு முடிமிசைத் தூயநீ ராட்டும்
  இந்தி ரன்றனை யொத்தகா ரெழிழிதென் மலைமேல்
  வந்து பெய்வலத் தனிமுதன் மௌலிமேல் வலாரி
  சிந்து கின்றகைப் போதெனப் பன்மணி தெறிப்ப
  37 உடுத்த தெண்கடன் மேகலை யுடையபார் மகள்தன்
  இடத்து தித்தபல் லுயிர்க்கெலா மிரங்கித்தன் கொங்கைத்
  தடத்து நின்றிழி பாலெனத் தடவரை முகடு
  தொடுத்து வீழ்வன விழுமெனத் தூங்குவெள் ளருவி
  38 கருநிற மேக மென்னுங் கச்சணி சிகரக் கொங்கை
  அருவியாந் தீம்பால் சோர வகன்சுனை யென்னுங் கொப்பூழ்ப்
  பொருவில்வே யென்னு மென்றோட் பொதியமாஞ் சைலப் பாவை
  பெருகுதண் பொருநை யென்னும் பெண்மகப் பெற்றாள் அன்றே
  39 கல்லெனக் கரைந்து வீழுங் கரும்புனற் குழவி கானத்
  தொல்லெனத் தவழ்ந்து தீம்பா லுண்டொரீஇத் திண்டோண் மள்ளர்
  சொல்லெனத் தெழிக்கும் பம்பைத் தீங்குரல் செவிவாய்த் தேக்கி
  மெல்லெனக் காலிற் போகிப் பணைதொறும் விளையாட்டு எய்தி
  40 அரம்பைமென் குறங்கா மாவி னவிர்தளிர் நிறமாத் தெங்கின்
  குரும்பைவெம் முலையா வஞ்சிக் கொடியிரு நுசுப்பாக் கூந்தல்
  சுரும்பவிழ் குழலாக் கஞ்சஞ் சுடர்மதி முகமாக் கொண்டு
  நிரம்பிநீள் கைதை வேலி நெய்தல்சூழ் காவில் வைகி
  41 பன்மலர் மாலை வேய்ந்து பானுரைப் போர்வை போர்த்துத்
  தென்மலைத் தேய்ந்த சாந்த மான்மதச் சேறு பூசிப்
  பொன்மணி யாரந் தாங்கிப் பொருநையாங் கன்னி முந்நீர்த்
  தன்மகிழ் கிழவ னாகந் தழீஇகொடு கலந்த தன்றே
  42 வல்லைதா யிருபால் வைகுஞ் சிவாலய மருங்கு மீண்டு
  முல்லையா னைந்துந் தேனுந் திரைக்கையான் முகந்து வீசி
  நல்லமான் மதஞ்சாந் தப்பி நறுவிரை மலர் தூய் நீத்தஞ்
  செல்லலாற் பூசைத் தொண்டின் செயல்வினை மாக்கள் போலும்
  43 அரும்பவி ழனங்க வாளி யலைதர வாகம் பொன்போர்த்
  திரங்கிவா லன்ன மேங்கதி யிருகையும் சங்கஞ் சிந்தி
  மசுங்குசூழ் காஞ்சி தன்னவரம்பிற வொழுகும் மாரி
  பரம்பரற் கையம் பெய்யும் பார்ப்பன மகளிர் போலும்
  44 வரைபடு மணியும் பொன்னும் வைரமும் குழையும் பூட்டி
  அரைபடு மகிலுங் சாந்து மப்பியின் னமுத மூட்டுக்
  கரைபடு மருத மென்னும் கன்னியைப் பருவ நோக்கித்
  திரைபடு பொருநை நீத்தஞ் செவிலிபோல் வளர்க்கு மாதோ
  45 மறைமுதற் கலைக ளெல்லா மணிமிடற் றவனே யெங்கும்
  நிறைபர மென்றும் பூதி சாதனநெறி வீடென்றும்
  அறைகுவ தறிந்துந் தேறா ரறிவெனக் கலங்கி யங்கி
  முறையின்வீ டுணர்ந்தோர் போலத் தெளிந்தது மூரி வெள்ளம்
  46 மறைவழி கிளைத்த வெண்ணெண் கலைமகள் போல் வருநீர் வெள்ளந்
  துறைவழி யொழுகும் பல்கால் சோலைதண் பழனஞ் செய்தேன்
  உறைவழி யோடை எங்கு மோடிமன் றுடையார்க் கன்பர்
  நிறைவழி யாத வுள்ளத் தன்புபோ னிரம்பிற் றன்றே
  47 இழிந்த மாந்தர்கைப் பொருள்களும் இகபரத் தாசை
  கழிந்த யோகியர் கைப்படிற் றூயவாய்க் களங்கம்
  ஒழிந்த வாறுபோ லுவரியுண் டுவர்கெடுத் தெழிலி
  பொழிந்த நீரமு தாயின புவிக்கும்வா னவர்க்கும்
  48 ஈறி லாதவள் ஒருத்தியே யைந்தொழி லியற்ற
  வேறு வேறுபேர் பெற்றென வேலைநீ ரொன்றே
  யாறு கால்குளங் கூவல்குண் டகழ்கிடங் கெனப்பேர்
  மாறி யீறில்வான் பயிரெலாம் வளர்ப்பது மாதோ
  49 களமர்கள் பொன்னேர் பூட்டித் தாயர்வாய்க் கனிந்த பாடற்
  குளமகிழ் சிறாரி னேறு மொருத்தலு முவகை தூங்க
  வளமலி மருதம் பாடி மனவலி கடந்தோர் வென்ற
  அளமரு பொறிபோ லேவ லாற்றவள் வினையின் மூண்டார்
  50 பலநிற மணிகோத் தென்னப் பன்னிற வேறு பூட்டி
  அலமுக விரும்புதேய வாள்வினைக் கருங்கான் மள்ளர்
  நிலமகள் உடலங் கீண்ட சால்வழி நிமிர்ந்த சோரிச்
  சலமென நிவந்த நெங்கேழ்த் தழன்மனி யிமைக்கு மன்னோ
  51 ஊறுசெய் படைவாய் தேய வுழுநரு நீர்கால் யாத்துச்
  சேறுசெய் குநருந் தெய்வம் தொழுதுதீஞ் செந்நெல் வீசி
  நாறுசெய் குநரும் பேர்த்து நடவுசெய் குநருந் தெவ்வின்
  மாறுசெய் களைகட்டோம்பி வளம்படுக் குநரும் ஆனார்
  52 பழிபடு நறுவந் தன்னைக் கடைசியர் பருகிச் செவ்வாய்
  மொழி தடுமாற வேர்வை முகத்தெழ முறுவல் தோன்ற
  விழிசிவந் துழலக் கூந்தன் மென்றுகில் சோர வுள்ளக்
  கழிபெருங் களிப்பு நல்கிக் கலந்தவ ரொத்த தன்றே
  53 பட்பகையாகுந் தீஞ்சொற் கடைசியர் பவளச் செவ்வாய்க்
  குட்பகை யாம்ப லென்று மொண்ணறுங் குவளை நீலங்
  கட்பகை யாகு மென்றுங் கமலநன் முகத்துக் கென்றும்
  திட்பகை யாகு மென்றுங் செறுதல்போற் களைதல் செய்வார்
  54 கடைசியர் முகமும் காலும் கைகளும்கமல மென்னார்
  படைவிழி குவளை யென்னார் பவளவாய் குமுத மென்னார்
  அடையவுங் களைந்தார் மள்ளர் பகைஞரா யடுத்த வெல்லை
  உடையவ னாணை யாற்றா லொறுப்பவர்க் குறவுண் டாமோ
  55 புரையற வுணர்ந்தோர் நூலின் பொருளினுள் ளடங்கி யந்நூல்
  வரையறை கருத்து மான வளர்கருப் புறம்பு தோன்றிக்
  கரையமை கல்வி சாலாக் கவிஞர்போ லிறுமாந்து அந்நூல்
  உரையென விரிந்து கற்பின் மகளிர்போ லொசிந்த தன்றே
  56 அன்புறு பத்தி வித்தி யார்வநீர் பாய்ச்சுந் தொண்டர்க்
  கின்புரு வான வீச னின்னருள் விளையு மாபோல்
  வன்புறு கருங்கான் மள்ளர் வைகலுஞ் செவ்வி நோக்கி
  நன்புல முயன்று காக்க விளைந்தன நறுந்தண் சாலி
  57 அகனில வேறு பாட்டின் இயல்செவ்வி யறிந்து மள்ளர்
  தகவினை முயற்சி செய்யக் காமநூல் சாற்று நான்கு
  வகைநலார் பண்புசெல்வி யறிந்துசேர் மைந்தர்க் கின்பம்
  மிகவிளை போகம் போன்று விளைந்தன பைங்கூ ழெல்லாம்
  58 கொடும்பிறை வடிவிற் செய்த கூனிரும் பங்கை வாங்கி
  முடங்குகால் வரிவண் டார்ப்ப முள்ளரைக் கமல நீலம்
  அடங்கவெண் சாலி செந்நெல் வேறுவே றரிந்தீடாக்கி
  நெடுங்களத் தம்பொற் குன்ற நிரையெனப் பெரும்போர் செய்தார்
  591 கற்றைவை களைந்து தூற்றிக் கூப்பியூர்க் காணித் தெய்வம்
  அற்றவர்க் கற்ற வாறுஈந் தளவைகண் டாறி லொன்று
  கொற்றவர் கடமை கொள்ளப் பண்டியிற் கொடு போய்த் தென்னா
  டுற்றவர் சுற்றந் தெய்வம் விருந்தினர்க் கூட்டியுண்டார்
  60 சாறடு கட்டி யெள்ளுச் சாமைகொள் ளிறுங்கு தோரை
  ஆறிடு மதமால் யானைப் பழுக்குலை யவரை யேனல்
  வேறிபல் பயறோ டின்ன புன்னில விளைவு மற்றும்
  ஏறோடு பண்டி யேற்றி யிருநிலங் கிழிய வுய்ப்பார்
  61 துறவின ரீச சேனசத் தொண்டினர் பசிக்கு நல்லூண்
  டிறவினைப் பிணிக்குத் தீர்க்கு மருந்துடற் பனிப்புக் காடை
  உறைவிடம் பிறிது நல்கி யவரவ ரொழிகிச் செய்யும்
  அறவினை யிடுக்க ணீக்கி யருங்கதி யுய்க்க வல்லார்
  62 நிச்சலு மீச னன்பர் நெறிப்படிற் சிறார்மேல் வைத்த
  பொச்சமில் அன்பு மன்னர் புதல்வரைக் கண்டாலன்ன
  அச்சமுங் கொண்டு கூசி யடிபணிந் தினிய கூறி
  இச்சையா றொழுகி யுள்ளக் குறிப்பறிந் தேவல் செய்வார்
  63 நறைபடு கனிதேன் பெய்த பாலொடு நறுநெய் வெள்ளம்
  நிறைபடு செம்பொன் வண்ணப் புழுக்கலா னிமிர்ந்த சோறு
  குறைவற வுண்டு வேண்டும் பொருள்களும் கொண்மி னென்ன
  மறைமுத லடியார் தம்மை வழிமறித் தருத்துவார்கள்
  64 பின்னெவ னுரைப்ப தந்தப் பெருந்தமிழ் நாடாங்கன்னி
  தன்னிடை யூர்க ளென்னு மவயவந் தாங்கச் செய்த
  பொன்னியற் கலனே கோயின் மடமறப் புறநீர்ச் சாலை
  இன்னமு தருத்து சாலை யெனவுருத் தரித்த தம்மா
  65 இன்ற டம்புனல் வேலிசூழ் இந்நில வரைப்பிற்
  குன்ற முல்லைதண் பணைநெய்தல் குலத்தினை நான்கும்
  மன்ற வுள்ளமற் றவைநிற்க மயங்கிய மரபின்
  ஒன்றோ டொன்றுபோய் மயங்கிய திணைவகை யுரைப்பாம்
  66 கொல்லை யானிரை மேய்ப்பவர் கோழிணர்க் குருந்தின்
  ஒல்லை தாயதிற் படர் கறிக் கருந்துண ருகுப்ப
  முல்லை சோறெனத் தேன்விராய் முத்திழை சிற்றில்
  எல்லை யாயமோ டாடுப வெயின்சிறு மகளிர்
  67 கன்றோ டுங்களி வண்டுவாய் நக்கவீர்ங் கரும்பு
  மென்று பொன்சொரி வேங்கைவா யுறங்குவ மேதி
  குன்றி ளந்தினை மேய்ந்துபூங் கொழுநிழன் மருதஞ்
  சென்று தங்குவ சேவகம் எனமுறச் செவிமா
  68 எற்று தெண்டிரை யெறிவளை யெயிற்றியர் இழைத்த
  சிற்றில் வாய்நுழைந் தழிப்பவச் சிறுமியர் வெகுண்டு
  பற்றி லாரெனச் சிதறிய மனவணி பரதர்
  முற்றி லாமுலைச் சிறுமியர் முத்தொடும் கோப்ப
  69 முல்லை வண்டுபோய் முல்லையாழ் முளரிவாய் மருதம்
  வல்ல வண்டினைப் பயிற்றிப்பின் பயில்வன மருதங்
  கொல்லை யான்மடி யெறிந்திளங் குழவியென்று இரங்கி
  ஒல்லை யூற்றுபால் வெள்ளத்து ளுகள்வன வாளை
  70 கரும்பொற் கோட்டிளம் புன்னைவாய்க் கள்ளுண்டு காளைச்
  சுரும்பு செவ்வழிப் பாண்செயக் கொன்றைபொன் சொரிவ
  அருந்த டங்கடல் வளையெடுத்து ஆழியான் கையில்
  இருந்த சங்கென விறைகொளப் பூவைமே லெறிவ
  71 கழிந்த தெங்கினொண் பழம்பரீஇ முட்பலாக் கனிகீண்
  டழிந்த தேனுவர்க் கேணிபாய்ந் தகற்றுவ வுவரை
  வழிந்த தேன்மடற் கேதகை மலர்நிழல் குருகென்
  றொழிந்த தாமரைப் போதுபுக்கு ஒளிப்பன கெண்டை
  72 ஆறு சூழ்கழிப் புலால்பொறா தசைந்துகூன் கைதை
  சோறு கால்வன வாம்பல்வாய் திறப்பன துணிந்து
  கூறு வாரெனக் குவளைகண் காட்டிடக் கூடித்
  தூறு வாரெனக் சிரித்துஅலர் தூற்றவ முல்லை
  73 துள்ளு சேல்விழி நுளைச்சியர் சுறவொடு மருந்தக்
  கள்ளு மாறவும் கூனலங்காய் தினை யவரை
  கொள்ளு மாறவுங் கிழங்குதேன் கொழுஞ்சுவைக் கன்னல்
  எள்ளு மாறவும் அளப்பன விடைக்கிடை முத்தம்
  74 அவமி கும்புலப் பகைகடந் துயிர்கெலா மன்பாம்
  நவமி குங்குடை நிழற்றிமெய்ச் செய்யகோ னடாத்திச்
  சிவமி கும்பர ஞான மெய்த் திருவொடும் பொலிந்து
  தவமி ருந்துஅர சாள்வது தண்டமிழ்ப் பொதியம்
  75 வான யாறுதேய்ந் துயரிய மலயமே முக்கண்
  ஞான நாயக னம்மலை போர்த்தகார் நால்வாய்
  ஆனை யீருரு யம்மழை யசும் பதன் புண்ணீர்
  கூனல் வான்சிலை குருதிதோய் கோடுபோன்று அன்றே
  76 சுனைய கன்கரைச் சூழல்வாய்ச் சுரும்புசூழ் கிடப்ப
  நனைய விழ்ந்தசெங் காந்தண்மேல் நாகிள வேங்கைச்
  சினைய விழ்ந்தவீ கிடப்பபொன் றோய்கலத் தெண்ணீர்
  அனைய பொன்சுடு நெருப்பொடு கரியிருந் தனைய
  77 குண்டுநீர்ப்படு குவளைவாய்க் கொழுஞ்சினை மரவம்
  வண்டு கூப்பிடச் செம்மறூய்ப் புதுமது வார்ப்ப
  அண்டர் வாய்ப்பட மறைவழி பொரிசொரிந் துஆனெய்
  மொண்டு வாக்கிமுத் தீவினை முடிப்பவ ரனைய
  78 அகிலு மாரமுந் தழன்மடுத் தகழ்ந்தெறிந் தழல்கால்
  துகிரு மாரமுந் தொட்டெறிந் தைஐவனம் தூவிப்
  புகரின் மால்கரி மருப்பினால் வேலிகள் போக்கி
  இகலில் வான்பயிர் ஓம்புவ வெயினர்தஞ் சீறூர்
  79 அண்ட வாணருக்கு இன்னமு தருத்துவோர் வேள்விக்
  குண்ட வாரழற் கொழும்புகை கோலுமக் குன்றிற்
  புண்ட வாதவே லிறவுளர் புனத்தெரி மடுப்ப
  உண்ட காரகிற் றூமமு மொக்கவே மயங்கும்
  80 கருவி வாள் சொரி மணிகளுங் கழைசொரி மணியும்
  அருவி கான்றபன் மணிகளு மகன்றலை நாகத்
  திரவி கான்றெசெம் மணிகளும் புனங்கவ ரினமான்
  குருவி வீழ்ந்திடக் கொடிச்சியர் கோத்துஎறி கவண்கல்
  81 மாய வன்வடி வாயது வையமால் உந்திச்
  சேய மங்கய மாயது தென்னனா டலர்மேற்
  போய மென்பொகுட் டாயது பொதியமப் பொகுட்டின்
  மேய நான்முக னகத்தியன் முத்தமிழ் வேதம்
  82 ஏக மாகிய மேருவும் பொதியமே யிரும்பொன்
  ஆகு மேருவைச் சூழ்ந்தசாம் பூநத யாறும்
  நாக ராடுதண் பொருநையே நாவலா றுடுத்த
  போக பூமியும் பெருநைசூழ் பூமியே போலும்
  83 சிறந்த தண்டமிழ் ஆலவாய் சிவனுல கானாற்
  புறந்த யங்கிய நகரெலாம் புரந்தரன் பிரமன்
  மறந்த யங்கிய நேமியோ னாதிய வானோர்
  அறந்த யங்கிய வுலகுரு வானதே யாகும்
  84 வளைந்த நுண்ணிடை மடந்தையர் வனமுலை மெழுகிக்
  களைந்த குங்குமக் கலவையுங் காசறைச் சாந்தும்
  அளைந்த தெண்டிரைப் பொருநையோ வந்நதி ஞாங்கர்
  விளைந்த செந்நெலுங் கன்னலு, வீசும் அவ் வாசம்
  85 பொதியி லேவிளை கின்றன சந்தனம் பொதியின்
  நதியி லேவிளை கின்றன முத்தமந் நதிசூழ்
  பதியி லேவிளை கின்றன தருமமப் பதியோர்
  மதியி லேவிளை கின்றன மறைமுதற் பத்தி
  86 கடுக்க வின்பெறு கண்டனுந் தென்றிசை நோக்கி
  அடுக்க வந்துவந் தாடுவான் ஆடலி னிளைப்பு
  விடுக்க வாரமென் காறிரு முகத்திடை வீசி
  மடுக்க வுந்தமிழ் திருச்செவி மாந்தவு மன்றோ
  87 விடையு கைத்தவன் பாணினிக் கிலக்கண மேனாள்
  வடமொ ழிக்குரைத் தாங்கியன் மலயமா முனிக்குத்
  திடமு றுத்தியம் மொழிக்கெதிர் அக்கிய தென்சொன்
  மடம கட்காங் கென்பது வழுதிநா டன்றோ
  88 கண்ணு தற்பெருங் கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து
  பண்ணு றத்தெரிந்து ஆய்ந்தவிப் பசுந்தமி ழேனை
  மண்ணி டைச்சில விலக்கண வரம்பிலா மொழிபோல்
  எண்ணி டைப் படக் கிடந்ததா வெண்ணவும் படுமோ
  89 தொண்டர் நாதனைத் தூதிடை விடுத்தலும் முதலை
  உண்ட பாலனை யழைத்தது மெலும்புபெண் ணுருவாக்
  கண்ட தும்மறைக் கதவினைத் திறந்துங் கன்னித்
  தண்ட மிழ்சொலோ மறுபுலச் சொற்களோ சாற்றீர்
  90 வெம்மை யால்விளை வஃகினும் வேந்தர்கோல் கோடிச்
  செம்மை மாறினும் வறுமைநோய் சிதைப்பினுஞ் சிவன்பாற்
  பொய்மை மாறிய பத்தியும் பொலிவுகுன் றாவாய்த்
  தம்மை மாறியும் புரிவது தருமம் அந்நாடு
  91 உலகம் யாவையு மீன்றவ ளும்பரு ளுயர்ந்த
  திலக நாயகி பரஞ்சுடர் சேயென மூன்று
  தலைவ ரான்முறை செய்தநா டிஃதன்றிச் சல்தி
  சுலவு பாரினுண் டாகுமோ துறக்கத்தும் அஃதே
  பாண்டித் திருநாட்டுப் படலம் சுபம்
  ---------------------------

  மதுரைத் திருநகரப் படலம் (92-200)

  92 மங்க லம்புனை பாண்டிநா டாகிய மகட்குச்
  சங்க லம்புனை தோளிணை தடமுலை யாதி
  அங்க மாம்புறந் தழுவிய நகரெலா மனைய
  நங்கை மாமுக மாகிய நகர்வளம் பகர்வாம்
  93 கொங்கை யேபரங் குன்றமுங் கொடுங்குன்றுங் கொப்பூழ்
  அங்க மேதிருச் சுழியல்அவ் வயிறுகுற் றாலஞ்
  செங்கை யேடக மேனியே பூவணந் திரடோள்
  பொங்கர் வேய்வனந் திருமுக மதுரையாம் புரமே
  94 வடுவின் மாநில மடந்தைமார் பிடைக்கிடந் திமைக்கப்
  படுவில் ஆரமே பாண்டிநா டாரமேற் பக்கத்
  திடுவின் மாமணி யதன்புற நகரெலா மிவற்றுள்
  நடுவி னாயக மாமணி மதுரைமா நகரம்
  95 திரும கட்கொரு தாமரைக் கூடமே திருமான்
  மரும கட்குவெண் டாமரை மாடமே ஞானந்
  தரும கட்கியோ கத்தனிப் பீடமே தரையாம்
  பெரும கட்குஅணி திலகமே யானதிப் பேரூர்
  96 திக்கும் வானமும் புதையிரு டின்றுவெண் சோதி
  கக்கு மாளிகை நிவப்புறு காட்சியந் நகருள்
  மிக்க வாலிதழ்த் தாமரை வெண்மகள் இருக்கை
  ஒக்கு மல்லது புகழ்மக ளிருக்கையு மொக்கும்
  97 நெற்க ரும்பெனக் கரும்பெலா நெடுங்கமு கென்ன
  வர்க்க வான்கமு கொலிகலித் தெங்கென வளர்ந்த
  பொற்க வின்குலைத் தெங்குகார்ப் பந்தரைப் பொறுத்து
  நிற்க நாட்டிய காலென நிவந்ததண் பணையே
  98 சிவந்த வாய்க்கருங் கயற்கணாள் வலாரியைச் சீறிக்
  கவர்ந்த வான்றருக் குலங்களே கடிமணம் வீசி
  உவந்து வேறுபல் பலங்களும் வேண்டினர்க் குஉதவி
  நிவந்த காட்சியே போன்றது நிழன்மலர்ச் சோலை
  99 ஒல்லொ லிக்கதிர்ச் சாவிகள் புறந்தழீஇ யோங்க
  மெல்லி லைப்பகங் கொடியினால் வீக்குறு பூகம்
  அல்லெ னுங்களத் தண்ணற னணிவிழாத் தருப்பைப்
  புல்லொ டும்பிணிப் புண்டபொற் கொடிமரம் போலும்
  100 சீத வேரியுண்டு அளிமுரல் கமலமேற் செருந்தி
  போத வேரியு மலர்க்களுஞ் சொரிவன புத்தேள்
  வேத வேதியர் செங்கரம் விரித்துவாய் மனுக்கள்
  ஓத வேமமு முதகமு முதவுவா ரனைய
  101 விரைசெய் பங்கயச் சேக்கைமேற் பெடையொடும் விரவி
  அரச வன்னநன் மணஞ்செய வம்புயப் பொய்கை
  திரைவ ளைக்கையா னுண்டுளி செறிந்தபா சடையாம்
  மரக தக்கலத் தரளநீ ராஞ்சனம் வளைப்ப
  102 இரும்பின் அன்னதோள் வினைஞரார்த் தெறிந்துவாய் மடுக்குங்
  கரும்பு தின்றிடி யேற்றொலி காட்டியின் சாறு
  சுரும்பு சூழ்கிடந் தாற்றிடச் சொரிந்துவெஞ் சினத்தீ
  அரும்பு கட்களி றொத்தன வாலையெந் திரங்கள்
  103 பள்ள நீர்குடைந் தஞ்சிறைப் பாசிபோர்த்து எழுந்த
  வெள்ளை யன்னத்தைக் காரன மெனப்பெடை வீழ்ந்த
  உள்ள மீட்டல மரச்சிற குதறியுள் ளன்பு
  கொள்ள வாசையிற் றழீஇக்கொடு குடம்பைசென் றணையும்
  104 இரவி யாழியொன் றுடையதே ரீர்த்தெழும் இமையாப்
  புரவி நாநிமிர்த் தயில்வன பொங்கர்வாய்த் தளிர்கள்
  கரவி லார்மகத் தெழுபுகை கற்பக நாட்டிற்
  பரவி வாட்டுவ பனியெனப் பங்கயப் பொய்கை
  105 பிறங்கு மாலவா யகத்துளெம் பிரான்அரு ளால்வந்
  தறங்கொ டீர்த்தமா யெழுகட லமர்ந்தவா நோக்கிக்
  கறங்கு தெண்டிரைப் பெரும்புறக் கடலும்வந் திவ்வூர்ப்
  புறங்கி டந்ததே போன்றது புரிசைசூழ் கிடங்கு
  106 எறியும் வாளையு மடிக்கடி யெழுந்துடல் பரப்பிப்
  பறியு மாமையும் வாளடு கேடகம் பற்றிச்
  செறியு நாண்மலர் அகழியுஞ் சேண்டொடு புரிசைப்
  பொறியு மேயொன்றி யுடன்றுபோர் புரிவன போலும்
  107 கண்ணி லாதவெங் கூற்றெனக் கராங்கிடந் தலைப்ப
  மண்ணி னாரெவ ரேனுமிம் மடுவிடை வீழ்ந்தோர்
  தெண்ணி லாமதி மிலைந்தவர்க் கொப்பெனச் சிலரை
  எண்ணி னார்இரு ணரகநீத் தேறினு மேறார்
  108 குழிழ லர்ந்தசெந் தாமரைக் கொடிமுகிழ் கோங்கின்
  உமிழ்த ரும்பா ஞானமுண் டுமிழ்ந்தவாய் வேதத்
  தமிழ றிந்துவை திகமுடன் சைவமு நிறுத்தும்
  அமிழ்த வெண்டிரை வைகையும் ஒருபுறத் தகழாம்
  109 பிள்ளை யும்பெடை யன்னமுஞ் சேவலும் பிரியாக்
  கள்ள முண்டகச் செவ்வியாற் கண்டவர் கண்ணும்
  உள்ள முந்திரும் பாவகை சிறைப்படுத்து ஓங்கும்
  புள்ள லம்புதண் கிடங்கிது புரிசையைப் புகல்வாம்
  110 மாக முந்திய கடிமதில் மதுரைநா யகர்கைந்
  நாக மென்பதே தேற்றமந் நகர்மதில் விழுங்கி
  மேக நின்றசை கின்றதவ் வெஞ்சினப் பணிதன்
  ஆக மொன்றுதோ லூரிபட நெளிவதே யாகும்
  111 புரங்க டந்தபொற் குன்றுகோ புரமெனச் சுருதிச்
  சிரங்க டந்தவர் தென்னரா யிருந்தனர் திருந்தார்
  உரங்க டந்திட வேண்டினும் உதவிசெய் தவரால்
  வரங்க டந்திடப் பெறவெதிர் நிற்பது மானும்
  112 சண்ட பானுவும் திங்களும் தடைபடத் திசையும்
  அண்ட கோளமும் பரந்துநீண் டகன்றகோ புரங்கள்
  விண்ட வாயிலால் வழங்குவ விடவரா வங்காந்
  துண்ட போல்பவு முமிழ்வன போல்பவு முழலா
  113 மகர வேலையென் றியானைபோன் மழையருந் தகழிச்
  சிகர மாலைசூ ழம்மதி றிரைக்கரந் துழாவி
  அகழ வோங்குநீர் வைகையால் அல்லது வேற்றுப்
  பகைவர் சேனையாற் பொரப்படும் பாலதோ வன்றே
  114 எல்லை தேர்வழித் தடைசெயு மிம்மதிற் புறஞ்சூழ்ந்
  தொல்லை மேவலர் வளைந்துழி யுடன்றுபோர் ஆற்றி
  வெல்ல மள்ளரும் வேண்டுமோ பொறிகளெ வெல்ல
  வல்ல வம்மதிற் பொழிசெயு மறஞ்சிறி துரைப்பாம்
  115 மழுக்கள் வீசுவன நஞ்சு பூசுமுனை வாள்கள் வீசுவன முத்தலைக்
  கழுக்கள் வீசுவன குந்த நேமியெரி கால வீசுவன காலனேர்
  எழுக்கள் வீசுவன கப்ப ணங்கள் விடமென்ன வீசுவன வன்னெடுங்
  கொழுக்கள் வீசுவன கற்க வண்கயிறு கோத்து வீசுவன வார்த்தரோ
  116 நஞ்சு பில்குதுளை வாளெ யிற்றரவு நாநிமிர்த் தெறியு மலையரா
  வெஞ்சி னங்கொண்முழை வாய்தி றந்துபொரு வாரை விக்கிட விழுங்குமாற்
  குஞ்ச ரங்கொடிய முசலம் வீசியெதிர் குறுகு வார்தலைகள் சிதறுமால்
  அஞ்சு வெம்பொறி விசைப்பி னுங்கடுகி யடுபு லிப்பொறி யமுக்குமால்
  117 எள்ளி யேறுநரை யிவுளி மார்பிற வெறிந்து குண்டகழி யிடைவிழத்
  தள்ளி மீளுமுருள் கல்லி ருப்புமுளை தந்து வீசுயுடல் சிந்துமாற்
  கொள்ளி வாயலகை வாய்தி றந்துகனல் கொப்பு ளிப்பவுடல் குப்புறத்
  துள்ளி யாடுவன கைகள் கொட்டுவன தோள்பு டைப்பசில கூளியே
  118 துவங்கு சங்கிலி யெறிந்தி ழுக்குமரி தொடர்பி டித்தகை யறுக்கவிட்
  டுவக்கு மொன்னலர்க டலைக ளைத்திருகி யுடனெ ருக்குமா நிலைகளாற்
  சுவைக்கொ ழுந்தழல் கொளுத்தி வீசுமெதிர் கல்லு ருட்டியடும் ஒல்லெனக்
  குவைக்க டுங்கன்மழை பெய்யு மட்டமணல் கொட்டு வேவலர்கள் கிட்டவே
  119 உருக்கி யீயமழை பெய்யு மாலய வுருக்கு வட்டுருகு செம்பினீர்
  பெருக்கி வீசும்விடு படையெ லாமெதிர் பிடித்து விட்டவர் தமைத்தெறச்
  செடுக்கி வீசுநடை கற்ற மாடமொடு சென்று சென்று துடி முரசொடும்
  பெருக்கி மீளுநடை வைய மேனடவி யெய்யும் வாளிமழை பெய்யுமால்
  120 வெறிகொள் ஐம்பொறியை வெல்லி னும்பொருது வெல்லுதற்கரிய காலனை
  முறிய வெல்லினும் வெலற்க ருங்கொடிய முரண வாயமர ராணெலாம்
  அறிவி னானிறுவு கம்மி யன்செயவு மரிய வாயவனர் புரியுமிப்
  பொறிகள் செய்யும்வினை யின்ன பொன்னணி புரத்து வீதிக ளுரைத்துமால்
  121 கழையும் தாமமும் சுண்ணமு மணிநிழற் கலணுங்
  குடையுந் தூபமுந் தீபமுங் கும்பமுந் தாங்கித்
  தழையுங் காதலர் வரவுபார்த் தன்பகந் ததும்பி
  விழையுங் கறிபினா ரொத்தன விழாவறா வீதி
  122 ஆலநின்றமா மணிமிடற் றண்ணலா னந்தக்
  கோல நின்றசே வடிநிழல் குறுகினார் குணம்போல்
  வேலை நின்றெழு மதியெதிர் வெண்ணிலாத் தெண்ணீர்
  கால நின்றன சந்திர காந்தமா ளிகையே
  123 குன்ற நேர்பளிக் குபரிகை நிரைதொறுங் குழுமி
  நின்ற பல்சரா சரமுமந் நீழல்வாய் வெள்ளி
  மன்ற கம்பொலிந் தாடிய மலரடி நிழல்புக்
  கொன்றி யொன்றறல் கலந்தபல் லுயிர்நிலை யனைய
  124 கறிந்த ருந்துபுற் குவைகழீஇக் காற்றொடர் பரியத்
  தெறித்த கன்றயன் மரகதச் சித்திரத்து எற்றி
  எறித்த பைங்கதிர்க் கொழிந்தையு மெட்டிநா வளைத்துப்
  பறித்து மென்றுவா யசைப்பன பசலையான் கன்று
  125 சிறுகு கண்ணவாய்க் காற்றெறி செவியவாய்ப் பாசம்
  இறுகு காலவாய்க் கோட்டுமா னினம்வழங் காறுங்
  குறுகு நுண்மருங் கிறுத்தெழு கோட்டுமா னினம்போம்
  மறுகும் வண்டுசூழ்ந் திறைகொள மான்மத நாறும்
  126 மாட மாலையு மேடையு மாளிகை நிரையும்
  ஆட ரங்கமு மன்றிவே ளன்னவர் முடியும்
  ஏட விழ்ந்ததா ரகலமு மிணைத்தடந் தோளுஞ்
  சூடு மாதரார் சீறயிப் பஞ்சுதோய் சுவடு
  127 மருமச் செம்புன லாறிட மாறடு கோட்டுப்
  பருமச் செங்கண்மால் யானையின் பனைக்கையு மறைநூல்
  அருமைச் செம்பொரு ளாய்ந்தவர்க் கரும்பொருள் ஈவோர்
  தருமச் செங்கையு மொழுகுவ தானநீ ராறு
  128 பரிய மாமணி பத்தியிற் பதித்திருட் படலம்
  பொரிய வில்லிடக் குயிற்றிய பொன்னர மியமும்
  தெரிய மாமுர சொலிகெழு செம்பொனா டரங்கும்
  அரிய மின்பயோ தரஞ்சுமந் தாடுவ கொடிகள்
  129 வலம்ப டும்புயத் தாடவர் மார்ப்மேற் புலவிக்
  கலம்ப டர்ந்தபூண் முலையினார் காலெடுத் தோச்சச்
  சிலம்ப லம்பிசை மழுங்கமுன் னெழுமவர் தேந்தார்ப்
  புலம்பு வண்டுநொந் தரற்றிய பொங்குபேர் ஒலியே
  130 தைய லார்மதி முகங்களுந் தடங்களுங் குழைய
  மைய ளாவிய விழிகளு மாடமுங் கொடிய
  கையு நாண்மலர்ப் பொதும்பருங் கறங்குஇசைவண்ட
  நெய்ய வோதியும் வீதுயு நீளற னெறிய
  131 மலருந் திங்கடோய் மாடமுஞ் செய்வன மணங்கள்
  அலருந் தண்துறை யுங்குடைந் தாடுவ தும்பி
  சுலவுஞ் சோலையு மாதருந் தூற்றுவ வலர்கள்
  குலவும் பொய்கையு மனைகளுங் குறைபடா வன்னம்
  132 ஊடி னாரெறி கலன்களு மம்மனை யுடன்பந்
  தாடி னார்பரி யாரமு மடியினாற் சிற்றில்
  சாடி னாரொடு வெகுண்டுகண் டதும்புமுத் திறைப்ப
  வாடி னார்பரி நித்தில மாலையும் குப்பை
  133 ஐய வென்னுரை வரம்பினை வாகுமோ வடியர்
  உய்ய மாமணி வரிவளை விறகுவிற் றுழன்றோன்
  பொய்யில் வேதமுஞ் சுமந்திடப் பொறாதகன் றரற்றுஞ்
  செய்ய தாண்மலர் சுமந்திடத் தவம்செய்த தெருக்கள்
  134 தோரண நிரைமென் காஞ்சி சூழ்நிலை நெடுந்தே ரல்குற்
  பூரண கும்பக் கொங்கைப் பொருவின்மங் கலமா மங்கை
  தாரணிந் தாரந் தூக்கிச் சந்தகி றிமிர்ந்து பாலிச்
  சீரணி முளைவெண் மூரல் செய்துவீற் றிருக்கு மன்னோ
  135 திங்களைச் சுண்ணம் செய்து சேறுசெய் தூட்டி யன்ன
  பொங்குவெண் மாடப் பந்தி புண்ணியம் பூசுந் தொண்டர்
  தங்கண்மெய் வேடந் தன்னைத் தரித்தன சாலக் கண்கொண்
  டங்கணன் விழவு காண்பா னடைந்தென மிடைந்த வன்றே
  136 தேரொலி கலினப் பாய்மான் சிரிப்பொலி புரவி பூண்ட
  தாரொலி கருவி யைந்தும் தழங்கொலி முழங்கு கைம்மான்
  பேரொலி யெல்லா மொன்றிப் பெருகொலி யன்றி யென்றும்
  காரொலி செவிம டாது கடிமணி மாடக் கூடல்
  137 இழிபவ ருயர்ந்தோர் முத்தோ ரிளையவர் கழியர் நோயாற்
  கழிபவர் யாவ ரேனும் கண்வலைப் பட்டு நெஞ்சம்
  அழிபவர் பொருள்கொண் டெள்ளுக் கெண்ணெய்போ லளந்து காட்டிப்
  பழிபடு போகம் விற்பா ராவணப் பண்பு சொல்வாம்
  138 மெய்படு மன்பி னார்போல் விரும்பினார்க் கருத்துந் தங்கள்
  பொய்படு மின்பம் யார்க்கும் புலப்படத் தேற்று வார்போல்
  மைபடு கண்ணார் காமன் மறைப்பொருள் விளங்கத் தீட்டிக்
  கைபடச் சுவராய்த் தோன்றச் சித்திரங் காணச் செய்வார்
  139 திருவிற்கான் மணிப்பூ ணாகம் பலகையாத் தெண்முத் தார
  அருவிக்கால் வரைமென் கொங்கைச் சூதொட்டி யாடி வென்றும்
  மருவிக்கா முகரைத் தங்கள் வடிக்கண்வேன் மார்பந் தைப்பக்
  கருவிச்சூ தாடி வென்றும் கைப்பொருள் கவர்தல் செய்வார்
  140 தண்பனி நீரில் தோய்த்த மல்லிகைத் தாம நாற்றி
  விண்படு மதியந் தீண்டும் வெண்ணிலா முற்றத் திட்ட
  கண்படை யணைமேற் கொண்டு காமனுங் காமுற் றெய்தப்
  பண்பல பாடி மைந்த ராவியைப் பரிசில் கொள்வார்
  141 குரும்பைவெம் முலையிற் சிந்து சாந்தமுங் குழலிற் சிந்தும்
  அரும்பவிழ் மாலைத் தாது மளிநுகர்ந் தெச்சி லாகிப்
  பொரும்பரிக் காலிற் றூளாய்ப் போயர மாதர் மெய்யும்
  இருங்குழற் காடுஞ் சூழ்போ யியன்மணம் விழுங்கு மன்னோ
  142 ஆலவா யுடையா னென்று மங்கயற் கண்ணி யென்றும்
  சோலைவாழ் குயிலி னல்லார் சொல்லியாங் கொருங்கு சொல்லும்
  பாலவாங் கிளிகள் பூவை பன்முறை குரவ னோதும்
  நூலவாய்ச் சந்தை கூட்டி நுவன்மறைச் சிறாரை யொத்த
  143 ஔவிய மதர்வேற் கண்ணா ரந்தளிர் விரன டாத்தும்
  திவ்விய நரம்புஞ் செவ்வாய்த் தித்திக்கு மெழாலும் தம்மிற்
  கௌவிய நீர வாகிக் காளையர் செவிக்கா லோடி
  வெவ்விய காமப் பைங்கூழ் விளைதர வளர்க்கு மன்றே
  144 கட்புல னாதி யைந்து முவப்புறக் கனிந்த காமம்
  விட்புலத் தவரே யன்றி வீடுபெற் றவரும் வீழ்ந்து
  பெட்பமுற் றமுதும் கைப்பப் பெரும்குலக் கற்பி னார்போல்
  நட்பிடைப் படுத்தி விற்கு நல்லவ ரிருக்கை யீ தால்
  145 வழுக்கறு வாய்மை மாண்புங் கங்கைதன் மரபின் வந்த
  விழுக்குடிப் பிறப்பு மூவர் ஏவிய வினைகேட் டாற்றும்
  ஒழுக்கமு மமைச்சாய் வேந்தர்க் குறுதிசூழ் வினையுங் குன்றா
  இழுக்கறு மேழிச் செல்வர் வளமறு கியம்ப லுற்றாம்
  146 வருவிருந் தெதிர்கொண் டேற்று நயனுரை வழங்கு மோசை
  அருகிருந் தடிசி லூட்டி முகமனன் கறையு மோசை
  உரைபெறு தழிழ்பா ராட்டு மோசைகேட் டுவகை துள்ள
  இருநிதி யளிக்கு மோசை யெழுகட லடைக்கு மோசை
  147 அருந்தின ரருந்திச் செல்ல வருந்துகின் றாரு மாங்கே
  இருந்தினி தருந்தா நிற்க இன்னமு தட்டுப் பின்னும்
  விருந்தினர் வரவு நோக்கி வித்தெலாம் வயலில் வீசி
  வருந்திவிண் ணோக்கு மோரே ருழவர்போல் வாடி நிற்பார்
  148 வானமும் திசையும் பொங்கும் புகழ்மையும் வானம் பேணும்
  ஞானமும் பொறையுங் குன்றா நன்றியு மூக்கப் பாடுந்
  தானமுங் கொடையு மன்பும் வரிசையுந் தகைசா னண்பும்
  மானமுந் தவஞ்செய் தீன்ற மகவுபோல் வளர்க்க வல்லார்
  149 புல்லியோர் பண்டங் கொள்வார் வினவின பொருடம் பக்கல்
  இல்லெனி னினமா யுள்ள பொருளுரைத் தெதிர்ம றுத்தும்
  அல்லதப் பொருளுண் டென்னின் விலைசுட்டி யறுத்து நேர்ந்துஞ்
  சொல்லினு மிலாபங் கொள்வார் தொன்பர பிருக்கை சொல்வாம்
  150 நீல வேதிமேற் பளிங்கினா னிழற்சுவர் நிறீஇமின்
  கால வாலிய வைரவாள் கானிரைத் தும்பர்க்
  கோல வாணிலாச் சொரிமணி குயிற்றிவெண் மாடம்
  மாலை போல்வருத் தியற்றின பீடிகை மறுகு
  151 திரைய ளிப்பவுந் திரைபடு தீம்புனல் வேலிக்
  கரைய ளிப்பவுங் கரையிலா னிரைபடு கானத்
  தரைய ளிப்பவுந் தரைகிழித் தூன்றிவிண் டாங்கும்
  வரைய ளிப்பவும் வாங்கிவாய் மடுப்பன மாடம்
  152 கரிய கம்பலக் கிடுகின் மேற் கதிர்விடு பவளத்
  தெரியல் பொன்னரி மாலிகை தெண்ணிலாச் சொரியும்
  பரிய நித்தல மணிவட மரகதப் பசுந்தார்
  விரிய விட்டன விந்திர வின்னிசை யனைய
  153 நாள்க ளுங்குளிர் திங்களு ஞாயிறு மேனைக்
  கோள்க ளுங்குளிர் விசும்பொரீஇக் குடிபுகுந் தாங்கு
  வாள்கி டந்திராப் பகலொளி மழுக்கலால் வணிகர்
  ஆள்க லம்பகர் பீடிகை துறக்கநா டனைய
  154 பன்னி றத்தபல் பெருவிலைப் பட்டெலா மவண
  அன்ன பட்டின்மேம் படுவிலைப் பருத்தியு மவண
  எந்நி லத்தரும் பொருள்பதி னெழுபுல வணிகர்
  மன்னி ருக்கையு மரும்பெறல் வளனெலா மவண
  155 மரக தத்தினா லம்மிகள் வைரவா ளுலக்கை
  உரல்கள் வெள்ளியா லடுப்பகில் விறகுலை பனிநீர்
  அரிசி முத்தழல் செம்மணி யடுகலன் பிறவும்
  எரிபொ னாலிழைத் தாடுப விவர்சிறு மகளிர்
  156 செயிரிற் றீர்ந்தசெம் பொன்னினால் திண்ணிலைக் கதவம்
  வயிரத் தாழுடைத் தவர்கடை வாயிலு மென்றால்
  அயிரிற் றீந்தபே ரறிஞரு மனையர்தஞ் செல்வத்
  தியலிற் றாமென வரையறுத் திசைப்பதை யெவனோ
  157 எரிக்கு றும்பொறி யனையசெம் மணிசுட ரெறிபொன்
  வரிச்சு ரும்புநேர் மரகத முத்துவாள் வைரந்
  தெரிப்ப ருந்துகிர் சிந்தின செல்லுநா ளன்றும்
  கரிப்பர் கையகப் படுவன வாயிரத் திரட்டி
  158 பாய தொன்மரப் பறவைபோற் பயன்கொள்வான் பதினெண்
  தேய மாந்தருங் கிளந்தசொற் றிரட்சிதான் றூய
  மாயை காரிய வொலி யன்றி வான்முதற் கருவின்
  ஆய காரிய வோசையே யாய்க்கிடந் தன்றே
  159 ஒழிவில் வேறுபல் பொருளுமே ழுலோகமும் பிறவும்
  வழுவில் வேறுபல் கலைகளு மரபுளி வகுத்துத்
  தழுவி வேண்டினர் தாங்கொளத் தக்கவா பகரா
  அழிவி லாமறை போன்றன வாவண வீதி
  160 திக்கெலாம் புகழ் மதுரையைச் சிவபுர மாக்கி
  முக்க ணாயக னரசுசெய் முறையினுக் கேற்பத்
  தக்க தோழனோ டளகைமா நகருறை தயக்கம்
  ஒக்கு மந்நகர் வாணிக ருறையுள்சூழ் நிகமம்
  161 ஒற்றை யாழியா னுலகிரு ளதுக்குமா போலச்
  செற்ற நேமியாற் கலி யிரு டின்றுகோ லோச்சி
  மற்ற டம்புய வலியினான் காறடு சீற்றக்
  கொற்ற மன்னவர் விழுக்குடிக் கோமறு குரைப்பாம்
  162 தரங்க வேலைக டம்மையே தாளுறப் பிணித்துத்
  துரங்க மாவெனத் தொகுத்தமந் துறைபல வருவி
  இரங்கு மோரறி வுயிர்வரை யாவையும் பெய்ர்த்து
  மரங்கொல் யானைபோற் பிணித்தகூ டம்பல மன்னோ
  163 மழுக்கள் வச்சிரங் கார்முகம் வாளிமுக் குடுமிக்
  கழுக்கள் சக்கர முடம்பிடி கப்பண நாஞ்சில்
  எழுக்க ணாந்தகம் பலகைதன் டிவைமுதற் படையின்
  குழுக்க ளோடிகல் விந்தைவாழ் கூடமும் பலவால்
  164 துளைய கல்லைமா லெனக்கொண்டு சுழற்றியுஞ் செந்தூள்
  அளையும் யானைபோற் பாய்ந்துமல் லாற்றியும் ஆற்றல்
  விளைய வாளடு கேடகம் வீசியும் வென்றி
  இளைய ராடமர் பயில்வன வெண்ணிலாக் கூடம்
  165 தேசவிர் நீல மாடஞ் செம்மணிச் சென்னி மாடங்
  காசறு கனக மாடஞ் சந்திர காந்த மாடம்
  மாசற விளக்கு மின்ன மாடநீண் மாலை கூடற்
  பாசிழை மடந்தை பூண்ட பன்மணிக் கோலை யன்ன
  166 விரையகல் கதும்பி னல்லார் வீங்கிளங் கொங்கை போழ்ந்த
  வரை யகன் மார்ப மன்றி வடுப்படார் தமக்கன் பில்லார்
  உரையகன் மான வாற்றா லொழுகுவார் பலகை யொள்வாட்
  கரையகல் விஞ்சை வீரர் கணம்பயில் காட்சித் தெங்கும்
  167 மின்னைவா ளென்ன வீசி வீங்குவார் தம்மிற் போர்மூண்
  டென்னவான் மருப்பு நீட்டி யெதிரெதிர் புதையக் குத்தி
  அன்னவா னென்ன வாய்விட் டதுவெனச் செந்நீர் சோரப்
  பொன்னவா மகன்ற மார்பர் பொருகளி றாட்டு வார்கள்
  168 தூண்டுவா ருளமுந் தங்கள் பின்னிடத் துவக்குண் டீர்த்துத்
  தாண்டுமா னொற்றை யாழித் தேரினும் துள்ளித் துள்ளப்
  பாண்டில்வாய்ப் பசும்பொன் றேயப் பார்மகண் முதுகுகீண்டு
  சேண்டிசை போய்மடங்கச் செல்வத்தேர் நடாத்து வார்கள்
  169 மைந்தர்தந் நெருக்கிற் சிந்து கலவையும் மகளிர் கொங்கைச்
  சந்தமுங் கூந்தல் சோர்ந்த தாமுமுஞ் சிவிறி வீசு
  சிந்துரப் பொடியும் நாறத் தேனொடு மெழுந்து செந்தூள்
  அந்தர வயிறு தூர்ப்ப வடுபரி நடாத்துவார்கள்
  170 தம்முயிர்க் கிரங்கார் ஆகித் தருக்கொடு மான மீர்ப்பத்
  தெம்முனை யெதிர்ந்தா ராற்றுஞ் செருவெனக் குருதிச் செங்கேழ்க்
  கொய்ம்மலர்க் குடுமிச் சேவல் கோழிளந் தகர்போர் மூட்டி
  வெம்முனை நோக்கி நிற்பார் வேறவற் றூறு நோக்கார்
  171 பெண்முத்த மனைய பேதைச் சிறுமியர் பெருநீர் வைகை
  வெண்முத்த மிழைத்த சிற்றில் சிதைபட வெகுண்டு நோக்கிக்
  கண்முத்தஞ் சிதறச் சிந்தும் கதிர்முத்த மாலைத் தட்பத்
  தெண்முத்தி னகைத்துச் செல்வச் சிறார்கடே ருருட்டு வார்கள்
  172 கொடிமுகி றுழாவு மிஞ்சிக் கோநகர் வடகீழ் ஞாங்கர்
  முடிமிசை வேம்பு நாற முருகவி ழாரும் போந்தும்
  அடிமிசை நாறத் தென்னர் வழிவழி யரசு செய்யும்
  இடிமுர சுறங்கா வாயி லெழுநிலை மாடக் கோயில்
  173 ஆத்திக ருண்டென் றோது மறமுதற் பொருள்கள் நான்கும்
  நாத்திகம் பேசும் வஞ்சர் நாவரி கருவி யாக
  ஆத்தனா லுரைத்த வேத வளவுகண் டுள்ளந் தேறித்
  தீர்த்தராய் முத்தீ வேட்குஞ் செல்வர்தம் இருக்கை சொல்வாம்
  174 முஞ்சிநாண் மருங்கின் மின்னப் பொன்செய்த முளரி வேய்ந்த
  குஞ்சிநான் றசையத் தானைச் சொருக்குமுன் கொய்து தூங்கப்
  பஞ்சிநாண் கலைந்தோன் மார்பும் பலாசக்கோல் கையும் தாங்கி
  எஞ்சிநாண் மறைநூல் கற்போர் கிடைகளே யில்ல மெல்லாம்
  175 தீவினை யந்த ணாளர் சிறார்பயி றெய்வ வேதம்
  நாவரு வேற்றக் கேட்டுக் கிளிகளோ நவிலும் வேற்றுப்
  பூவையும் பயின்று புத்தே ளுலகுறை புதுமந் தாரக்
  காவுறை கிளிகட் கெல்லாங் கசடறப் பயிற்று மன்னோ
  176 வேதமு மங்க மாறு மிருதியும் புராண நூலின்
  பேதமும் தெரிந்தோ ராலும் பிறமதங் களைய வல்ல
  வாதமும் மதமேற் கொண்டு மறுத்தலும் நிறுத்த வல்ல
  போதமு முடையோ ராலும் பொலிந்தன கழக மெல்லாம்
  177 உறிபொதி கரகக் கைய ரொளிவிடு செங்கற் றோய்த்த
  அறுவைய ருயிர்க்கூ றஞ்சு நடையின ரவிச்சை மாள
  எறிசுடர் மழுவா ளென்னக் கோவணம் யாந்த கோலர்
  மறைமுடி வன்றித் தேறா மாதவர் மடங்க ளெங்கும்
  178 அட்டில்வாய்ப் புகையு மாடத் தகில்படு புகையும் வேள்வி
  விட்டெழு புகையும் ஒன்றி விரிசுடர் விழுங்கக் கங்குல்
  பட்டது பலருந் தந்தம் பயில்வினை யிழக்க நங்கை
  மட்டவிழ் கடுக்கை யான்கண் புதைத்தநாண் மானு மன்னோ
  179 தெய்வ நீறுமைந் தெழுத்துமே சிதைக்கல னாக
  எவ்வ மாசிரு வினையுடம் பெடுத்துழல் பிறவிப்
  பௌவ மேழையும் கடந்தரன் பதமலர்க் கரைசேர்
  சைவ மாதவர் உறைமடத் தனிமறு குரைப்பாம்
  180 எங்கு மீசனைப் பூசைசெய் திகபர மடைவார்
  எங்கு மன்பரைப் பூசைசெய்து எழுபிறப் பறுபார்
  எங்கு மாகமஞ் செவிமடுத் தெதிர்வினை தடுப்பார்
  எங்கு நாயகன் வடிவுணர்ந் திருள்மலங் களைவார்
  181 அழிவி லானுரை யாகமம் இலக்கமாய்ந் தவற்றுள்
  விழிமி தாகிய விதியினும் விலக்குனு மடியைத்
  தழுவு தொண்டர்கண் மைந்தர்கள் சாதகர் பாசம்
  கழுவி வீடருள் போதகக் காட்சியர் பலரால்
  182 மறைகள் ஆகமம் பொதுச்சிறப் பெனச்சிவன் வகுத்து
  முறையி னோதிய விதிவிலக் குரைகளு முடிவில்
  அறையும் வீடுமொன் றிரண்டெனும் பிணக்கற வமைத்த
  குறைவி லாச்சிவ யோகியர் குழாங்களும் பலவால்
  183 குழலும் தும்புரு நாரதர் பாடலும் குனித்துச்
  சுழலுங் கொம்பனார் ஆடலு மூவர்வாய்த் துதியும்
  விழவின் செல்வமுஞ் சுருதியுந் திசையெலாம் விழுங்கும்
  முழவுங் கண்டுயி லாதது முன்னவன் கோயில்
  184 மடங்கல் இன்றிவிண் பிளந்துமேல் வளர்ந்துவெள் ளேற்று
  விடங்கர் வெள்ளிமன் றிமைத்தெழு வெண்சுடர் நீட்டம்
  முடங்கல் வெண்பிறைக் கண்ணியான் கயிலைமூ வுலகும்
  ஒடுங்கு கின்றநா ளோங்கிய வோக்கமே யொக்கும்
  185 கரந்து தேன்றுளித் தலர்களும் சொர்ந்துவண் டரற்ற
  நிரந்து சுந்தரற் கொருசிறை நின்றபூங் கடம்பு
  பரந்து கட்புனல் உகப்பல மலர்கடூய்ப் பழிச்சி
  இரந்து நின்றருச் சனைசெயு மிந்திர னிகரும்
  186 உழல்செய் தீவினை புருப்பற வுயிர்க்கெலா மடியின்
  நிழல்செய் வார்க்குநீ ணிழல்செயா நின்றபூங் கடம்பின்
  குழல்செய் வண்டுகற் பகமதுக் கொணர்ந்துவந் தூட்டித்
  தழல்செய் காமமென் பேடையின் ஊடனோய் தணிக்கும்
  187 ஆரு நீர்க்கட லன்றது வெனநிறை யகழ்கார்
  ஊரு மாழியன் றதுவென வோன்கெயி லெட்டாய்ச்
  சாரு நேமியன் றதுவெனச் சமைந்தகோ புரம்பொன்
  மேரு வன்றது வெனச்சுடர் விசும்பிழி விமானம்
  188 வேத வந்தமுந் துளக்கற மெய்ப்பொருள் விளங்கும்
  நாத வந்தமுங் கடந்ததோர் நடுநிலைப் பொருளின்
  பாத வந்தனைப் பத்தியின் பாலராய்ப் பயில்வோர்
  மாத வந்தரு பயனெனத் தழைத்தபல் வளனும்
  189 பொறிகள் ஐந்தினுக் கூட்டுபல் போகமு மிதப்பச்
  செறிகொ ணீரவா லுவர்ப்பவத் திருநகர் மாக்கள்
  நெறிகொள் செஞ்சடைப் பிறைமுடி நிருமலக் கொழுந்தின்
  வெறிகொ ணான்மல ரடிதழீஇ வீடுபெற் றார்போல்
  190 முன்ன வன்னர சிருக்கையால் அந்நகர் முளரிப்
  பொன்னை யீன்றதா லதுபல பொருணிறை செல்வந்
  தன்னை யீன்றதா லதுபல தருமமென் றுரைக்கும்
  மின்னை யீன்றதஃ தீன்றதால் விழுத்தகு புகழே
  191 எழுக்க டந்ததோ ளுருத்திர வுலகமென் றியாரும்
  வழுத்த நின்றவிந் நகர்வயின் உம்பரின் மாண்ட
  விழுத்த கும்பல செல்வமும் வியந்துபார்த் துள்ளத்
  தழுக்க றாமையா லின்னமு மமரர்கண் ணுறங்கார்
  192 விரைய வீழ்ந்ததார் மீனவர் வாகைவேல் விடுத்துத்
  திரைய வென்றது முடிதகர்த் திந்திரன் செருக்குக்
  கரைய வென்றதுங் கார்தளை யிட்டதுங் கனக
  வரைய வென்றதும் இந்நகர் வலியினா லன்றோ
  193 எங்கு நாவுமா யெங்கணுங் கண்ணுமா யெங்குந்
  தங்கு பேரொளி யல்லதித் தனிநகர்ச் செல்வஞ்
  செங்க ணாயிர நாவினான் செப்பவும் எதிர்க்கண்
  டங்க ணாயிர முடையவ னளக்கவும் படுமோ
  194 புண்ணி யம்புரி பூமிபா ரதில்வரு போகம்
  நண்ணி யின்புறு பூமிவா னாடென்ப நாளும்
  புண்ணி யம்புரி பூமியு மதில்வரு போகம்
  நண்ணி யின்புறு பூமியு மதுரைமா நகரம்
  195 பண்கனிந் தனைய சொல்லார் நரப்பிசைப் பாணி தேவர்
  உண்கனி யமுதுங் கைப்பச் செவிதுளை தூண்ட வுண்டும்
  பெண்களின் அமுத மன்னார் பெருமித நடன முண்ணக்
  கண்களை விடுத்துங் காலங் கழிப்பவ ரளவி லாதார்
  196 கலவிவித் தாக வூடிக் கட்புனல் குளிக்கு நல்லார்
  புலவிதீர் செவ்வி நோக்கிப் புனர்முலைப் போகந் துய்த்தும்
  நிலைநிலை யாமை நோக்கி நெறிப்படு தரும தானங்
  கலைஞர்கைப் பெய்துங் காலங் கழிப்பவ ரெண்ணி லாதார்
  197 சந்தித்து மீனநோக்கி தலைவனை மூன்று போதும்
  வந்தித்தும் ஈசன் பூசை மரபுளி முடித்தும் வேதம்
  அந்தித்து மறியான் செய்த திருவிளை யாடல் கேட்டுஞ்
  சிந்தித்து மன்பர் பூசை செய்துநாள் கழிப்பார் பல்லோர்
  198 கற்பவை கற்றுங் கேட்டுங் கேட்டவை கருத்துள் ஊறச்
  சொற்பொரு ணினைந்துங் கேட்போர்க் குணர்த்தியுட் டுளக்கந் தீர்த்தும்
  எற்பக லிரவு நீங்கு மிடத்துமெய் யறிவா னந்த
  அற்புத வெள்ளத் தாழா தாழ்ந்து நாள் கழிப்பார் சில்லோர்
  199 தன்னிகர் உயர்ச்சி யில்லான் காப்பியத் தலைவனாக
  முன்னவர் மொழிந்த தேனோர் தமக்கெலா முகம னன்றோ
  அன்னது தனதே யாகு மண்ணிலே பாண்டி வேந்தாய்
  இந்நகர்க் கரச னாவா னிக்கவிக் கிறைவ னாவான்
  200 என்னென வுரைப்பேன் இந்த விறைமகன் பண்மை யேனை
  மன்னவர் வானோர் போல மதித்துரை விரிக்கற் பாற்றோ
  அன்னவ னாணை யாற்றா டைப்பதிவ் வகில மென்றான்
  முன்னவன் செய்த வாடல் வரவினை முறையிற் சொல்வேன்

  மதுரை திருநகரப் படலம் சுபம்
  ----------------------

  திருக்கயிலாய வருணனைப் படலம் (201 - 207)

  201 வரங்க டந்தரு ளெனமுது வானவர் முனிவோர்
  கரங்க டந்தலை முகிழ்த்திடக் கருணைசெய் தவிச்சை
  உரங்க டந்துரை யுணர்வெலாங் கடந்தரு மறையின்
  சிரங்க டந்தவன் இருப்பது திருக்கயி லாயம்
  202 புரந்தர் ஆதிவா னவர்பதம் போதுறை புத்தேள்
  பரந்த வான்பதஞ் சக்கரப் படையுடைப் பகவன்
  வரந்த வாதுவார் பதமெலா நிலைகெட வருநாள்
  உரந்த வாதுநின் றூழிதோ றோங்குமவ் வோங்கல்
  203 அரம்பை மாதரா ராடலி னரவமும் பாடல்
  நரம்பி னோசையு முழவதிர் சும்மையு நால்வாய்
  வரம்பில் ஓதையு மருவிவீ ழொலியுமா றாது
  நிரம்பி வானமுந் திசைகளு நிமிர்வன மாதோ
  204 வெந்த நீற்றொளி வெண்மையும் விமலனை யகங்கொண்
  டந்த மின்றியே யசைவற விருக்கையு மருவி
  வந்த கண்களும் கொண்டவ ணிருக்குமா தவர்க்குத்
  தந்த தாலரன் கயிலையிந் தனதுசா ரூபம்
  205 ஆங்கு வெண்டுகில் விரித்தெனக் கல்லென வார்த்து
  வீங்கு காலரு வித்திரள் வெள்ளமே யன்றி
  ஓங்கு நான்மறைக் குடுமியின் உள்ளளி நோக்கித்
  தூங்கு மாதவர் கண்களும் சொரிவன வெள்ளம்
  206 கோட்டு மாமலர் நிலமலர் குண்டுநீர் எடுத்துக்
  காட்டு மாமலர் கொடிமலர் கொண்டுமுட் கரைந்த
  பாட்டு மாமலர் கொண்டுநம் பரஞ்சுட ரடியிற்
  சூட்டு மாதவர் தொகுதியுஞ் சூழ்வன வொருபால்
  207 கைய நாகமும் காய்சின வுழுவையுங் கடுவாய்ப்
  பைய நாகமுந் தங்கிளை பரவிய முக்கண்
  ஐய னாகமெய் யருந்தவர் தமையடைந்து அன்பு
  செய்ய நாகமும் வையமும் புகழ்வதச் சிலம்பு

  திருக்கைலாய வருணனைப் படலம் சுபம்
  -------------------------

  புராண வரலாற்றுப் படலம் (208 - 232)

  208 அளந்தி டற்கரி தாயவக் குன்றின்மேல்
  களங்க றுத்துவிண் காத்தவன் கோயின்முன்
  விளம்ப ருஞ்சிவ தீர்த்தத்தின் மிக்கதாய்
  வளம்பெ றுஞ்சிவ தீர்த்தத்தின் மாடது
  209 தண்ட ருங்கதிர்ச் சந்திர காந்தத்திற்
  பண்ட யங்க நவமணி பத்திசெய்
  தண்டர் தச்சன் அனேக தவஞ்செய்து
  கண்ட தாயிரக் கான்மண் டபமரோ
  210 ஆன பான்மையி னால்அந்த மண்டபம்
  ஞான நாயக னாண்மலர்த் தாடொழ
  வான மீனொடு வந்து பதங் குறித்
  தூன மின்மதி வைகுவ தொத்ததே
  211 அன்ன மண்டபந் தன்னு ளருந்தவம்
  என்ன வேங்கை யதண்மேல் இருந்தனன்
  பன்னு வேள்விப் பதினெண் புராணமும்
  சொன்ன மாதவச் சூத முனிவனே
  212 அந்த வேலையி லச்சிவ தீர்த்தத்தில்
  வந்து மூழ்கியம் மண்டபத் தேறியே
  சந்தி யாகி தவமுடித் தீறிலா
  இந்து சேகரன் றாணினைந்து ஏத்தியே
  213 சம்பு பத்தன் சதானந்தன் உத்தமன்
  அம்பு யத்த னனைய மகோதரன்
  உம்ப ரஞ்சிய வுக்கிர வீரியன்
  நம்பு வேள்விப் பிரசண்ட நற்றவன்
  214 ஆதி மாதவர் யாவரும் அன்புமை
  பாதி யாய்முற்று மாகும் பராபரச்
  சோதி பால்வைத்த சூதனைத் தோத்திரம்
  ஓதி யஞ்சலித் தொன்று வினாவினார்
  215 வேத வாகம புராணமே மிருதியே முதலா
  ஓது நூல்களின் றுணிபொரு ளுலகெலாம் பயந்த
  பேதை பாகனே பரமெனத் தேர்ந்துணர் பெரிய
  போத மாதவ வுனக்கியாம் புகல்வது ஒன்று றுலதால்
  216 மேரு மந்தரங் கைலைபர்ப் பதமுதல் விடைமேல்
  ஊரு மந்தர நாடவன் உறைபதி யனந்தம்
  ஆரு மந்தமில் போகம்வீ டடைவதென் றவற்றின்
  கார ணங்களோ டுரைத்தனை கருத்தினுக் கிசைய
  217 ஐய மாதிமுக் குற்றமும் அகலநீ யருளிச்
  செய்ய வுந்தெளிந் திலேங்கள்யாஞ் சிற்றறி வுடையேம்
  மைய னெஞ்சினே மாகையான் மயக்கற வின்னும்
  உய்யு மாறருள் செய்தியென் றுரைத்தனர் மன்னோ
  218 தலங்க டம்மின்மிக் குள்ளதாய்த் தகுதிசா றீர்த்தக்
  குலங்க டம்மின்மிக் குள்ளதாய்க் குறையிரந் தோர்க்கு
  நலங்க டந்தருண் மூர்த்தியாய் நாதவே தாந்தப்
  புலங்க டந்தபேர் ஒளியுறை தலனொன்று புகலாய்
  219 என்ற போதெதிர் முகமலர்ந் திருண்மல வலியை
  வென்ற சூதனுந் தலங்களின் விசேடமாய்ந் தம்பொற்
  குன்ற வார்சிலை யானிடங் கொண்டுறை பதியுள்
  ஒன்று கேட்கவீ டளிப்பதாய் உளதுமற் றதுதான்
  220 முற்ற வோதிய புராணமூ வாறினுட் காந்தம்
  பெற்ற தாறுசங் கிதையவை யாறுந்தம் பெயராற்
  சொற்ற பேர்சனற் குமரமா முனிவரன் சூதன்
  கற்றை வார்சடைச் சங்கரன் மால்அயன் கதிரோன்
  221 இன்ன வாறனுட் சங்கர சங்கிதை யென்று
  சொன்ன நூலினை யுணர்த்தினான் சங்கரன் துணைவிக்
  கன்ன போதவண் மடியினி லிருந்துகேட் டதனை
  மின்னு வேல்பணி கொண்டவேள் வெளிப்பட வுணர்ந்தாள்
  222 குன்றே றிந்தவேள் வழிபடு குறுமுனிக் குரைத்தான்
  அன்று தொட்டஃ தகத்திய சங்கிதை யாகி
  நின்ற தன்னது கேட்பவர்க் கரனடி நீழல்
  ஒன்றும் இன்பவீ டளிப்பதா வொருதல னுரைக்கும்
  223 அதிக வப்பதி யாதெனி னாலவாய் கேட்கக்
  கதிய ளிப்பதென் றோதிய சூதனைக் கதியின்
  மதியை வைத்தவர் அன்னதைப் பகரென வந்த
  விதியி னிற்புகல் கின்றனன் வியாதன்மா ணாக்கன்
  224 புதிய தாமரை வேவிய பழமறைப் புத்தேள்
  விதியி னாற்கடு நடைப்பரி மகஞ்செய்வான் வேண்டிக்
  கதியை மாய்ந்தவர்க் குதவுதண் டுறைகெழு காசிப்
  பதியின் மைந்தரோடு எய்தினான் பண்டொரு வைகல்
  225 அகத்தியன் வியாத னாரதன் சனகன் ஆதிநான் முனிவர்கோ தமனூற்
  சிகைத்தெளி வுணர்ந்த பராசரன் வாம தேவன்வான் மீகியே வசிட்டன்
  சகத்தியல் கடந்த சுகன்முதன் முனிவர் தம்மொடும் பத்துவெம் பரிமா
  மகத்தொழின் முடித்து மற்றவர்க் குள்ள மகிழ்வுற வழங்குந வழங்கா
  226 சத்திய வுலகிற் சரோருகக் கிழவன் சார்ந்தபின் புலப்பகை சாய்த்த
  அத்திரு முனிவர் அனைவரும் காசி யடிகளை யடைந்தனர் பணிந்து
  முதல் மண்டபத்தி னறமுத னான்கு மொழிந்தருண் மூர்த்திசந் நிதியிற்
  பத்தியா யிருந்து நாரத முனியைப் பார்த்தொரு வினாவுரை பகர்வார்
  227 தலமுதன் மூன்றுஞ் சிறந்ததோர் சைவத் தலமுரை யென்னநா ரதன்றான்
  கலைமுழு துணர்ந்த சனற்குமா ரன்பாற் கற்றவன் வியாதனாம் அவன்பால்
  நலமுறக் கேண்மி னெனவவன் கதிர்வே னம்பிபான் மறைமுத லனைத்தும்
  அலைவற வுணர்ந்தோன் குறுமுனி யாகு மவனிடைக் கேண்மென விடுத்தான்
  228 மலயமா தவனை யடைந்துகை தொழுது வாழ்த்திவா தாவிவில் வலனைக்
  கொலையுரி தரும மூர்த்தியே விந்தக் குன்றடக் கியதவக் குன்றே
  அலைகடல் குடித்த வருட்பெருங் கடலே யருந்தமிழ்க் கொண்டலே தென்பார்
  துலைபெற நிறுத்த களைகணே யென்று சுருதியா யிரமெனத் துதித்தார்
  229 மூவகைச் சிறப்பு முள்ளதோர் தான மொழிகென முகமலர்ந் தருள்கூர்ந்
  தியாவையும் உணர்ந்தோன் முத்திமண் டபத்தி னீரிரு தொகையின்வந் திறக்கும்
  சேவல்க டமையு மைங்கரன் றனையுஞ் சேவலங் கொடியுடை வடிவேற்
  காவலன் றனையும் வடநிழ லமர்ந்த கண்ணுதற் பரனையும் பணியா
  230 அங்கயற் கண்ணி தன்னையு மெந்தை யாலவா யானையும் இதய
  பங்கயத் திருத்திச் சமாதியி லிருந்து பரவச மடைந்துபார்ப் பதிக்குச்
  சங்கர னருளிச் செய்தசங் கிதையைத் தாரக னுடலிரண் டாகச்
  செங்கைவேல் விடுத்த சேவக னெனக்குத் தெருட்டினா னனையசங் கிதையில்
  231 பெறற்கருந் தவஞ்செய் தகந்தெளிந் தரிதிற் பெறுங்கதி கேட்பவர்க் கெளிதா
  யுறப்படுந் தலநீர் வினாயமுச் சிறப்பு முள்ளதெத் தலத்தினுங் கழிந்த
  சிறப்பினாங் கெண்ணெண் டிருவிளை யாடல் செய்தருள் வடிவெடுத் தென்றும்
  மறைப்பொருள் விளங்கு மாலவாய் அதனை மண்ணின்மேற் சிவனுல கென்னும்
  232 அத்தலத் தனைய மூவகைச் சிறப்பும் அளவிலா வுயிர்க்கெலாங் கருணை
  வைத்தவன் செய்த திருவிளை யாட்டும் வரையுரங் கிழியவே லெடுத்த
  வித்தக னெனக்கு விளம்பிய வாறே விளம்புவ னுமக்கென வந்த
  உத்தம முனிவர் யாவருங் கேட்க வுணர்த்துவான் கடலெலா முண்டான்

  ------------------------

  தல விசேடப் படலம் (233- 255 )

  233 நாட்டமொரு மூன்றுடைய நாயகனுக் கன்புடையீர் நயந்து நீவிர்
  கேட்டதலம் ஈண்டுரைத்த திருவால வாயதனுட் கிளைத்துப் பொன்னந்
  தோட்டலர்தா மரைமுளைத்த தொருதடமுஞ் சுந்தரச்செஞ் சோதி ஞான
  ஈட்டமென முளைத்தசிவ லிங்க மொன்று முளவின்னு மிசைப்பக் கேண்மின்
  234 திருவால வாய்க்கிணையா மொருதலமும் தெயவமணஞ் செய்ய பூத்த
  மருவார்பொற் கமலநிகர் தீர்த்தமுமத் தீர்த்தத்தின் மருங்கின் ஞான
  உருவாகி யுறைசோம சுந்தரன்போ லிகபரந்தந் துலவா வீடு
  தழிவானு முப்புவனத் தினுமில்லை யுண்மையிது சாற்றின் மன்னோ
  235 அவ்வகைய மூன்றின் முதற் றலப்பெருமை தனைச்சுருக்கி யறையக் கேண்மின்
  எவ்வகைய வுலகத்துந் தருமதல மதிகமவற் றீறிலாத
  சைவதல மதிகமவற் றறுபத்தெட் டதிகமவை தமிலீ ரெட்டுத்
  தெய்வதல மதிகமவற் றதிகதல நான்கவற்றைச் செப்பக் கேண்மின்
  236 அன்னமலி வயற்புலியூர் காசிநகர் காளத்தி யால வாயாம்
  இன்னவளம் பதினான்கிற் றிருவால வாயதிக மெவ்வாறு என்னின்
  மின்னவிரம் பலங்காணக் காசிநகர் வதிந்திறக்க வியன்கா ளத்திப்
  பொன்னகரம் பத்தியினால் வழிபாடு செயவளிக்கும் போகம் வீடு
  237 அறந்தழையுந் திருவால வாய்கேட்ட வுடன்போக மளிக்கும் ஈண்டு
  பிறந்திறவாப் பேரின்பக் கதியளிக்கும் இதுவன்றிப் பிறழா தெங்கும்
  நிறைந்தபர னெத்தலமும் படைப்பானித் தலத்தைமுத னிருமித் திங்ஙன்
  உறைந்தருளி னானன்றி யின்னமுள திதன்பெருமை யுரைப்பக் கேண்மின்
  238 திருவால வாயென்று கேட்டவரே யறம்பெறுவர் செல்வ மோங்குந்
  திருவால வாயென்று நினைத்தவரே பொருளடைவர் தேவ தேவைத்
  திருவால வாயிடத்துக் கண்டவரே யின்பநலஞ் சேர்வ ரென்றுந்
  திருவால வாயிடத்து வதிந்தவரே வீட்டுநெறி சேர்வர் அன்றே
  239 சுரநதிசூழ் காசிமுதற் பதிமறுமைக் கதியளிக்குந் தூநீர் வைகை
  வரநதிசூழ் திருவால வாய்சிவன் முத்திதரும் வதிவோர்க்கு ஈது
  திரனதிகம் பரகதியும் பின்கொடுக்கு மாதலினிச் சீவன் முத்தி
  புரனதிக மென்பதெவ னதற்கதுவே யொப்பாமெப் புவனத் துள்ளும்
  240 ஆதலினிப் பதிவிட்டுப் பிரபதியிற் போய்நோற்போர் அங்கை கொண்ட
  சீதளவா னமுதேய்ப்பத் தித்திக்கத் தேம்பெய்து செய்த தீம்பால்
  ஓதனத்தைக் கைவிட்டு புறங்கையை நக்குவா ரொப்பா ரிந்த
  மாதலத்தின் பெருமைதனை யாவரே யளவிட்டு வழுத்தற் பாலார்
  241 மற்றைய தலங்க டம்மிற் பரிமகம் வாச பேயம்
  அற்றமில் சோடசாக மக்கினிட் டோமம் யார்க்கும்
  முற்றரு மிராசு சூய முதன்மக முடித்த பேறுஞ்
  செற்றமி றரிச பூர்ண முதலிட்டி செய்த பேறும்
  242 எள்ளிழு தன்னங் கன்னி யிவுளிதே ரியானை யில்லம்
  வெள்ளியான் பொன்பூ ணாடை விளைவொடு பழனமுன்னாத்
  தள்ளரும் அடிமையாதி தானங்கள் செய்த பேறும்
  வள்ளறன் காசியாதிப் பதிகளில் வதிந்த பேறும்
  243 கங்கைகா ளித்தி வாணி காவிரி கண்ண வேணி
  துங்கபத் திரைதீம் பாலி தூயதன் பொருநை முன்னாச்
  சங்கையி னதிகண் முற்றும் ஆடிய தவத்தின் பேறும்
  மங்கல மதுரை தன்னில் வைகலும் வதிவோர்க் கெய்தும்
  244 அன்னிய தலங்க டம்மில் ஆற்றிய பிரம கத்தி
  பொன்னினைக் களவு செய்தல் கள்ளுண்டல் புனித வாசான்
  பன்னியைப் புணர்த லின்ன பாதக மனைத்து மென்றுந்
  தன்னிக ரால வாயில் வதிபவர் தமைவிட் டேகும்
  245 மற்றைய தலத்தின் சாந்தி ராயண மதியந்தோறும்
  உற்றபே றிங்குக் கங்கு லூண்டியால் அடைபே றாகும்
  மற்றைய தலத்தின் மாதப் பட்டினிப் பலத்தின் பேறிங்
  குற்றொரு வைக லுண்டி யொழிந்தவர் பெறும்பே ராகும்
  246 அயனக ரடைந்து நான்கு திங்களோன் பாற்றும் பேறிவ்
  வியனக ரடைந்து நோற்கும் அட்டமி விரத நல்கும்
  அயனக ரெய்தி யாறு திங்கணோன் பாற்றும் பேறிவ்
  வியனகர்ச் சோம வார விரதமே யளிக்கு மன்றே
  247 ஏனைய தலத்தி லோராண் டுணவொழிந் தியற்று நோன்பால்
  ஆனபே றிங்கு நோற்குஞ் சிவனிரா வளிக்கும் இங்கே
  ஊனவைம் பொறியும் வென்றோன் முப்பொழு துண்டு வைகித்
  தானமர்ந் தாலுங் காலுண் டியற்றுமா தவத்தோ னாகும்
  248 இந்தநான் மாட மோங்கும் ஆலவா யிடத்தியா ரேனும்
  அந்தணர் தமக்கோர் முட்டி யருந்தவர் தமக்கோர் பிச்சை
  தந்தவர் புறம்பு செய்த சோடச தானந் தம்மால்
  வந்தபே றடைவர் பல்வே றுரைப்பதென் மதியான் மிக்கீர்
  249 பல்வகைத் தலங்கள் எல்லாம் வைகிய பயனு மென்றும்
  பல்வகைத் தீர்த்த மெல்லா மாடிய பயனு மென்றும்
  பல்வகைத் தான மெல்லா நல்கிய பயனு மென்றும்
  பல்வகைத் தான பூசை பண்ணிய தவத்தின் பேறும்
  250 பல்வகைத் தவங்கள் எல்லாம் முற்றிய பயனுந் தூய
  பல்வகை மந்தி ரத்தி லெய்திய யயனு நூலின்
  பல்வகைக் கேள்வி யெல்லா மாய்ந்துணர் பயனும் யோகம்
  பல்வகை ஞான மெல்லாம் பயின்றுணர்ந் தடங்கும் பேறும்
  251 அனையதொல் பதியி லென்றும் வைகுவோர் அடைவ ரென்றால்
  இனையதொல் பதிக்கு நேர்வே றில்லையிப் பதியின் மேன்மை
  தனையறி பவரா ரீசன் றானன்றி யாத லலே
  வினைனைவெல் பவரங் கெய்தி வதிவதே வேண்டு மாதோ
  252 கைத்தலநான் கிரண்டுடைய மலர்க்கடவுண் மோலொருநாட் கயிலையாதி
  எத்தலமு மொருதுலையிட் டித்தலமும் ஒருதுளையிட் டிரண்டுந் தூக்க
  உத்தமமாந் திருவால வாய்மிகவுங் கனத்ததுகண் டுலகின் மேலா
  வைத்ததல மிதுவென்றா லிதன்பெருமை யாவரே வழுத்தர் பாலார்
  253 அத்திருமா நகரின்பேர் சிவநகரங் கடம்பவனம் அமர்ந்தோர் சீவன்
  முக்திபுரங் கன்னிபுரந் திருவால வாய்மதுரை முடியா ஞானம்
  புத்திதரும் பூவுலகிற் சிவலோகஞ் சமட்டிவிச்சா புரந்தென் கூடல்
  பத்திதரு துவாதசாந் தத்தலமென் றேதுவினாற் பகர்வர் நல்லோர்
  254 என்றுதலச் சிறப்புரைத்த குறுமுனிவ னெதிரறவோர் இறும்பூ தெய்தி
  நன் றுதலப் பெருமையருள் செய்தனைகேட் டுடலெடுத்த நயப்பா டெல்லாம்
  இன்றடைந்தே மினிச்சுவண புண்டரிகச் சிறப்பதனை யிசைத்தி யென்னக்
  குன்றமடக் கியகருணைக் குன்றனையான் வரன்முறையாற் கூறு கின்றான்
  255 விரதமா தவத்தீர் காணின் வெவ்வினை யெல்லாம் வீட்டிச்
  சரதமாப் போக நல்குந் தபனிய முளரி வந்த
  வரவுமக் கனக கஞ்சப் பெருமையும் வளனு நன்கா
  உரைசெய்துங் கேண்மி னென்னா முனிவரன் உரைக்கு மன்னோ

  தலவிசேடப் படலம் சுபம்
  -------------------------

  தீர்த்த விசேடப் படலம் (256- 291 )

  256 கண்ணகன் குடுமி மாடக் கடிபொழி லால வாயின்
  அண்ணலம் பெருமை யாரே யளப்பவ ரவிர்தண் முத்த
  வெண்ணகை யுமையா ளன்பு விளைமுகச் செவ்வி போலத்
  தண்ணறும் கமலம் பூத்த தடப்பெருந் தகைமை சொல்வாம்
  257 ஆற்றுனுக் கரசாங் கங்கை காவிரி யாதி யாறும்
  வேற்றுரு வாய முந்நீர் வேலையும் பிறவுங் காருந்
  தோற்றுமுன் றன்னை யாட்டச் சுந்தர மூர்த்தி செங்கண்
  ஏற்றினன் கண்ட தீர்த்த மாகுமீ தெவ்வா றென்னின்
  258 அகளமா யுலக மெல்லாம் ஒடுக்கியந் நெறியே யார்க்கும்
  நிகளமாம் விருத்தி தோன்ற நினைவற நினைந்து நிற்குந்
  குகளிலா வறிவா னந்த சுந்தரச் சோதி மேனாட்
  சகளமா முருவங் கொண்டு தானொரு விளையாட் டாலே
  259 முக்கணன் அரவப் பூண நூலினன் முகிழ்வெண் டிங்கட்
  செக்காஞ் சடையன் சூல கபாலத்தன் செங்க ணேற்றன்
  மைக்கருங் கயலுண் கண்ணி வாமத்தன் முன்னும் பின்னும்
  பக்கமு நந்தி யாதி கணாதிபர் பாவிச் சூழ
  260 சென்றுதன் தேனித் தேசாற் றிசையெலாம் விளங்கச் செங்கண்
  வென்றிகொள் உரக வேந்த னகரமும் விபுதர் வேந்தன்
  பொன்றிகழ் நகரும் வேதன் புரமுமால் புரமு மேலைத்
  தன்றிரு நகருஞ் சென்று சஞ்சரித் தாடி மீள்வான்
  261 அன்னபோ தயனுந் தேவர்க் கரசனும் ஆழி வேந்தும்
  முன்னர்வந் திறைஞ்சி யேத்த முனிவரும் பேறு நல்கித்
  தன்னக ரடைந்து நீங்காத் தனிப்பெருங் கணத்தி னோரை
  இன்னருள்சுரந்து நோக்கி யிலிங்கத்திற் புகுது மெல்லை
  262 வேத்திரப் படையோன் ஆதி கணாதிபர் வீழ்ந்து பால
  நேத்திர வன்பர்க் கன்ப நிரஞ்சன நிருத்தா னந்த
  சாத்திர முடிவுந் தேறாத் தனிமுக லொருவ வென்னாத்
  தோத்திர வகையா லேத்தித் தொழுதொன்று வினாவல் செய்வார்
  263 ஐயவிவ் விலிங்க மூர்த்திக் காட்டவு மடியே மூழ்கி
  உய்யவுங் கங்கை யாதி நதிகளும் உலகத்துள்ளோர்
  மை யறு தடாச நீரு மற்றிலை யிருமைப் பேறுஞ்
  செய்யவோர் தீர்த்த மிங்குண் டாக்கெனச் செப்ப வேண்டும்
  264 அத்தகை யிலிங்க மூர்த்திக் கடுத்ததென் கீழ்சா ராக
  முத்தலை வேலை வாங்கி நாட்டினான் முதுபார் கீண்டு
  பைத்தலைப் பாந்தள் வேந்தன் பாதலங் கீண்டு போயெண்
  கைத்தலப் பிரமன் அண்ட கடாகமுங் கீண்ட தவ்வேல்
  265 அவ்வழிப் புறம்பு சூழ்ந்து கிடந்தபேர் ஆழி யூழிப்
  பௌவநீ ரென்ன வோங்கப் பாணியா லமைத்து வேணித்
  தெய்வநன் னீரைத் தூவிக் கலந்துமா தீர்த்த மாக்கிக்
  கைவரை கபாலி நந்தி கணத்தினை நோக்கிக் கூறும்
  266 இன்னமா திர்த்தந் தன்னை யெனைப்பல தீர்த்தங் கட்கு
  முன்னம்யாம் இங்குக் கண்ட முதன்மையா லாதி தீர்த்தம்
  என்னலா மினியுண் டாக்குந் தீர்த்தங்க ளெவைக்கு மேலாய்
  மன்னலாற் பரம தீர்த்த மெனப்பெயர் வழங்க லாகும்
  267 மருட்கெட மூழ்கி னோர்நன் மங்கலம் பெறலா னாமம்
  அருட்சிவ தீர்த்த மாகும் புன்னெறி யகற்றி யுள்ளத்
  திருட்கெட ஞானந் தன்னை யீதலான் றிதற்கு நாமம்
  268 குடைந்துதர்ப் பணமுஞ் செய்து தானமுங் கொடுத்தும் மாடே
  அடைந்தெழுத் தைந்தும் எண்ணி யுச்சரித் தன்பா லெம்மைத்
  தொடர்ந்துவந் திறைஞ்சிச் சூழ்ந்து துதித்தெமை யுவப்பச் செய்தோர்
  உடம்பெடுத் ததனா லெந்த வுறுதியுண் டதனைச் சேர்வார்
  269 இந்தநீ ரெம்மை யாட்டி னேழிரண் டுலகின் மிக்க
  அந்தமி றீர்த்த மெல்லாம் ஆட்டிய பயன்வந் தெய்தும்
  வந்திதின் மூழ்கி யிங்கு வைகுநங் குறியை யுங்கள்
  சிந்தையி லார்வம் பொங்கப் பூசனை செய்மி னென்னா
  270 விண்ணவர் தம்மின் மேலாம் வேதிய னாகி நின்ற
  பண்ணவன் றானந் நீரிற் படிந்துதன் னனுச்சை யாலே
  அண்ணலங் கணத்தி னோரை மூழ்கிவித் தனாதி யாய
  புண்ணிய விலிங்கந் தன்னுட் புகுந்தினி திருந்தான் மன்னோ
  271 அந்தமா நீரா னந்தி யாதியோர் விதியாற் சோம
  சுந்தரன் முடிமேல் ஆட்டித் துகளறப் பூசை யாற்றிச்
  சிந்தையில் விழைந்த வெல்லா மடைந்தனர் செம்பொற் கஞ்சம்
  வந்தவா றிதுவத் தீர்த்த மகிமையு முரைப்பக் கேண்மின்
  272 வளையெறி தரங்க ஞான வாவியை நோக்கிற் பாவத்
  தளையறு மூழ்கின் வேண்டுங் காமியம் எல்லாஞ் சாரும்
  உளமுற மூழ்கு மெல்லை முழுக்கொன்றற் குலகத் துள்ள
  அளவறு தீர்த்த மெல்லா மாடிய பயன்வந் தெய்தும்
  273 மெய்யைமண் ணாதி கொண்டு விதிவழி சுத்தி செய்து
  மையறு வருண சூத்த மந்திர நவின்று மூழ்கிற்
  றுய்யமா தீர்த்த மெல்லாந் தோய்ந்துநான் மறையு மாய்ந்தோர்
  கையிலெப் பொருளும் ஈந்த காசறு பேறு நல்கும்
  274 தெய்வவித் தீர்த்தந் தன்னை நினைவின்றித் தீண்டினாலும்
  அவ்விய வினையு னீந்தி யரும்பெறல் வீடு சேர்வர்
  இவ்வுரை மெய்யே யாகும் என்னெனின் மனத்தா றன்றி
  வெவ்வழ றீண்டி னாலுஞ் சுடுமன்றி விடுமோ வம்மா
  275 ஆருமந் நீரி லென்று மாடினார் சீவன் முத்தி
  சேருவ ரந்நீ ராடுஞ் சிறப்புறு பயனுக் கொவ்வா
  வாருண மாக்கி னேய மந்திரம் இவைமுன் னான
  பேருணர் வளிக்கு நானஞ் செய்தவர் பெறும்பே றெல்லாம்
  276 அன்னநீர் தனையுமாடி யாலவா யுடைய நாதன்
  றன்னையும் பணிவோன் மேலைப் பாகதி தன்னைச் சாரும்
  என்னநன் னூலிற் சொன்ன பவித்திரம் எவைக்கு மேலாய்ப்
  பன்னரும் புனித மான பவித்திர மாகி நிற்கும்
  277 ஆதர விலனா யந்நீ ராடினோன் சுவர்க்கன் சேரும்
  ஆதர வுளனாய் மூழ்கி வானவ ராதி யானோர்க்
  காதர வரிசி யெள்ளுத் தருப்பண மமையச் செய்தோன்
  ஆதர வேள்வி முற்று மாற்றிய பயனைச் சேரும்
  278 ஏனைமா தலங்க டம்மி லிருந்துசெய் விரதம் பூசை
  தானமா தரும மோமந் தவஞ்செபந் தியானந் தம்மால்
  ஆனமா பயனிற் கோடி யதிகமாம் அடைந்து மூழ்கி
  ஞானமா தீர்த்த ஞாங்க ரிருந்தவை நயந்து செய்யின்
  279 பிறந்தநா ளந்னீர் மூழ்கின் மேலைவெம் பிறவிப் பௌவம்
  மறிந்திடு மறிதேள் கும்ப மதிகளின் மூழ்கித் தென்பால்
  உறைந்தவர் பொருட்டுப் பிண்ட முதலினா லவர்தாம் ஆழ்ந்து
  நிறைந்திடு பிறவிப் பௌவ நின்றுமே லெழுவ ரன்றே
  280 அத்தட மருங்கின் யாவர் தென்புல மடைந்தோர் தங்கள்
  சித்தமா சகற்ற வேண்டிச் செய்கடன் முடிக்கி னன்னோர்
  எத்தனை யெண்ணேர்ந் தாலும் எள்ளுக்கா யிரமாண் டாக
  அத்தனை யாண்டு மட்டு மவரைவிண் ணான வைப்பார்
  281 மூவகை யுலகில் உள்ள தீர்த்தமு முறையா லென்றுஞ்
  சேவகஞ் செய்யு மிந்தத் தீர்த்தமெந் நாளு மூழ்கி
  ஏவாந் நீரா லென்று மீசனைப் பூசை செய்வோர்
  ஆவரிப் பிறவி தன்னி லவர்கதிக் கரையைச் சார்வார்
  282 விடுத்திடல் அரிய நித்த வேள்வி விரதம் வேதந்
  தடுத்திட லரிய தானந் தவமிவை தரும்பே றெல்லாம்
  அடுத்ததன் கரையில் வைகி யீசனை யருச்சிப் போர்க்குக்
  கொடுத்திடு புண்ணி யத்திற் கோடியி லொன்றுக் கொவ்வா
  283 உம்மையிற் பிறவி தோறு நியமநல் லொழுக்கம் பூண்டு
  பொய்மையில் விரதந் தானந் தவஞ்செய்து புனிதராகிச்
  செம்மைநன் னெறியி னின்ற சித்தழிக் கலதித் தீர்த்தம்
  இம்மையில் அடைந்து நித்தமாடுதற் கெய்தா தன்றே
  284 மதிகதிரோ னிடத்தொடுங்கு தினந்திங்கட் பிறப்பரவம் வாயங் காந்து
  கதிர்கடமை விழுங்குதினம் விதிபாத மிந்நாளிற் கருதி மூழ்கித்
  துதிகடருப் பணந்தானம் புரிதன்மனு வோதுதலத் தொகையொன் றற்கொன்
  றதிகபல னம்முறைநூ றாயிரநூ றாயிரமோர் அநந்த மாகும்
  285 பொருவரிய தகர்த்திங்க டுலாத்திங்கள் இவை யுதிக்கும் போது மூழ்கின்
  ஒருபதினா யிரமடங்காஞ் கறவுகவைத் தாளலவ னுதிப்பின் மூழ்கின்
  இருபதினா யிரமடங்கா மிந்திரவி யிடத்தொடுங்கு மிந்து வாரம்
  வருவதறிந் தாடிமனு வோதன்முதற் செயினனந்த மடங் குண்டாகும்
  286 பிரயாகை தனின்மகர மதிநாண்முப் பதுங்குடைந்து பெறும்பே றிந்தத்
  திரையார்பைந் தடத்தொருநாண் மூழ்குவோன் பெறும்விரத சீலம் பூண்டு
  வரையாமல் ஒருவருடம் படிந்துமையை யமரர்சிகா மணியாம் வேத
  உரையானை வழிபடுமேன் மலடிக்கு நன்மகப்பே றுண்டா மன்னோ
  287 எண்டிசைய நதிவாவி வடிவான மாதீர்த்தமெல்லா மிப்பொற்
  புண்டரிக தடத்திலொரு கோடியிலோர் கூறுநிகர் போதா வீது
  கண்டதனா லறந்தீண்டப் பெற்றதனா னற்பொருளங் கையால் அள்ளிக்
  கொண்டதனா லின்பநலங் குடைந்ததனாற் பேரின்பங் கொடுக்கு மன்றோ
  288 முன்னவ னருளிச் செய்த காரண முறையால் அன்றி
  இன்னமிப் புனித வாவிக் கேதுவா லெய்து நாமம்
  மின்னவிர் சடையான் சென்னி மேவிய கங்கை நீரிற்
  பின்னது கலந்த நீராற் பெறுஞ்சிவ கங்கையென்றும்
  289 அலகிலாத் தீர்த்தந் தம்மு ளதிகவுத் தம்மாய்த் தோன்றி
  இலகலா லிதனைத் தீர்த்த வுத்தம மென்பர் ஆராய்ந்தோர்
  பலவிதழ் விரித்துச் செம்பொற் பங்கய மலர்ந்த நீரால்
  உலகவர் யாரும் பொற்றா மரையென வுரைப்ப ரன்றே
  290 தருமமுன் னாகு நான்குந் தருதலாற் றரும தீர்த்தம்
  அருமைசால் அருத்த தீர்த்த மரும்பெறற் காம தீர்த்தம்
  இருமைசேர் முத்தி தீர்த்த மென்பதா மீனைய தீர்த்தம்
  வெருவரு பாவமென்னும் விறகினுக் கெரியா மன்றே
  291 இவ்வருந் தலத்தி னாற் பெருமையும் எரிகால் செம்பொற்
  றெய்வத பதும தீர்த்தப் பெருமையுஞ் செப்பக் கேட்டேன்
  எவ்வமில் போகம் வீடு பெறுவரென் றிசைத்தான் முந்நீர்ப்
  பௌவமுண் டமரர் வேந்தன் பரிபவ விழுமந் தீர்த்தோன்

  தீர்த்த விசேடப் படலம் சுபம்
  -----------------------------

  மூர்த்தி விசேடப் படலம் (292 -328 )

  292 ஆலவா யலர்ந்த செம்பொ னம்புயப் பெருந்தீர்த் தத்தின்
  மேலவாம் பெருமை தன்னை விளம்புவா ரெவரே யங்கண்
  நீலமா மிடற்று முக்க ணிராமய னறிவா னந்த
  மூலமா விலிங்கமேன்மை முறையினா லறைய லுற்றாம்
  293 பொன்னெடு மேரு வெள்ளிப் பொருப்புமந் தரங்கே தாரம்
  வன்னெடும் புரிசை சூழந்த வாரண வாசி யாதிப்
  பன்னருந் தலங்க டம்மிற் பராபர விலிங்கந் தோன்றும்
  முன்னரிக் கடம்பின் மாடே முளைத்ததிச் சைவ லிங்கம்
  294 அப்பதி யிலிங்க மெல்லா மருட்குறி யிதனிற் பின்பு
  கப்புவிட் டெழுந்த விந்தக் காரணமிரண்டி னாலும்
  ஒப்பரி தான ஞான வொளிதிரண் டன்ன விந்தத்
  திப்பிய விலிங்க மூல விலிங்க மாய்ச் சிறக்கு மன்னோ
  295 இந்தமா விலிங்கத் தெண்ணான் கிலக்கண விச்சை மேனி
  அந்தமி லழகன் பாகத் துமையொடு மழகு செய்து
  சந்ததம் விளக்கஞ் செய்யுந் தகைமையை நோக்கிச் சோம
  சந்தர னென்று நாமஞ் சாத்தினார் துறக்க வாணர்
  296 திறப்படு முலக மெங்கும் வியாபியா ய்ச்சிறந்துநிற்கும்
  அறப்பெருங் கடவுள் சோமசுந்தர னதனா லன்றே
  கறைக்கதிர் வடிவேற் றென்னன் கையிற்பொற் பிரம்புபட்ட
  புறத்தடித் தழும்பு மூன்று புவனமும் பட்டதன்றே
  297 சொற்றவிச் சமட்டி யான சோமசுந் தரனைக் காணப்
  பெற்றவர் வியட்டி யான பிறபதி யிலிங்கங் காணல்
  உற்றவ ராவ ரென்னென் றுரைக்கின்வே ரூட்டு நீர்போய்
  மற்றைய சினைக ளெல்லாந் தழைவிக்கு மரத்தின் மாதோ
  298 எத்தலத் தியாவ னெண்ணெண் டிருவிளை யாடல் செய்தான்
  அத்தலத் தவனுக் கொப்பு மதிகமாஞ் சிறப்பும் பெற்ற
  உத்தம னென்று மெந்த வுலகிலு மில்லை யந்த
  வித்தக னதிகத் தன்மை யெனைத்தெனின் விளம்பக் கேண்மின்
  299 பொருப்பினுட் டலைமை யெய்தும் பொன்னெடுங் குடுமி மேரு
  தருக்களிற் றலைமை சாருந் தண்ணறுந் தெய்வ தாரு
  விருப்புறு கேளிவி தம்முண் மேம்படும் புரவி மேதம்
  அருட்படு தானந் தம்முள் விழுமிதா மன்ன தானம்
  300 மனிதரி லுயர்ந்தோ ராதி மறையவர் தேவர் தம்மிற்
  பனிதரு திங்கள் வேணிப் பகவனே யுயர்ந்தோன் வேட்டோர்க்
  கினிதருள் விரதந் தம்மு ளதிகமா மிந்து வாரம்
  புனிதமந் திரங்க டம்முட் போதவைந் தெழுத்து மேலாம்
  301 மின்மைசான் மணியிற் சிந்தா மணிவரம் விழுப்ப நல்குந்
  தன்மைசா லறங்க டம்மின் மிகுஞ்சிவ தரும மென்ப
  இன்மைசா னெறி நின் றோருக் கேற்குநற் கலங்க டம்மின்
  நன்மைசான் றவரே முக்க ணாதனுக் கன்பு பூண்டோர்
  302 தீயவான் சுவை ப்பா லாவிற் றேவரா வதிகம் பல்வே
  றாயமா தீர்த்தந் தம்மு ளதிகமாஞ் சுவண கஞ்சம்
  மாயமா சறுக்க வெல்லாத் தலத்திலும் வதிந்து மன்னுந்
  தூயவா னவரிற் சோம சுந்தரன் சிறந்தோ னாகும்
  303 அந்தமு முதலு மில்லா வகண்டபூ ரணமா யார்க்கும்
  பந்தமும் வீடு நல்கும் பராபரச் சோதி தானே
  வந்தனை புரிவோர்க் கிமை மறுமைவீ டளிப்பா னிந்தச்
  சுந்தர விலிங்கத் தென்றும் விளங்குவான் சுருதி யேத்த
  304 இத்தகு சயம்பு தன்னை யேனைய சயம்பு வெல்லாம்
  நித்தமும் தரிசித் தேகு நிருமல வொளியா மிந்த
  உத்தம விலிங்கங் கண்டோ ருரையுணர் வொடுங்க வுள்ளே
  சித்தமா சொழியத் தோன்றுஞ் சிவபரஞ் சுடரைக் கண்டோர்
  305 இத்தனிச் சுடரை நேர்கண் டிறைஞ்சினோர் பாவ மெல்லாங்
  கொத்தழற் பொறிவாய்ப் பட்ட பஞ்சுபோற் கோப மூள
  மெய்த்தவஞ் சிதையு மாபோன் மருந்தினால் வீயு நோய்போல்
  உத்தம குணங்க ளெல்லா முலோபத்தா லழியு மாபோல்
  306 கலிகடல் இரவி தோன்றக் கருகிரு ளுடையு மாபோல்
  ஒலிகெழு பெருங்கா றள்ள வுடைபடு மேகம் போல
  வலிகெழு மடங்கல் சீற மாயுமால் யானை போலக்
  குலிசவல் லேறு தாக்கப் பொடிபடுங் குன்றம் போல
  307 மருட்சிசெய் காம நோயான் மதிகெடு மாறு போல
  அருட்சிவ ஞான நோக்கால் வலிகெடும் அவிச்சை போலத்
  தருக்கறு முவணஞ் சீறத் தழலரா விளியு மாபோற்
  செருக்குற வழியுங் கற்ற கல்விபோற் சிதையு மன்றோ
  308 புலரியிற் சீவன் முத்தி புரேசனைக் காணப் பெற்றால்
  அலைகட னான்குட் பட்ட வவனிமா தானஞ் செய்த
  பலனுறுங் கதிர்கால் உச்சி வைகலிற் பணியப் பெற்றாற்
  கலைஞர்பா னூற்றுப் பத்துக் கபிலைமா தானப் பேறோம்
  309 விண்ணிடைப் பரிதிப் புத்தேண் மேலைநீர் குளிக்கும் எல்லை
  அண்ணலை வணங்கிற் கோடி யானினத் தானப் பேறோம்
  பண்ணவர் பரவும் பாதி யிருள்வயிற் பணியப் பெற்றால்
  வண்ணவெம் புரவி மேத மகம்புரி பெரும்பே றெய்தும்
  310 இன்னன வதிக மாம்பே றறிந்துபோ யெத்தே வர்க்கும்
  முன்னவன் சமட்டி விச்சா புரமுறை முதல்வன் றன்னைச்
  சொன்னவிக் காலந் தோறும் இறைஞ்சியுந் தொழுதுஞ் சூழ்ந்தும்
  பொன்னடிக் கன்ப ராகி வழிபடும் புனித சீலர்
  311 உம்மையில் வினைக ளென்னும் பிணியவிழ்ந் தொருவித் தூய
  செம்மைய ராகி யானாத் திருவொடு செல்வ மோங்க
  வெம்மையில் போகமூழ்கி மலவிருள் வீக்க நீந்தி
  மைம்மலி கண்டத் தெங்கோன் மலரடி நீழல் வாழ்வார்
  312 அறவுருவன் ஆலவா யானாமஞ் செவிமடுத்தா லடைந்த பத்துப்
  பிறவிவினை யறுநினைந்தா னூறுபெரும் பவப்பாவப் பிணிபோங் கூடல்
  இறைவனையின் றிறைஞ்சுதுமென் றெழுதுமனைப் புறம்போந்தா லீரைஞ்ஞாறு
  மறமுறுவெம் பவத்திழைத்த பாதகவல் வினையனைத்து மாயு மன்னோ
  313 புழைக்கைவரை தொலைத்தானை தரிசித்தோர் ஆயிரமாம் புரவி வேள்வி
  தழைத்தபெரும் பயன்பெறுவ ருருத்திரசூத் தம்மதனாற் றவவா னோர்கள்
  தொழற்கரியான் றனைத்துதித்தோர் கணத்துக்கா யிரராச சூய யாகம்
  இழைத்தபெரும் பயன்பெறுவர் சமட்டிவடி வாகியவவ் விலிங்கந் தன்னை
  314 அங்கையள வாகியநன் னீராட்டிப் பூசித்தோ ரளவி லேனைத்
  துங்கதலத் துறையிலிங்க மூர்த்திகளைச் சிவாகமநூல் சொன்ன வாற்றான்
  மங்கலமா கியமுகம னீரெட்டும் வழுவாது வாசந் தோய்ந்த
  செங்கனசு மணிக்கலச்ப் புனலாட்டி மாபூசை செய்தோ ராவார்
  315 அவ்வண்ணஞ் சுந்தரனை யைந்தமுத மானுதவு மைந்து தீந்தேன்
  செவ்வண்ணக் கனிசாந்தச் சேறுமுதன் மட்டித்துத் தேவர் தேறா
  மெய்வண்ணங் குளிரவிரைப் புனலாட்டி மாபூசை விதியாற் செய்தோர்
  மைவண்ண வினைநீந்தி யறமுதனாற் பொருளடைந்து மன்னி வாழ்வார்
  316 நல்லவகை முகமனீ ரெட்டுள்ளும் வடித்தவிரை நன்னீர் ஆட்ட
  வல்லவர்நூ றாயிரமா மேதமகப் பயன்பெறுவர் வாச நானம்
  எல்லவிர்குங் குமஞ்சாந்த மிவைபலவு மட்டித்தோ ரெழிலார் தெய்வ
  முல்லைநகை யாரோடும் விரைக்கலவை குளித் தின்ப மூழ்கி வாழ்வார்
  317 நன்மலரொன் றாலவா யான்முடிமேற் சாத்தினா யைந்து நூறு
  பொன்மலர்கொண் டயற்பதியுற் பூசித்த பயனெய்தும் புனித போகத்
  தன்மைதரு சுந்தரக்கு தூபமொரு காற்கொடுப் போர் தமக்குத் தாங்கள்
  சொன்மனமெய் யுறச் செய்த குற்றம் ஆயிரம் பொறுப்பன் சுருதி நாதன்
  318 திருவமுது நிவேதிப்போர் அவிழொன்றற் குகமொன்றாச் சிவலோ கத்தின்
  மருவிநிறை போகமுடன் வைகுவர்தாம் பூலமுக வாச மீந்தோர்
  பொருவரிய கடவுளராண் டொருநூறு கோடிசிவ புரத்து வாழ்வார்
  ஒருபளித விளக்கிடுவோர் வெண்ணிறமுங் கண்ணுதல முடைய ராவார்
  319 நறுந்திருமஞ் சனமெடுக்கக் குடமாட்ட மணிக்கலச நல்ல வாசம்
  பெறுந்தகைய தூபக்கா றீபக்கான் மணியின்ன பிறவுங் கங்குல்
  தெறுங்கதிர்கான் மணிமாட மதுரைநா யகர்க்கீந்தோர் செய்த பாவம்
  வெறுந்துகள்செய் தைம்பொறிக்கும் விருந்தூட்டும் பெருங்காம வெள்ளத் தாழ்வார்
  320 கயலிசைய கண்ணுமைகோன் றிருமுன்னர்ப் பல்லியமுங் கல்லென் றார்ப்ப
  இயலிசைய பாடலினோ டாடலிவை செய்விப்போர் இறுமாப் பெய்திப்
  புயலிசைய வியங்கலிப்ப மூவுலகுந் தொழவரசாய்ப் பொலங்கொம் பாடுஞ்
  செயலிசைய வணங்கனையா ராடரங்கு கண்டின்பச் செல்வத் தாழ்வார்
  321 ஒருகாலட் டாங்கமுடன் பஞ்சாங்க முடநாத லெண்செங் கால்வெண்
  குருகாலு மலர்த்தடஞ்சூழ் கூடனா யகற்பணிவோர் கோலொன் றோச்சிப்
  பொருகாலின் வருபரித்தேர் மன்னவரா யாவருந்தம் புடைவந் தெய்தி
  இருகாலுந் தலைவருட வெக்காலுந் தமைவணங்க விருப்பர் அன்றே
  322 இத்தகைய திருவால வாயுடையான் றிருமுன்னர் இயற்று மோமம்
  மெய்த்தவமந் திரந்தான மின்னவணு வளவெனினு மேரு வாகும்
  உத்தமமா மிவ்விலிங்கப் பெருமையெலாம் யாவரளந் துரைப்பர் வேத
  வித்தகரே சிறிதறிந்த வாறுரைத்தே மினிப்பலகால் விளம்பு மாறென்
  323 இத்தலத்துக் கொப்பாக வொருதலமும் பொற்கமலம் என்னு மிந்த
  உத்தமமா தீர்த்தத்துக் கொப்பதொரு தீர்த்தமுமெய் யுணர்வா னந்த
  வித்தனைய விலிங்கமிதற் கொப்பாவோ ரிலிங்கமும்பார் விண்மே லென்னும்
  முத்தலத்து மிலையந்த மூர்த்திதிரு நாமங்கண் மொழியக் கேண்மின்
  324 கருப்பூர சுந்தரன்பூங் கடம்பவன சுந்தரனுட் கரவாத் தொண்டர்
  விருப்பூருங் கலியாண சுந்தரனல் லறவடிவாய் விளங்கு மேற்றுப்
  பொருப்பூரும் அபிராம சுந்தரன்றேன் புடைகவிழப் பொன்னிற் பூத்த
  மருப்பூசௌ சண்பகசுந் தரன்மகுட சுந்தரன்றான் வாழி மன்னோ
  325 மான்மதசுந் தரன்கொடிய பழியஞ்சு சுந்தரனோர் மருங்கின் ஞானத்
  தேன்மருவி யுறைசோம சுந்தரன்றேன் செவ்வழியாழ் செய்யப் பூத்த
  கான்மருவு தடம்பொழில்சூழ் ஆலவாய்ச் சுந்தரன்மீன் கணங்கள் சூழப்
  பான்மதிசூழ் நான்மாடக் கூடனா யகன்மதுரா பதிக்கு வேந்தன்
  326 சிரநாலோன் பரவரிய சமட்டிவிச்சா புரநாதன் சீவன் முத்தி
  புரநாதன் பூவுலக சிவலோகா திபன்கன்னி புரேசன் யார்க்கும்
  வரநாளுந் தருமூல விலிங்கமென விவைமுதலா மாடக் கூடல்
  அரனாம வின்னமளப் பிலவாகும் உலகுய்ய வவி லிங்கம்
  327 பாதாள மேழுருவ முளைத்தெழுந்த தவ்விலிங்கப் படிவந் தன்னுள்
  அதார மாகவமர்ந் தறுபத்து நாலுவிளை யாடல் செய்த
  போதானந் தன்பெருமை நங்குரவன் மொழிப்படியே புகன்றோ மென்றான்
  வேதாதி கலைதெரிந்த மலயமுனி கேட்டறவோர் வினாதல் செய்வார்
  328 அருட்கடலே யிறைவிளையாட் டறுபத்து நான்கென்றா யவையா னந்தப்
  பொருட்கடவுள் எக்காலத் தியாவர்பொருட் டாடினனெம் போதந் தேறித்
  தெருட்படர வரன்முறையாற் செப்புகெனக் கரங்குவித்தார் தென்பால் வெற்பில்
  இருப்பவனும் வினாயபடிக் கிறை நிரம்பத் தொகுத்துவிரித் தியம்பு கின்றான்

  மூர்த்தி விசேடப் படலம் சுபம்
  -------------------------------

  பதிகப் படலம் (329 - 343 )

  329 வானவர்கோன் பழிதொலைத்த விளையாட்டுங் கரிசாப மாய்த்த வாறும்
  மீனவர்கோன் காடெறிந்து புரங்கண்ட பெருஞ்சிறப்பு மீனநோக்கி
  ஆனதடா தகையழல்வா யவதரித்துப் பாராண்ட வருளும் ஈசன்
  தானவளை மணஞ்செய்து முடிதரித்து மண்காத்த தகைமைப் பாடும்
  330 புலிமுனியும் பணிமுனியுந் தொழவெள்ளி மன்றுணடம் புரிந்த வாறும்
  வலிகெழுதோட் குண்டகட்டுக் குறட்கன்னக் குன்றளித்த வகையும் பின்னும்
  நலிபசிநோய் கெடவன்னக் குழியசைத்துக் கொடுத்துநீர் நசைக்கு வைகை
  அலைபுனல்கூ யருத்தியதும் பொன்மாலைக் கெழுகடலும் அழைத்த வாறும்
  331 அந்தரர்கோ னாதனத்தில் உறைமலயத் துவசனை மீண்டழைத்த வாறுஞ்
  சுந்தரவுக் கிரகுமர னவதரித்த வாறும்வளை சுடர்வேல் செண்டு
  தந்தையிடத் தவன்பெற்ற வாறுமவ னவ்வடிமேல் சலதி வீறு
  சிந்தவிடுத் ததுமகவான் முடியைவளை யெறிந்திறைவன் சிதைத்த வாறும்
  332 பொன்னசலந் தனைச்செண்டாற் புடைத்துநிதி யெடுத்ததுவும் புனிதர்க்கு ஈசன்
  பன்னரிய மறைப்பொருளைப் பகர்ந்ததுவு மாணிக்கம் பகர்ந்த வாறுந்
  தொன்னகர்மே னீர்க்கிழவன் வாவிடுத்த கடல்சுவறத் தொலைத்த வாறும்
  அன்னதனித் தொன்மதுரை நான்மாடக் கூடனக ரான வாறும்
  333 வட்டங்கொள் சடையுடைய சித்தர்விளை யாடியதோர் வனப்புங் கையிற்
  கட்டங்கந் தரித்தபிரான் கல்லானை கரும்பருந்தக் காட்டு மாறும்
  உட்டங்கு வஞ்சனையால் அமணர்விடு வாரணத்தை யொழித்த வாறும்
  இட்டங்கொள் கௌரிமுனம் விருத்தனிளை யோன்குழவி யான வாறும்
  334 செய்யதாண் மாறிநட மாடியதும் பழியஞ்சு திறனுந் தாயை
  மையலாற் புணர்ந்தமகன் பாதகத்தை மாற்றியது மதியா தாசான்
  தையலா டனைவிரும்பு மாணவனை வாளமரிற் றடிந்த வாறும்
  பையரா வெய்ததுவும் படிற்றமணர் விடுத்தபசுப் படுத்த வாறும்
  335 அறவேற்றுப் பரியுகைத்து மெய்க்காட்டுக் கொடுத்தவிளை யாட்டுங் காட்டுச்
  சுறவேற்றுக் கொடியரசன் றனக்குலவாக் கிழிகொடுத்த தொடர்பு நாய்கர்
  நறவேற்ற மலர்க்குழலார் மனங்கவர்ந்து வளைபகர்ந்த நலனு மாறு
  மறவேற்கண் மாதரார்க்கு அட்டமா சித்திபெற வகுத்த வாறும்
  336 சென்னிபொருட் டெயில்வாயி றிறந்தடைத்து விடைபொறித்த செயலுஞ் சென்னி
  மன்னிகலிட் டமர்விளைப்ப மீனவற்கு நீர்ப்பந்தர் வைத்த வாறும்
  பொன்னனையாள் பொருட்டிரத வாதவினை முடித்ததுவும் புகார்க்கு வேந்தன்
  தன்னையகன் குழிவீட்டித் தென்னவற்கு மறவாகை தந்த வாறும்
  337 மனக்கவலை கெடவுலவாக் கோட்டையடி யாற்களித்த வகைய மாமன்
  எனக்கருணை வடிவாகி வழக்குரைத்துப் பொருள் வணிகற் கீந்த வாறுஞ்
  சினக்கதிர்வேல் வரகுணற்குச் சிவலோகங் காட்டியதுந் திலவுக் கோலான்
  தனக்கடிமை யெனவிறகு திருமுடிமேற் சுமந்துபகை தணித்த வாறும்
  338 அப்பாணற் கிருநிதியஞ் சேரனிடைத் திருமுகமீந் தளித்த வாறும்
  அப்பாணன் மனைவியிசைப் பகைவெல்ல வண்ணலவை யடைந்த வாறும்
  அப்பாண னாளென்றோன் முலையருத்திப் பன்றியுயி ரளித்த வாறும்
  339 வயவேனக் குருளைகளை மந்திரிகள் ஆக்கியதும் வலியுண் டாகக்
  கயவாய்க்குக் குருமொழிவைத் தருளியது நாரைக்குக் கருணை நாட்டந்
  தயவால்வைத் தருண்முத்தி நல்கியதுங் கூடனகர் தன்னைச் சித்தர்
  புயநாகம் போய்வளைந்து திருவால வாயாக்கிப் போந்த வாறும்
  340 சுந்தரனென் றெழுதியகூ ரம்பெய்து செம்பியன் போர் தொலைத்த வாறுஞ்
  செந்தமிழோர்க் கியற்பலகை யருளியதுந் தருமிக்குச் செம்பொன் பாடித்
  தந்ததுவு மாறுபடு கீரற்க்குக் கரையேற்றந் தந்த வாறும்
  விந்தமடக் கியமுனியாற் கீரனியற் றமிழ்தெளிய விடுத்த வாறும்
  341 ஊமனாற் புலவரிக லகற்றியதும் இடைக்காட னுடன்போய்க் கொன்றைத்
  தாமனார் வடவால வாயமர்ந்த பரிசும்வலை சலதி வீசிப்
  பூமனாய் குழலியைவேட் டருளியதும் வாதவூர்ப் புனிதர்க் கேறத்
  தேமனாண் மலரடிகண் முடிசூட்டி யுபதேசஞ் செய்த வாறும்
  342 நரிகள்பரி யாக்கியதும் பரிகணரி யாக்கியது நாகம் பூண்டோன்
  அரியதிரு மேனியின்மேல் அடிசுமந்து மண்சுமந்த வருளுந் தென்னன்
  எரியடுவெஞ் சுரந்தணித்த வாறுமம ணரைக்கழுவி லிட்ட வாறுங்
  கரியதென வன்னிகிண றிலிங்கங்கூய் வணிகமகட் காத்த வாறும்
  343 எனத்தொகையால் அறுபத்து நான்கிவற்றை நிறுத்தமுறை யீறிலாத
  வினைத்தொகையா றகன்றீரெக் காலமெவர் பொருட்டெனநீர் வினாய வாற்றான்
  மனத்தளவி லன்புமடை யுடைந்தொழுகத் திருவால வாயான் றாளை
  நினைத்தளவி லானந்தம் பெருகவிரித் துரைப்பலென நெரியாற் கூறும்

  பதிகப் படலம் சுபம்
  -------------------

  இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம் (344-440 )

  344 மின்பயில் குலிசப் புத்தேள் விருத்திரா கரனைக் கொன்ற
  வன்பழி விடாது பற்றக் கடம்பமா வனத்தில் எய்தி
  என்பர வாரம் பூண்ட விறைவனை யருச்சித் தேத்திப்
  பின்பது கழிந்து பெற்ற பேற்றினை யெடுத்துச் சொல்வாம்
  345 முன்னதா முகத்தில் வண்டு மூசுமந் தார நீழற்
  பொன்னவிர் சுணங்குண் கொங்கைப் புலோமசை மணாளன் பொற்பூண்
  மின்னவிரிந் திமைப்பச் சிங்கஞ் சுமந்தமெல் லணைமேன் மேவி
  அன்னமென் னடையா ராடு மாடன்மேல் ஆர்வம் வைத்தான்
  346 மூவகை மலரும் பூத்து வண்டுளே முழங்கத் தெய்வப்
  பூவலர் கொடிபேர்ந் தன்ன பொன்னனார் கூத்து மன்னார்
  நாவலர் அமுத மன்ன பாடலு நாக நாட்டுக்
  காவலன் கண்டு கேட்டுக் களிமதுக் கடலி லாழ்ந்தான்
  347 பையரா வணிந்த வேணிப் பகவனே யனைய தங்கள்
  ஐயனாம் வியாழப் புத்தேள் ஆயிடை யடைந்தா னாகச்
  செய்யதாள் வழிபா டின்றித் தேவர்கோ னிருந்தா னந்தோ
  தையலார் மயலிற் பட்டோர் தமக்கொரு மதியுண் டாமோ
  348 ஒல்லெனக் குரவ னேக வும்பர்கோன் றிருவி னாக்கம்
  புல்லெனச் சிறிது குன்றப் புரந்தர னறிந்திக் கேடு
  நல்லதொல் குரவற் பேணா நவையினால் விளைந்த தென்னா
  அல்லலுற் றறிவின் றன்னைத் தேடுவா னாயி னானே
  349 அங்கவ னிருக்கை புக்கான் கண்டில னவித்த பாசப்
  புங்கவர் உலகு மேனோர் பதவியும் புவன மூன்றில்
  எங்கணுந் துருவிக் காணா னெங்குற்றான் குரவ னென்னுஞ்
  சங்கைகொண் மனத்த னாகிச் சதுர்முக னிருக்கை சார்ந்தான்
  350 துருவின னங்குங் காணான் றிசைமுகற் றெழுது தாழ்ந்து
  பரவிமுன் பட்ட வெல்லாம் பகர்ந்தனன் பகரக் கேட்டுக்
  குரவனை யிகழ்ந்த பாவங் கொழுந்துபட் டருந்துஞ் செவ்வி
  வருவது நோக்கிச் சூழ்ந்து மலர்மகன இதனைச் சொன்னான்
  351 அனையதொல் குரவற் காணும் அளவுநீ துவட்டா வீன்ற
  தனையன்முச் சென்னி யுள்ளான் றானவர் குலத்தில் வந்தும்
  வினையினா லறிவான் மேலான் விச்சுவ வுருவ னென்னும்
  இனையனைக் குருவாக் கோடி யென்னலு மதற்கு நேர்ந்தான்
  352 அழலவிர்ந் தனைய செங்கேழ் அடுக்கிதழ் முளரி வாழ்க்கைத்
  தொழுதகு செம்ம றன்னைத் தொழுதுமீண் டகன்று நீங்கா
  விழைதகு காதல் கூர விச்சுவ வுருவன் றன்னை
  வழிபடு குருவாக் கொண்டான் மலர்மகன் சூழ்ச்சி தேறான்
  353 கைதவக் குரவன் மாயங் கருதிலன் வேள்வி யொன்று
  செய்திட லடிக ளென்னத் தேவர்கட் காக்கங் கூறி
  வெய்தழல் வளர்பான் உள்ளம் வேறுபட் டவுணர்க் கெல்லாம்
  உய்திற நினைந்து வேட்டான் றனக்குமே லுறுவ தோரான்
  354 வாக்கினான் மனத்தால் வேறாய் மகஞ்செய்வான் செயலை யாக்கை
  நோக்கினா னோதி தன்னா னோக்கினான் குலிச வேலாற்
  றாக்கினான் றலைகண் மூன்றுந் தனித்தனி பறவை யாகப்
  போக்கினான் அலகை வாயிற் புகட்டினான் புலவுச் சோரி
  355 தெற்றெனப் பிரம பாவஞ் சீறிவந் தமரர் வேந்தைப்
  பற்றலு மதனைத் தீர்ப்பான் பண்ணவர் மரமேன் மண்மேற்
  பொற்றொடி யார்மே னீர்மேல் வேண்டினர் புகுத்த லோடும்
  மற்றவ ரிஃதியாந் தீர்க்கும் வண்ணம்யா தென்ன விண்ணோர்
  356 அப்பிடை நுரையாய் மண்ணில் அருவருப் புவரா யம்பொற்
  செப்பிளங் கொங்கை யார்பாற் றீண்டுதற் கரிய பூப்பாய்க்
  கப்பிணர் மரத்திற் காலும் பயினதாய்க் கழிக வென்றார்
  இப்பழி சுமந்த வெங்கட் கென்னல மென்றார் பின்னும்
  357 கருவின் மாதர் கருவுயிர்க்கும் அளவு முறையாற் கணவர்தோள்
  மருவி வாழ்க மண்ணகழ்ந்த குழியு மதனால் வடுவொழிக
  பொருவி னீரு மிறைதோறு மூறிப் பொலிக மாங்குறைபட்
  டொருவி னாலுந் தழைகவென வொழியா நலனுமுதவினார்
  358 மாசிற் கழிந்த மணியேபோல் வந்த பழிதீர்ந் திந்திரனுந்
  தேசிற் றிகழத் துவட்டாத்தன் செல்வன் றன்னைத் தேவர்பிரான்
  வீசிக் குலிசத் துயிருண்ட விழுமங் கேட்டு வெகுண்டுயிர்த்துக்
  கூசிப் பழிகோள் கருதியொரு கொடிய வேள்வி கடிதமைத்தான்
  359 அந்தக் குண்டத் தெரிசிகைபோல் அழலுங் குஞ்சி யண்டமுக
  டுந்தக் கொடிய தூமம்போ லுயிர்த்துச் செங்கண் சினச்செந்தீச்
  சிந்தப் பிறைவா ளெயிறதுக்கித் திசைவான் செவிடு படநகைத்து
  வந்தக் கொடிய விடம்போல வெழுந்தா னொருவாண் மறவீரன்
  360 ஈங்குவன் விருத்திரன் என்ப வாரழற்
  றூங்குவன் கணைவிடு தூர நீண்டுநீண்
  டோங்குவ னோங்குதற் கொப்ப வைகலும்
  வீங்குவ னறனிலார் வினையி னென்பவே
  361 வீங்குடல் விருத்திரன் றன்னை விண்ணவர்
  எங்குற வருதுவட் டாவெ னும்பெயர்த்
  தீங்குறு மனத்தினேன் றேவர் கோனுயிர்
  வாங்குதி பொருதென வரவிட் டானரோ
  362 மதித்துணி யெயிற்றினோன் வடவை போற்சினைஇக்
  கொதித்தெதிர் குறுகினான் கொண்டல் ஊர்தியும்
  எதிர்த்தனன் களிற்றின்மே லிமையத் துச்சிமேல்
  உதித்ததோர் கருங்கதிரொக்கு மென்னவே
  363 அறத்தொடு பாவநேர்ந் தென்ன வார்த்திரு
  திறத்தரு மூண்டமர் செய்யக் கற்சிறை
  குறைத்தவன் றகுவன்மேற் குலிச வேலெடுத்
  துறைத்திட வீசினான் உடன்று கள்வனும்
  364 இடித்தனன் கையிலோர் இருப்பு லக்கையைப்
  பிடித்தனன் வரையெனப் பெயர்ந்து தீயெனத்
  துடித்தனன் சசிமுலைச் சுவடு தோய்புயத்
  தடித்தன னிந்திர னவச மாயினான்
  365 அண்டரே றனையவ னவச மாறிப்பின்
  கண்டகன் கைதவ நினைந்திக் கள்வனேர்
  மண்டமர் ஆற்றுவான் வலியி லோமெனப்
  புண்டரீ கத்தவ னுலகிற் போயினான்
  366 தாழ்ந்துதான் படுதுயர் விளம்பத் தாமரை
  வாழ்ந்தவன் வலாரியோ டணைந்து மாமகள்
  வீழ்ந்தமார் பின்னடி வீழ்ந்து செப்பமால்
  சூழ்ந்துவா னாடனை நோக்கிச் சொல்லுவான்
  367 ஆற்றவும் பழையதுன் னங்கை வச்சிரம்
  மாற்றவர் உயிருண வலியின் றாதலால்
  வேற்றொரு புதியது வேண்டு மாலினிச்
  சாற்றது மதுபெறுந் தகைமை கேட்டியால்
  368 தொடையகன் மார்பநாந் தூய பாற்கடல்
  கடையுநாள் அசுரருஞ் சுரருங் கையில்வெம்
  படையொடு மடையன்மின் பழுதென் றப்படை
  அடையவுந் ததீசிபா லடைவித் தாமரோ
  369 சேட்படு நாணனி செல்லத் தேவரா
  வாட்படை யவுணரா வந்து கேட்டிலர்
  ஞாட்படை படையெலா ஞான நோக்கினால்
  வேட்படை வென்றவன் விழுங்கி னானரோ
  370 விழுங்கிய படையெலாம் வேற றத்திரண்
  டொழுங்கிய தான்முது கந்தண் டொன்றியே
  எழுங்கதிர்க் குலிசமாம் அதனை யெய்துமுன்
  வழங்குவன் கருணையோர் வடிவு மாயினான்
  371 என்று மாதவன் இயம்ப வும்பர்கோன்
  ஒன்றும் வானவர் தம்மொ டொல்லெனச்
  சென்று மாயையின் செயலை நோன்பினால்
  வென்ற மாதவ னிருக்கை மேவினான்
  372 அகமலர்ந் தருந்தவன் அமரர்க் கன்புகூர்
  முகமலர்ந் தின்னுரை முகமன் கூறிநீர்
  மிகமெலிந் தெய்தினீர் விளைந்த தியாதது
  தகமொழிந் திடலென வலாரி சாற்றுவான்
  373 அடிகணீர் மறாததொன் றதனை வேண்டியிம்
  முடிகொள்வான் அவரொடு முந்தி னேனது
  செடிகொள்கா ரிருளுட லவுணர்த் தேய்த்தெமர்
  குடியெலாம் புரப்பதோர் கொள்கைத் தாயது
  374 யாதெனி னினையதுன் யாக்கை யுள்ளதென்
  றோதலும் யாவையு முணர்ந்த மாதவன்
  ஆதவற் கண்டதா மரையி னானனப்
  போதலர்ந் தின்னன புகல்வ தாயினான்
  375 நாள்நம தெனநரி நமதெ னப்பிதாத்
  தாய்நம தெனநமன் றனதெ னப்பிணி
  பேய்நம தெனமன மதிக்கும் பெற்றிபோ
  லாய்நம தெனப்படும் யாக்கை யாரதே
  376 விடம்பயி லெயிற்றர வுரியும் வீ நுழை
  குடம்பையுந் தானெனுங் கொள்கைத் தேகொலாம்
  நடம்பயல் கூத்தரி னடிக்கு மைவர்வாழ்
  உடம்பையும் யானென வுரைக்கற் பாலதோ
  377 நடுத்தயா விலார்தமை நலியத் துன்பநோய்
  அடுத்தயா வருந்திரு வடைய யாக்கையைக்
  கொடுத்தயா வற்ம்புகழ் கொள்வ னேயெனின்
  எடுத்தயாக் கையின்பயன் இதனின் யாவதே
  378 என்றனன் கரண மொன்றி யெழுகருத் தறிவை யீர்ப்ப
  நின்றனன் பிரம நாடி நெறிகொடு கபாலங் கீண்டு
  சென்றனன் விமான மேறிச் சேர்ந்தனன் உலகை நோன்பால்
  வென்றனன் துறக்கம் புக்கு வீற்றினி திருந்தா னம்மா
  379 அம்முனி வள்ளல் ஈந்த வடுபடை முதுகந் தண்டைத்
  தெம்முனை யடுபோர் சாய்க்குந் திறல்கெழு குலிசஞ் செய்து
  கம்மியப் புலவ னாக்கங் கரைந்துலைக் கொடுப்ப வாங்கி
  மைம்முகி லூர்தி யேந்தி மின்விடு மழைபோ னின்றான்
  380 மறுத்தவா வஞ்சப் போரால் வஞ்சித்து வென்று போன
  கறுத்தவாள் அவுணற் கொல்வான் கடும்பரி நெடுந்தேர் நீழ்ல்
  வெறுத்தமால் யானை மள்ளர் வேலைபுக் கெழுந்து குன்றம்
  அறுத்தவா னவர்கோ னந்த வவுணர்கோ மகனைச் சூழ்ந்தான்
  381 வானவர் சேனை மூண்டு வளைத்தலும் வடவைச் சேந்தீ
  யானது வரையி னோங்கி யழன்றுருத் தெழுந்தால் என்னத்
  தானவர் கோனு மானந் தலைக்கொள வெழுந்து பொங்கிச்
  சேனையுந் தானு மூண்டு சீறிநின் றடுபோர் செய்வான்
  382 அடுத்தன ரிடியே றென்ன வார்த்தனர் ஆக்கங் கூறி
  எடுத்தனர் கையிற் சாப மெறிந்தனர் சிறுநா ணோசை
  தொடுத்தனர் மீளி வாளி தூர்த்தனர் குந்த நேமி
  விடுத்தனர் வானோர் சேனை வீரர்மே லவுண வீரர்
  383 கிட்டினர் கடகக் கையாற் கிளர்வரை யனைய திண்டோள்
  கொட்டினர் சாரி மாறிக் குதித்தனர் பலகை நீட்டி
  முட்டின ரண்டம் விள்ள முழங்கினர் வடிவாள் ஓச்சி
  வெட்டின ரவுணச் சேனை வீரரை வான வீரர்
  384 வீழ்ந்தனர் தோளுந் தாளும் விண்டனர் சோரி வெள்ளத்
  தாழ்ந்தனர் போருந் தாரு மகன்றன ரகன்ற மார்பம்
  போழ்ந்தனர் சிரங்க ளெங்கும் புரண்டனர் கூற்றூர் புக்கு
  வாழ்ந்தன ரடுபோ ராற்றி வஞ்சகன் சேனை மள்ளர்
  385 தாளடு கழலு மற்றார் தலையொடு முடியு மற்றார்
  தோளடு வீர மற்றார் தும்பையொ டமரு மற்றார்
  வாளடு கரமு மற்றார் மார்பொடு கவச மற்றார்
  கோளடும் ஆண்மை யற்றார் குறைபடக் குறையா மெய்யர்
  386 தொக்கன கழுகு சேனஞ் சொரிகுடர் பிடுங்கி யீர்ப்ப
  உக்கன குருதி மாந்தி யொட்டல்வாய் நெட்டைப் பேய்கள்
  நக்கன பாடல் செய்ய ஞாய்பினுட் கவந்த மாடப்
  புக்கன பிணத்தின் குற்றம் புதைத்தபார் சிதைத்த தண்டம்
  387 இவ்வகை மயங்கிப் போர்செய் திறந்தவ ரொழியப் பின்னுங்
  கைவ்வகை யடுபோ ராற்றிக் கரையிற்ந் தார்கண் மாண்டார்
  அவ்வகை யறிந்து வானத் தரசனு மவுணர் வேந்துந்
  தெய்வதப் படைகள் வீசிச் சீற்நின் றடுபோர் செய்வார்
  388 அனற்படை விடுத்தான் விண்ணோர் ஆண்டகை யதனைக் கள்வன்
  புனற்படை விடுத்துச் சீற்றந் தனித்தனன் புனிதன் காற்றின்
  முனைப்படை விடுத்தான் வெய்யோன் முழங்குகால் விழுங்கு நாகச்
  சினப்படை தொடுத்து வீசி விலக்கினான் றேவ ரஞ்ச
  389 நாகமாப் படைவிட் டார்த்தா னாகர்கோ னுவணச் செல்வன்
  வேகமாப் படையை வீசி விளக்கினான் றகுவர் வேந்தன்
  மோகமாப் படையைத் தொட்டு முடுக்கினான் முனைவன் அன்ன
  தேகமாப் படிறன் ஞானப் படைவிடுத் திருள்போ னின்றான்
  390 மட்டிடுதாரான் விட்ட வானவப் படைக்கு மாறு
  விட்டுடன் விலக்கி வேறும் விடுத்திடக் கனன்று வஞ்சன்
  முட்டிடமான வெங்கான் மூட்டிட கோபச் செந்தீச்
  சுட்டிடப் பொறாது பொங்கிச் சுராதிபன் இதனைச் செய்தான்
  391 வீங்கிருள் ஒதுங்க மேக மின்விதிர்த் தென்னக் கையில்
  ஓங்கிருங் குலிச வேலை யொல்லென விதிர்த்த லோடுந்
  தீங்குளம் போன்றிருண்ட திணியுடற் கள்வ னஞ்சி
  வாங்கிருங் கடலில் வீழ்ந்தான் மறைத்தமை நாக மொத்தான்
  392 ஓக்கவிந் திரனும் வீழ்ந்தான் உடல்சின வுருமே றன்றான்
  புக்கிடந் தேடிக் காணான் புண்ணிய முளரி யண்ணல்
  பக்கம்வந் தனைய செய்தி பகர்ந்தனன் பதகன் மாளத்
  தக்கதோர் சூழ்ச்சி முன்னிச் சராசர மீன்ற தாதை
  393 விந்தவெற் படக்கி னாற்கீ துரையென விடுப்ப மீண்டு
  சந்தவெற் படைந்தான் வானோர் தலைவனை முகமன் கூறிப்
  பந்தவெற் பறுத்தான் வந்த தெவனெனப் பறைகள் எல்லாஞ்
  சிந்தவெற் பறுத்தான் வந்த செயலெலா முறையாற் செப்பி
  394 யாலையு முணர்ந்த வெந்தைக் கியானெடுத் துணர்த்து கின்ற
  தாவாதென் னமருக் காற்றா தாழிபுக் கொளித்தான் ஆவி
  வீவது மவனால் வந்த விழுமநோ யெல்லா மின்று
  போவதுங் கருதி நும்பாற் புகுந்தன மடிகளென்றான்
  395 என்றவன் இடுக்கண் டீர்ப்பா னிகல்புரி புலன்க ளைந்தும்
  வென்றவ னெடியோன் றன்னை விடையவன் வடிவ மாக்கி
  நின்றவ னறிவா னந்த மெய்ம்மையாய் நிறைந்த வெள்ளி
  மன்றவ னூழிச் செந்தீ வடிவினை மனத்துட் கொண்டான்
  396 கைதவன் கரந்து வைகுங் கடலைவெற் படக்குங் கையிற்
  பெய்துழுந் தெல்லைத் தாக்கிப் பருகினான் பிறைசேர் சென்னி
  ஐயன தருளைப் பெற்றார்க் கதிசய மிதென்கொன் முன்று
  வையமுத் தொழிலுஞ் செய்ய வல்லவர் அவரே யன்றோ
  397 அறந்துறந் தீட்டு வார்த மரும்பெறற் செல்வம் போல
  வறந்தன படுநீர்ப் பௌவம் வடவைகட் புலப்பட் டாங்கு
  நிறைந்தசெம் மணியு மத்தீ நீண்டெரி சிகைபோ னீண்டு
  சிறந்தெழு பவளக் காடுந் திணியிருள் விழுங்கிற் றம்மா
  398 பணிகளின் மகுட கோடிப் பரப்பென விளங்கிப்பல்கா
  சணிகலப் பேழை பேழ்வாய் திறந்தனைத் தாகி யொன்பான்
  மணிகிடந் திமைக்கு நீரான் மகபதி வேள்விக் காவாய்த்
  திணியுடல் அவுணன்பட்ட செங்கள மனைய தன்றே
  399 வறந்தநீர் தன்னின் மின்னு வாள்விதிர்த் தென்னப் பன்மீன்
  எறிந்தன நெளிந்த நாகம் இமைத்தன வளைய முத்துஞ்
  செறிந்தன கரந்த யாமை சேர்ந்தபல் பண்டஞ் சிந்தி
  முறிந்தன வங்கங் கங்க முக்கின சிறுமீ னெல்லாம்
  400 செருவினில் உடைந்து போன செங்கண்வா ளவுண னங்கோர்
  அருவரை முதுகிற் கார்போ லடைந்துவா னாடர் செய்த
  உருகெழு பாவந் தானோ ருருவெடுத் திருந்து நோற்கும்
  பரிசென நோற்றா னின்னும் பரிபவ விளைவு பாரான்
  401 கைதவ நோன்பு நோற்குங் கள்வனைக் கண்டு வானோர்
  செய்தவ மனையான் யாணர் வச்சிரஞ் சீரிப் பான்போற்
  பொய்தவன் றலையைக் கொய்தான் புணரிவாய் நிறையச் சோரி
  பெய்தது வலாரி தன்னைப் பிடித்தது பிரமச் சாயை
  402 உம்மெனு மார்பைத் தட்டு முருத்தெழு மதிர்க்கும் போர்க்கு
  வம்மெனும் வாய்மடிக்கும் வாளெயி றதுக்கும் வீழுங்
  கொம்மென வோடுமீளுங் கொதித்தழுஞ் சிரிக்குஞ் சீறும்
  இம்மெனும் அளவு நீங்கா தென்செய்வா னஞ்சி னானே
  403 விரைந்தரன் றிசையோர் வாவி வீழ்ந்தொரு கமல நூலுட்
  கரந்தனன் மகவா னிப்பாற் கற்பக நாடு புல்லென்
  றிடுந்ததா லிருக்கு மெல்லை யிம்பரி னகுட னென்போன்
  அருமபரி மேத வேள்வி யாற்றினான் ஆற்று மெல்லை
  404 அரசிலா வறுமை நோக்கி யவனைவா னாடர் யாரும்
  விரை செய்தார் மகுடஞ் சூட்டி வேந்தனாக் கொண்டார் வேந்தாய்
  வருபவன் சசியை யீண்டுத் தருகென மருங்கு ளார்ப்போய்த்
  திரைசெய்நீ ரமுத னாட்குச் செப்பவக் கற்பின் மிக்காள்
  405 பொன்னுயிர்த் தனைய காட்சிப் புண்ணிய குரவன் முன்போய்
  மின்னுயிர்த் தனையா ணின்று விளம்புவாள் இதென்கொல் கெட்டேன்
  என்னுயிர்த் துணைவ னாங்கே யிருக்கமற் றொருவ னென்னைத்
  தன்னுயிர்த் துணையாகக் கொள்கை தருமமோ வடிக ளென்றாள்
  406 மாதவர் எழுவர் தாங்க மாமணிச் சிவிகை மீது
  போதரி னவனே வானோர் புரந்தர னவனே யுன்றன்
  காதல னாகு மென்றான் கைதொழுதற்கு நேர்ந்தம்
  மேதகு சிறப்பாலிங்கு வருகென விடுத்தா டூது
  407 மனிதரின் மகவா னாகி வருபவன் சிவிகை தாங்கும்
  புனித மாதவரை யெண்ணான் புண்கணோய் விளைவும் பாரான்
  கனிதரு காமந் துய்க்குங் காதலால் விரையச் செல்வான்
  இனிதயி ராணி பாற்கொண் டேகுமின் சர்ப்ப வென்றான்
  408 சர்ப்பமா கெனமுற் கொம்பு தாங்குமுன் னடக்குந் தென்றல்
  வெற்பனா முனிவன் சாபம் விளைத்தனன் விளைத்த லோடும்
  பொற்பமா சுணமே யாகிப் போயினா னறிவி லாத
  அற்பரா னவர்க்குச் செல்வம் அல்லது பகைவே றுண்டோ
  409 பின்னர்த்தங் குரவ னான பிரானடி பணிந்து வானோர்
  பொன்னகர் வேந்தன் இன்றிப் புலம்படை கின்ற தைய
  என்னுலங் குரவன் போயவ் விலஞ்சியு ளளித்தாற் கூவித்
  தன்னுரை யறிந்து போந்த சதமகற் கொண்டு மீண்டாள்
  410 கொடும்பழி கோட்பட் டான்றன் குரவனை வணங்கி யென்னைச்
  சுடும்பழி கழிய தெங்ஙன் சொல்லெனத் தொலைவ தோர்ந்தான்
  அடும்பழி மண்மேல் அன்றி யறாதுநீ வேட்டைக் கென்னப்
  படும்பழி யிதனைத் தீர்ப்பான் பார்மிசை வருதி யென்றான்
  411 ஈசனுக் கிழைத்த குற்றந் தேசிகன் எண்ணித் தீர்க்குந்
  தேசிகற் கிழைத்த குற்றங் குரவனே தீர்ப்ப தன்றிப்
  பேசுவ தெவனோ தன்பாற் பிழைத்தகா ரணத்தால் வந்த
  வாசவன் பழியைத் தீர்ப்பான் குரவனே வழியுங் கூற
  412 வாம்பரி யுகைத்துத் தன்னால் வழிபடு குரவன் வானோர்
  தாம்பரி வோடுஞ் சூழத் தாராதலத் திழிந்து செம்பொற்
  காம்பர் தோளி பங்கன் கயிலைமால் வரையைத் தாழ்ந்து
  தேம்பரி யலங்கன் மார்பன் றென்றிசை நோக்கிச் செல்வான்
  413 கங்கைமுத லளவிறந்த தீர்த்தமெலாம் போய்ப்படிந்து காசி காஞ்சி
  அங்கனக கேதார முதற்பதிகள் பலபணிந்து மவுணற் கொன்ற
  பொங்குபழி விடாதழுங்கி யராவுண்ண மாசுண்டு பொலிவு மாழ்குந்
  திங்களனை யான்கடம்ப வனத்தெல்லை யணித்தாகச் செல்லு மேல்வை
  414 தொடுத்தபழி வேறாகி விடுத்தகன்ற திந்திரன்றான் சுமந்த பாரம்
  விடுத்தவனொத் தளவிறந்த மகிழ்வெய்தித் தேசிகன் பால் விளம்பப் பாசங்
  கெடுத்தவன்மா தலம்புனித தீர்த்தமுள விவணமக்குக் கிடைத்தல் வேண்டும்
  அடுத்தறிக வெனச்சிலரை விடுத்தவ்வே றாநிலை நின்று அப்பாற் செல்வான்
  415 அருவிபடிந் தருவியெறி மணியெடுத்துப் பாறை யிலிட் டருவி நீர்தூய்க்
  கருவிரல்கொய் தலர்சூட்டிக் கனியூட்டு வழிபடுவ கல்லா மந்தி
  ஒருதுறையில் யாளிகரி புழைக்கைமுகந் தொன்றற் கொன் றூட்டி யூட்டிப்
  பருகுவன புலிமுலைப்பால் புல்வாய்க்கன் றருந்தியிடும் பசிநோய் தீர
  416 நெளியராக் குருளைவெயில் வெள்ளிடையிற் கிடந்துயங்கி நெளியப் புள்ளே
  றொலியறாச் சிறைவிரித்து நிழல்பரப்பப் பறவைநோய் உற்ற தேகொல்
  அளியவா யச்சோவென் றோதியயன் மடமந்தி யருவி யூற்றுந்
  துளியநீர் வளைத்தசும்பின் முகந்தெடுத்துக் கருங்கையினாற் சொரிவ மாதோ
  417 படவரவ மணியீன்று நொச்சிப்பா சிலையன்ன பைந்தாண் மஞ்ஞை
  பெடைதழுவி மணஞ்செய்ய மணவறையில் விளக்கிடுவ பெருந்தண் கானத்
  தடர்சிறைமென் குயிலோமென் றார்ப்பமடக் கிள்ளையெழுத் தைந்தும் ஓசை
  தொடர்புபெற வுச்சரிப்பக் குருமொழிகேட்டாங் குவப்ப தொடிக்கட் பூவை
  418 இன்னவிலங் கொடுபுள்ளின் செயற்கரிய செயனோக்கி யிறும்பூ தெய்திப்
  பொன்னகரான் புளகமுடல் புதைப்பநிறை மகிழ்ச்சியுளம் புதைப்பப் போவான்
  அன்னபொழு தொற்றுவர்மீண் டடிவணங்கி யின்சுவைப்பால் அருந்து வான்முன்
  பின்னரிய தேன்சொரிந்தாங் குவகைமேற் பேருவகை பெருகச் சொல்வார்
  419 எப்புவனத் திலுமென்றுங் கண்டறியா வதிசயமு மெண்ணுக் கெய்தாத்
  திப்பியமு மிக்கடம்ப வனத்தின்று கண்டுவகை திளைத்தே பங்கண்
  வைப்பனைய வொருபுனித வாவிமருங் கொருகடம்ப வனத்தினீழல்
  ஒப்பிலொளி யாய்முளைத்த சிவலிங்க மொன்றுள தென் றுரைப்பக் கேட்டான்
  420 செவித்துளையி லமுதொழுக்கு முழையரொடும் வழிக்கொண்டு சென்னிமேற்கை
  குவித்துளமெய் மொழிகரணங் குணமூன்று மொன்றித்தன் கொடிய பாவம்
  அவித்துளயர் வொழிக்கமுளைத் தருள்குறிமேல் அன்பீர்ப்ப வடைவான் கானங்
  கவித்துளபூந் தடம்படிந்து கடம்பவனத் துழைநுழைந்தான் கவலை தீர்வான்
  421 அருவாகி யுருவாகி யருவுவங் கடந்துண்மை யறிவா னந்த
  உருவாகி யளவிறந்த வுயிராகி யவ்வுயிர்க்கோர் உணர்வாய்ப் பூவின்
  மருவாகிச் சராசரங்க ளகிலமுந்தன் னிடையுதித்து மடங்க நின்ற
  கருவாகி முளைத்தசிவக் கொழுந்தையா யிரங்கண்ணுங் களிப்பக் கண்டான்
  422 கண்டுவிழுந் தெழுந்துவிழி துளிப்பவெழு களிப்பென்னுங் கடலில் ஆழ்ந்து
  விண்டுமொழி தழுதழுப்ப வுடல்பனிப்ப வன்புருவாய் விண்ணோர் வேந்தன்
  அண்டர்பிரா னருச்சனைக்கு வேண்டுமுப கரணமெலா மகல்வா னெய்திக்
  கொண்டுவரச் சிலரைவிடுத் தவரேகப் பின்னுமொரு குறைவு தீர்ப்பான்
  423 தங்குடிமைத் தச்சனையோர் விமானமமைத் திடவிடுத்தத் தடத்தின் பாற்போய்
  அங்கணனைக் கடிதருச்சித் திடநறிய மலர்கிடையா தயர்வா னந்தச்
  சங்கெறிதண் டிரைத்தடத்தில் அரனருளாற் பலபரிதி சலதி யொன்றிற்
  பொங்குகதிர் பரப்பிமுளைத் தாலென்னப் பொற்கமலம் பூப்பக் கண்டான்
  424 அன்புதலை சிறப்புமகிழ்ந் தாடினான் காரணத்தால் அதற்குநாமம்
  என்பதுபொற் றாமரையென் றேழுலகும் பொலிகவென விசைத்துப் பின்னும்
  மின்பதுமத் தடங்குடைந்து பொற்கமலங் கொய்தெடுத்து மீண்டு நீங்காத்
  தன்பிணிநோய் தணியமுளைத் தெழுந்தமுழு முதன்மருந்தின் றன்பால் வந்து
  425 மொய்த்தபுனக் காடெறிந்து நிலந்திருத்தி வருமளவின் முளைத்த ஞான
  வித்தனைய சிவக்கொழுந்தின் றிருமுடிமேற் பரிதிகா மெல்லத் தீண்டச்
  சிந்தநெகிழ்ந் திந்திரன்றன் வெண்கவிகைத் திங்கணிழல் செய்வான் உள்ளம்
  வைத்தனனப் போதிரவி மண்டலம்போ லிழிந்த தொரு மணிவி மானம்
  426 கிரியெட்டு மெனமழையைக் கிழித்தெட்டும் புழைக்கைமதிக் கீற்றுக் கோட்டுக்
  கரியெட்டுஞ் சினமடங்க னாலெட்டு மெட்டெட்டுக் கணமுந்தாங்க
  விரியெட்டுத் திசைபரப்ப மயனிருமித் துதவியவவ் விமானஞ் சாத்தி
  அரியெட்டுத் திருவுருவப் பரஞ்சுடரை யருச்சிப்பான் ஆயி னானே
  427 முந்தவம ருலகடைந்து பூசனைக்கு வேண்டுவன முழுதந் தேர்வார்
  வந்துதரு வைந்தீன்ற பொன்னாடை மின்னுமிழு மணிப்பூண் வாசச்
  சந்தனமந் தாகினிமஞ் சனந்தூபந் திருப்பள்ளித் தாமந் தீபம்
  அந்தமிலா னைந்துநறுங் கனிதீந்தேன் றிருவமுத மனைத்துந் தந்தார்
  428 தெய்வத்தா மரைமுளைத்த தடம்படிந்து பவந்தொலைக்குந் திருநீ றாடித்
  சைவத்தாழ் வடந்தாங்கி யன்புருவாய் அருளுவந் தானாய்த் தோன்றும்
  பைவைத்தா டரவார்த்த பசுபதியை யவனுரைத்த பனுவ லாற்றின்
  மெய்வைத்தா தரம்பெருக வருச்சனைசெய் தானந்த வெள்ளத் தாழ்ந்தான்
  429 பாரார வட்டாங்க பஞ்சாங்க விதிமுறையாற் பணிந்துள் வாய்மெய்
  நேராகச் சூழ்ந்துடலங் கம்பித்துக் கும்பிட்டு நிருத்தஞ் செய்து
  தாராருந் தொடைமிதப்ப வானந்தக் கண்ணருவி ததும்ப நின்றன்
  பாராமை மீக்கொள்ள வஞ்சலித்துத் துதிக்கின்றான் அமரர் கோமான்
  430 அங்கணா போற்றி வாய்மை யாரணா போற்றி நாக
  கங்கணா போற்றி மூல காரணா போற்றி நெற்றிச்
  செங்கணா போற்றி யாதி சிவபரஞ் சுடரே போற்றி
  எங்கணா யகனே போற்றி யீறிலா முதலா போற்றி
  431 யாவையும் படைப்பாய் போற்றி யாவையுந் துடைப்பாய் போற்றி
  யாவையு மானாய் போற்றி யாவையும் அல்லாய் போற்றி
  யாவையு மறிந்தாய் போற்றி யாவையு மறந்தாய் போற்றி
  யாவையு புணர்ந்தாய் போற்றி யாவையும் பிரிந்தாய் போற்றி
  432 இடருறப் பிணித்த விந்தப் பழியினின் றென்னை யீர்த்துன்
  அடியிணைக் கன்ப னாக்கு மருட்கடல் போற்றி சேற்கண்
  மடவரன் மணாள் போற்றி கடம்பமா வனத்தாய் போற்றி
  சுடர்விடு விமான மேய சுந்தர விடங்க போற்றி
  433 பூசையும் பூசைக்கேற்ற பொருள்களும் பூசை செய்யும்
  நேசனும் பூசை கொண்டு நியதியின் பேறு நல்கும்
  ஈசனுமாகிப் பூசை யான்செய்தேன் என்னுமென் போத
  வாசனை யதுவுமான மறைமுத லடிகள் போற்றி
  434 என்னநின் றேத்தி னானை யின்னகை சிறிது தோன்ற
  முன்னவ னடியார் எண்ண முடிப்பவ னருட்க ணோக்கால்
  உன்னது வேட்கை யாதிங் குரையென விரையத் தாழ்ந்து
  சென்னிமேற் செங்கை கூப்பித் தேவர்கோ னிதனை வேண்டு
  435 ஐயநின் னிருக்கை யெல்லைக் கணியனாம் அளவி னீங்கா
  வெய்யவென் பழியி னோடு மேலை நாளடியேன் செய்த
  மையல்வல் விளையு மாய்ந்துன் மலரடி வழுத்திப் பூசை
  செய்யவு முரிய னானேன் சிறந்தபே றிதன்மேல் யாதோ
  436 இன்னநின் பாதப் போதே யிவ்வாறே யென்றும் பூசித்
  துன்னடி யாருள் யானு மோரடித் தொண்டன் ஆவேன்
  அன்னதே யடியேன் வேண்டத் தக்கதென் றடியில் வீழ்ந்த
  மன்னவன் றனக்கு முக்கண் வரதனுங் கருணை பூத்து
  437 இருதுவிற் சிறந்த வேனிலு மதியா றிரண்டிச் சிறந்தவான் றகரும்
  பொருவிறா ரகையிற் சிறந்தசித் திரையுந் திதியினிற் சிறந்தபூ ரணையும்
  மருவுசித் திரையிற் சித்திரை தோறும் வந்துவந் தருச்சியோர் வருடந்
  தெரியுநாண் முந்நூற் றறுபது மைந்துஞ் செய்தவர்ச் சனைப்பயன் எய்தும்
  438 துறக்கநா டணைந்து சுத்தபல் போகந் துய்த்துமேன் மலபரி பாகம்
  பிறக்கநான் முகன்மான் முதற்பெருந் தேவர் பெரும் பதத் தாசையும் பிறவும்
  மறக்கநாம் வீடு வழங்குதும் என்ன வாய்மலர்ந் தருளிவான் கருணை
  சிறக்கநால் வேதச் சிகையெழு மநாதி சிவபரஞ் சுடர்விடை கொடுத்தான்
  439 மூடினான் புளகப் போர்வையால் யாக்கை முடிமிசை யஞ்சலிக் கமலஞ்
  சூடினான் வீழ்ந்தான் எழுந்துகண் ணருவி பன்முறை துதிசெய்
  தாடினா னைய னடிபிரி வாற்றா தஞ்சினா னவனரு ளாணை
  நாடினான் பிரியாவிடைகொடு துறக்க நண்ணினான் விண்ணவர் நாதன்
  440 வந்தரமங் கையர் கவரி மருங்கு வீச
          மந்தார கற்பகப்பூ மாரி தூற்ற
  அந்தரநாட் டவர்முடிகள் அடிகள்சூட வயிராணி
          முலைத்த டந்தோய்ந் தகலந் திண்டோள்
  விந்தமெனச் செம்மாந்து விம்மு காம வெள்ளத்து
          ளுடலழுந்தவுள்ளஞ் சென்று
  சுந்தரநா யகன் கருணை வெள்ளற் தாழ்ந்து தொன்
          முறையின் முறைசெய்தான் துறக்க நாடன்

  இந்திரன் பழிதீர்த்தப் படலம் சுபம்
  ------------

  2. வெள்ளை யானையின் சாபம் தீர்த்த படலம் (441-471 )


  441 தொட்ட பழியின் றொடக்கறுத்த வாறீது
  பட்டமத வேழம் பரனைப் பராய் முனிவன்
  அட்டகொடுஞ் சாபநீத் தேகியவாறு ஓதுவாம்
  442 கருவா சனைகழிக்குங் காசிநகர் தன்னிற்
  றுருவாச வேதமுனி தொல்லா கமத்தின்
  பெருவாய்மை யாற்றன் பெயர் விளங்க வீசன்
  ஒருவா விலிங்க வொளியுருவங் கண்டான்
  443 இன்புற் றருச்சனைசெய் தேத்துவான் அவ்வேலை
  அன்புக் கெளிய னருளாற் றிருமுடிமேன்
  மின்பொற் கடிக்கமலப் போதொன்று வீழ்த்திடலுந்
  தன்பொற் கரகமலப் போதலர்த்தித் தாங்கினான்
  444 தாங்கிக்கண் சென்னி தடமார் பணைத்துடலம்
  வீங்கித் தலைசிறந்த மெய்யுவகை மேற்கொள்ள
  நீங்கிக் கழிந்த கருணை நிதியனையான்
  யங்கற் பகநாட்டிற் போகின்றான் அவ்வேலை
  445 சங்கலறச் செங்களத்துத் தானவரைத் தேய்த்துவிறற்
  கொங்கலர்ந்தார் வேய்ந்தமரர் கோமான்றன் கோநகரிற்
  செங்கண் அமரர்பெருஞ் சேனைக் கடல் கலிப்ப
  மங்கலப்பல் லாண்டு மறைமுழங்க வந்தணைவான்
  446 எத்திக்குங் கல்லென் றியங்கலிப்ப வேந்திழையார்
  தித்தித்து அமுதொழுக்குங் கீதஞ் செவிமடுப்பப்
  பத்திக் கவரிநிரை தானைபடுகடலிற்
  றத்திப் புரளுந் திரைபோற் றலைபனிப்ப
  447 அங்கட் கடலி னெடுங்கூடம் பகநிமிர்ந்த
  வங்கத் தலையுய்க்கு மீகான் றனைமானத்
  திங்கட் குடைநிழற்றத் தீந்தே மதங்கவிழ்க்கும்
  வெங்கற் களிற்றின் மிசைப்பவனி போந்தணைந்தான்
  448 அத்தலைவிண் ணாடர் அருகணைந்து வெவ்வேறு
  தத்த மனக்கிசைந்த கையுறைக டாங்கொடுத்துக்
  கைத்தலங்கள் கூப்பினார் கண்டார் கடவுளரில்
  உத்தமனை யர்ச்சித்துப் போந்தமுனி யுத்தமனும்
  449 தீங்கரிய வாசிமொழி செப்பித்தன் செங்கரத்தின்
  நீங்கரிய தாமரையை நீட்டினான் மற்றதனைத்
  தாங்கரிய செல்வத் தருக்காலோர் கையோச்சி
  வாங்கிமத யானையின்மேல் வைத்தான் மதியில்லான்
  450 கீறிக் கிடந்த மதியனைய கிம்புரிகோட்
  டூறிக் கடங்கவிழ்க்கு மால்யானை யுச்சியின்மேல்
  நாறிக்கிடந்த நறுமலரை வீழ்த்தியுரற்
  சீறிக்கிடந்த நெடுந் தாளாற் சிதைத்தன்றே
  451 கண்டான் முனிகாமற் காய்ந்தா னுதற்கண்போல்
  விண்டார் அழல்சிதற நோக்கினான் வெங்கோபங்
  கொண்டா னமர ரொதுங்கக் கொதித்தாலம்
  உண்டா னெனநின் றுருத்தா னுரைக்கிறான்
  452 புள்ளியதோ லாடை புனைந்தரவம் பூணணிந்த
  வெள்ளிய செங்கண் விடையான் அடிக்கமலம்
  உள்ளிய மெய்யன் புடையா ரருவருத்துத்
  தள்ளிய செல்வத் தருக்கினா யென்செய்தாய்
  453 கதிர்த்தார் முடியமரர் கையுறையே நன்கு
  மதித்தா யெம்மீசன் மதிமுடிமேற் சாத்தும்
  பொதித்தா தவிழ்மலரைப் போற்றாது வாங்கி
  மிதித்தானை சிந்தவதன் மேல்வைத்தாய் பேதாய்
  454 வண்டுளருந் தண்டுழாய் மாயோன் இறுமார்ப்பும்
  புண்டரிகப் போதுறையும் புத்தே ளிறுமாப்பும்
  அண்டர்தொழ வாழுன் னிறுமாப்பு மாலாலம்
  உண்டவனைப் பூசித்த பேறென் றுணர்ந்திலையால்
  455 சேட்டானை வானவநின் சென்னி செழியரிலோர்
  வாட்டானை வீரன் வளையாற் சிதறுகநின்
  கோட்டான நாற்கோட்டு வெண்ணிறத்த குஞ்சரமும்
  காட்டானை யாகவென விட்டான் கடுஞ்சாபம்
  456 சவித்தமுனி பாதந் தலைக்கொண்டு செங்கை
  குவித்தமரர் தங்கோன் குறையிரப்பா ரைய
  அவித்தபொறி யாயெம் மரசுங்கா றள்ளுஞ்
  செவித்தறுகண் வேழமுந் தீங்குடையர் அன்றோ
  457 அத்தகைய நீராற் சபித்தீ ரடிகேன்மற்
  றித்தகைய சாப மினிவிடுமின் என்றிரந்து
  கைத்தலங்கள் கூப்பிக் கரைந்தார்க் கிரங்கியருள்
  வைத்த முனிபிறிது சாபம் வகுக்கின்றான்
  458 சிந்தனை வாக்கிற் கெட்டாச் சிவனருள் அளித்த சேட
  நிந்தனை பரிகா ரத்தா னீங்காது தலைமட் டாக
  வந்தது முடிமட் டாக மத்தமா வனமா வாகி
  ஐந்திரு பஃதாண் டெல்லை யகன்றபின் பண்டைத் தாக
  459 என்றனன் பிறிது சாபம் இந்திரன் மகுட பங்கம்
  ஒன்றிய செய்கை பின்ன ருரைத்துமற் றஃது நிற்க
  நின்றவெள் ளானை வான நீத்தறி விழுந்து நீலக்
  குன்றென வனத்து வேழக் குழாத்தொடு குழீ இய தன்றே
  460 மாவொடு மயங்கிச் செங்கன் மறம்பயில் காடு முல்லைப்
  பூவொடு வழங்கு நீத்தப் புறவமுங் குறவர் தங்கள்
  தேவொடு பயிலுங் கல்லுந் திரிந்துநூ றியாண்டுஞ் செல்லக்
  காவொடு பயிலுந் தெய்வக் கடம்பமா வனம்புக் கன்றே
  461 புக்குரல் வட்டத் திண்காற் பொருவிறே வியலிற் றீர்ந்த
  மைக்கருங் களிறு முக்கண் மாதவன் அருள்வந் தெய்தத்
  தக்கதோ ரமையஞ் சார மரகதந் தழைத்து மின்னு
  நக்கபொன் முளரி பூத்த நளிர்கயந் தலைக் கண் டன்றே
  462 கண்டபோ தறிவு தோன்றக் கயந்தலைக் குடைந்த போது
  பண்டைய வடிவந் தோன்றப் பரஞ்சுடர் அருட்கண் டோன்றக்
  கொண்டதோர் பரமா னந்தக் குறியெதிர் தோன்றக் கும்பிட்
  டண்டர்நா யகனைப் பூசை செய்வதற் கன்பு தோன்ற
  463 தூம்புடைக் கையான் மொண்டு மஞ்சனத் தாநீ ராட்டித்
  தேம்புடை யொழுகப் பள்ளித் தாமமுந் தெரிந்து சாத்திப்
  பாம்புடைத் தாயவேணிப் பரனையர்ச் சிக்கவுள்ளத்
  தாம்புடை யறிந்த வெந்தை யானையை நோக்கிக் கூறும்
  464 வந்ததை யெவனீ வேண்டும் வரமெவன் உரைத்தி யென்னச்
  சிந்தையி லன்பு கூர்ந்த தெய்வத வேழந் தாழ்ந்து
  முந்தையில் விளைவும் வந்த முறைமையு முறையாற் கூறி
  எந்தையை யடையப் பெற்றேற் கினியொரு குறையுண் டாமோ
  460 என்பதா மாரம் பூண்ட வெந்தையிக் கரிக ளெட்டோ
  டொன்பதா யடிய னேனு முன்னடி பிரியா துன்றன்
  முன்பதா யிவ்வி மான முதுகுறச் சுமப்ப லென்றோர்
  அன்பதா யொன்றென் னுள்ளத் தடுத்ததா லஃதே வேண்டும்
  466 இடையறா வன்பின் வேழ மிங்ஙனங் கூற விண்ணா
  டுடையவ னம்பான் மெய்யன் புடையவன் அவனைத் தாங்கி
  அடைவதே நமக்கு வேண்டு மகமகிழ் வென்னாப் பின்னும்
  விடையவள் வரங்க ணல்கி விடைகொடுத் தருளி னானே
  467 விடைகொடு வணங்கி யேகும்வெள் ளானை
  மேற்றிசை யடைந்துதன் பெயராற்
  றடமுமற் றதன்பால் ஆனையுங் கணேசன்
  றன்னையுங் கண்டருச் சனைசெய்
  திடையறா வன்புந் தானுமங் கிருக்கு மெல்லையிச்
  செய்திகேட் டருள்கூர்
  கடவுளர் பெருமா னுழையரை விளித்தெங்
  களிற்றினைக் கொணர்கென விடுத்தான்
  468 வல்லைவந் தழைத்தார் தம்மைமுன் போக்கி
  வருவ லென் றெழுந்துகீழ்த் திசையோர்
  எல்லைவந் தோரூர் தன்பெய ராற்கண் டிந்திரேச்
  சிரனென விறைவன்
  றொல்லைவண் பெயரா லொன்றுகண் டரனைத்
  தூயபூ சனைசெய்தல் கிருப்பக்
  கல்லைவன் சிறகு தடிந்தவன் இன்னுங் களிறுவந்
  திலதெனப் பின்னும்
  469 மனத்தினுங் கடிய தூதரை விடுப்ப வானடைந்
  திறைவனை வணங்கிப்
  புனத்தினுங் கடிய கல்லினும் பன்னாட் புன்கணோ
  யுறவரு சாபங்
  கனத்தினுங் கரிய கண்டனைக் கண்டு சுளைந்ததுங்
  கிளந்துதிக் கயத்தின்
  இனத்தினுங் கழிந்த தெய்வத வேழம் இனிதுவீற
  றிருந்தது மாதோ
  470 குடவயி னயிரா வதப்பெருந் தீர்த்தங் குடைந்தயி ராவத கணேசக்
  கடவுளைத் தொழுதை ராவதேச் சுரத்துக் கடவுளைப் பணிந்தவர் சாபத்
  தொடர்பினும் பாவத் தொடர்பினுங் கழிவர் சுராதிபன் களிறுசென்னெறிபோய்
  இடர்கெட வைகை படிந்துதென் கரையில் இந்திரேச் சுரனடி பணிவோர்
  471 இம்மையி லறமுன் மூன்றால் எம்திய பயனை யெய்தி
  அம்மையின் மகவா னீரே ழரும்பத மளவும் வானில்
  வெம்மையில் போக மூழ்கி வெறுப்புவந் தடைய வுள்ளச்
  செம்மையில் விளைபே ரின்பச் சிவகதிச் செல்வ ராவார்

  வெள்ளை யானையின் சாபம் தீர்த்த படலம் சுபம்
  ------------------


  3. திருநகரம் கண்ட படலம் (472- 518)

  472 தான வாறிழி புகர்முகத் தடுகரி சாபம்
  போன வாறுரை செய்துமேற் புதுமதி முடிமேல்
  வான வாறினன் கடம்பா வனமுது நகரம்
  ஆன வாறது தனைச்சிறது அறிந்தவா றறைவாம்
  473 இன்ன ரம்புளர் ஏழிசை யெழிஅன்மிடற் றளிகள்
  கின்ன ரம்பயில் கட்ம்பமா வனத்தினின் கீழ்சார்த்
  தென்னர் சேகர னெனுங்குல சேகர னுலக
  மன்னர் சேகர னரசுசெய் திருப்பது மண்வூர்
  474 குலவு மப்பெரும் பதியிளங் கோக்களில் ஒருவன்
  நிலவு மாநிதி போலருச் சனைமுத னியதி
  பலவு மாஞ்சிவ தருமமுந் தேடுவான் பரன்பாற்
  றலைமை சான்றமெய் யன்பினான் தனஞ்சயன் என்பான்
  475 செல்வ மாநக ரிருந்துமேற் றிசைப்புலஞ் சென்று
  மல்லல் வாணிகஞ் செய்துதன் வளம்பதி மீள்வான்
  தொல்லை யேழ்பவக் கடற்கரை தோற்றுவித் தடியார்
  அல்ல றீர்ப்பவன் கடம்பமா வனம்புகும் அளவில்
  476 இரவி கண்மறைந் தேழ்பரி யிரத முந் தானும்
  உரவு நீர்க்கருங் கடலில் வீழ்ந் தொளித்தன னாக
  இரவு நீண்மயங் கிருள்வயிற் றமியனாய் மெலியும்
  அரவு நீர்ச்சடை யண்ணலுக் கன்பினோ னாங்கண்
  477 வாங்கு நான்மருப் பேந்திய மதமலை யெருத்தந்
  தாங்கி யாயிரங் கரங்களாற் றடவியெண்டி சையுந்
  தூங்கு காரிரு டுரத்துசெஞ் சுடரெனச் சூழ்போய்
  வீங்கு காரிரு ளதுக்கிய விமானனேர் கண்டான்
  478 அடுத்த ணைந்தனன் அவிர்சுடர் விமானமீ தமர்ந்த
  கடுத்த தும்பிய கண்டனைக் கண்டுதாழ்ந் துவகை
  மடுத்த நெஞ்சினா னங்ஙனம் வைகிருள் கழிப்பான்
  எடுத்த சிந்தையி னிடுந்தன னிருக்குமவ் விருள்வாய்
  479 சோம வாரமன் றாதலாற் சுரர்களங் கெய்தி
  வாம மேகலை மலைமக டலைமகன் மலர்ந்த
  காமர் சேவடி பணிந்தவன் கங்குல்போற் கருதி
  யாம நான்கினு மருச்சனை யின்புறப் புரிவா
  480 அண்டர் வந்தது மருச்சனை புரிவது மனைத்துந்
  தொண்டர் அன்பினுக் கெளியவன் சுரர்தொழக் கறுத்த
  கண்ட னின்னருட் கண்ணினாற் கண்டன னுதலிற்
  புண்ட ரம்பயி லன்புடைப் புண்ணிய வணிகன்
  481 நான மென்பனி நறும்புன னாயகன் பூசைக்
  கான நல்விரை வருக்கமும் அமரர்கைக் கொடுத்து
  ஞான வெண்மதிச் சடையவன் கோயிலின் ஞாங்கர்த்
  தான மர்ந்தருச் சனைசெய்வான் றங்கணா யகனை
  482 வள்ள றன்னைமெய் யன்பினால் அருச்சனைசெய் வானோர்
  உள்ள வல்வினை யீட்டமுங் கங்குலு மொதுங்கக்
  கள்ள மில்லவன் யாரையுங் கண்டிலன் கண்டான்
  தள்ள ருஞ்சுடர் விமானமேற் றனித்துறை தனியை
  483 ஆழ்ந்த சிந்தையன் அதிசய மடைந்துசே வடிக்கீழ்த்
  தாழ்ந்தெ ழுந்திரு கைகளுந் தலைமிசைக் கூப்பிச்
  சூழ்ந்து தன்பதிக் கேகுவா னொருதலை துணிந்து
  வாழ்ந்த வன்பினான் விடைகொடு வழிக்கொடு வந்தான்
  484 முக்க டம்படு களிற்றினான் முகிறவழ் கோயில்
  புக்க டங்கலர் சிங்கமன் னானெதிர் புகல்வான்
  திக்க டங்கலுங் கடந்தவெந் திகிரியாய் நெருநல்
  அக்க டம்பமா வனத்திலோர் அதிசயங் கண்டேன்
  485 வல்லை வாணிகஞ் செய்துநான் வருவழி மேலைக்
  கல்ல டைந்தது வெங்கதிர் கங்குலும் பிறப்பும்
  எல்லை காணிய கணடனன் இரவிமண் டலம்போல்
  அல்ல டுஞ்சுடர் விமானமு மதிற்சிவக் குறியும்
  486 மாவ லம்புதார் மணிமுடிக் கடவுளர் வந்தத்
  தேவ தேவனை யிரவெலாம் அருச்சனை செய்து
  போவ தாயினார் யானுமப் பொன்னெடுங் கோயின்
  மேவு மீசனை விடைகொடு மீண்டன னென்றான்
  487 மூளு மன்பினான் மொழிந்திட முக்கணெம் பெருமான்
  றாளு மஞ்சலி கரங்களுந் தலையில்வைத் துள்ளம்
  நீளு மன்புறமற் புதமுமே நிரம்பநீர் ஞாலம்
  ஆளு மன்னவன் இருந்தனன் போயினா னருக்கன்
  488 ஈட்டு வார்வினை யொத்தபோ திருண்மலங் கருக
  வாட்டு வார்அவர் சென்னிமேன் மலரடிக் கமலஞ்
  சூட்டு வார்மறை கடந்ததந் தொல்லுரு விளங்கக்
  காட்டு வாரொரு சித்தராய்த் தோன்றினார் கனவில்
  489 வடிகொள் வேலினாய் கடம்பா வனத்தினைத் திருந்தக்
  கடிகொள் காடகழ்ந் தணிநகர் காண்கென வுணர்த்தி
  அடிகள் ஏகினார் கவுரிய ராண்டகை கங்குல்
  விடியும் வேலைகண் விழித்தனன் பரிதியும் விழித்தான்
  490 கனவிற் றீர்ந்தவ னியதியின் கடன்முடித் தமைச்சர்
  சினவிற் றீர்ந்தமா தவர்க்குந்தன் கனாத்திறஞ் செப்பி
  நனவிற் கேட்டதுங் கனவிற் கண்டது நயப்ப
  வினவித் தேர்ந்துகொண் டெழுந்தனன் மேற்றிசைச் செல்வான்
  491 அமைச்ச ரோடுமந் நீபமா வனம்புகுந் தம்பொன்
  சமைச்ச விழ்ந்தபொற் றாமரைத் தடம்படிந் தொளிவிட்
  டிமைச்ச லர்ந்தபொன் விமானமீ தினிதுவீற் றிருந்தோர்
  தமைச்ச ரண்பணிந்து அஞ்சலி தலையின்மேன் முகிழ்த்தான்
  492 அன்பு பின்றள்ள முன்புவந் தருட்கணீர்த் தேக
  என்பு நெக்கிட வேகிவீழ்ந் திணையடிக் கமலம்
  பொன்பு னைந்ததார் மௌலியிற் புனைந்தெழுந்து இறைவன்
  முன்பு நின்றுசொற் பதங்களாற் றோத்திர மொழிவான்
  493 சரண மங்கையோர் மங்குறை சங்கர சரணஞ்
  சரண மங்கல மாகிய தனிமுதல் சரணஞ்
  சரண மந்திர வடிவமாஞ் சதாசிவ சரணஞ்
  சரண மும்பர்க ணாயக பசுபதி சரணம்
  494 ஆழி ஞாலமே லாசையும் அமரர்வான் பதமேல்
  வீழு மாசையும் வெறுத்தவர்க் கன்றிமண் ணாண்டு
  பீழை மூழ்கிவா னரகொடு பிணிபடச் சுழலும்
  ஏழை யேங்களுக் காவதோ வெந்தைநின் கருணை
  495 சூள தாமறைச் சென்னியும் தொடத்தொட நீண்ட
  நீள னீயுனக் கன்பில மாயினு நீயே
  மூள வன்புதந் தெங்குடி முழுவதும் பணிகொண்
  டாள வேகொலிக் கானகத் தமர்ந்தனை யென்னா
  496 சுரந்த வன்பிரு கண்வழிச் சொரிவபோற் சொரிந்து
  பரந்த வாறொடு சிவானந்தப் பரவையுட் படிந்து
  வரந்த வாதமெய் யன்பினால் வலங்கொடு புறம்போந்
  தரந்தை தீர்ந்தவன் ஒருசிறை யமைச்சரோ டிருந்தான்
  497 ஆய வேலையின் மன்னவ னாணையால் அமைச்சர்
  மேய வேவலர் துறைதுறை மேவினர் விடுப்பப்
  பாய வேலையி னார்த்தனர் வழிக்கொடு படர்ந்தார்
  சேய காடெறிந் தணிநகர் செய்தொழின் மாக்கள்
  498 வட்ட வாய்மதிப் பிளவின்வெள் வாய்க்கூரிய நவியம்
  டூட்ட தோளினர் யாப்புடைக் கச்சினர் இரும்பின்
  விட்ட காரொளி மெய்யினர் விசிகொள்வார் வன்றோல்
  தொட்ட காலினர் வனமெறி தொழிலின ரானார்
  499 மறியு மோதைவண் டரற்றிட மரந்தலை பனிப்ப
  எறிய மோதையு மெறிபவ ரோதையும் இரங்கி
  முறிய மோதையு முரிந்துவீ ழோதையு முகில்வாய்ச்
  செறியு மோதையிங் கீழ்ப்பட மேற்படச் செறியும்
  500 ஒளிறு தாதொடு போதுசெந் தேனுக வொலித்து
  வெளிறில் வன்மரஞ் சினையிற் வீழ்வசெங் களத்துப்
  பிளிறு வாயவாய் நிணத்தொரு குருதிநீர் பெருகக்
  களிறு கோடிற மாய்ந்துவீழ் காட்சிய வனைய
  501 பூவ டைந்தவண் டினமயற் புறவொடும் பழனக்
  காவ டைந்தன பறவைவான் கற்பக மடைந்த
  கோவ டைந்திட வொதுங்குறுங் குறும்புபோற் செறிந்து
  மாவ டைந்தன மாடுள வரைகளுங் காடும்
  502 இருணி ரம்பியவனவெலா மெறிந்துமெய் யுணர்ந்தோர்
  தெருணி றைந்தசிந் தையின்வெளி செய்துபல் லுயிர்க்கும்
  அருணி றைந்துபற் றறுத்தர னடிநிழ லடைந்த
  கருணை யன்பர்தம பிறப்பென வேரொடுங் களைந்தார்
  503 களைந்து நீணிலந் திருத்திச்செந் நெறிபடக் கண்டு
  வளைந்து நன்னக ரெடுப்பதெவ் வாறெனத் தேறல்
  விளைந்து தாதுகு தார்முடி வேந்தன்மந் திரரோ
  டளைந்த ளாவிய சிந்தையோ டிருந்தன னங்கண்
  504 மெய்ய ரன்புதோய் சேவடி வியனிலந் தீண்டப்
  பொய்ய கன்றவெண் ணீறணி மேனியர் பூதிப்
  பையர் நள்ளிருட் கனவில்வந் தருளிய படியே
  ஐயர் வல்லைவந் தருளினா ரரசுளங் களிப்ப
  505 கனவி லும்பெருங் கடவுளர் காண்பதற் கரியார்
  நனவி லும்வெளி வந்தவர் தமையெதிர் நண்ணி
  நினைவி னின்றதா ளிறைஞ்சிநேர் நின்றுநல் வரவு
  வினவி யாதனங் கொடுத்தனன் மெய்யுணர் வேந்தன்
  506 தென்ன ரன்பினில் அகப்படு சித்தர்தா முன்னர்ச்
  சொன்ன வாதிநூல் வழிவரு சார்புநூற் றொடர்பால்
  நன்ன ராலய மண்டபங் கோபுர நகரம்
  இன்ன வாறுசெய் யெனவகுத் திம்மென மறைந்தார்
  507 மறைந்தெ வற்றினு நிறைந்தவர் மலரடிக் கன்பு
  நிறைந்த நெஞ்சுடைப் பஞ்சவ னிலத்துமேம் பட்டுச்
  சிறந்த சிற்பநூற் புலவராற் சிவபரஞ் சுடர்வந்
  தறைந்து வைத்தவா றாலய மணிநகர் காண்பான்
  508 மறைபயில் மதும மண்டப மருத்த மண்டப மழை நுழை வளைவாய்ப்
  பிறைபயில் சிகைமா மண்டப மறுகாற் பீடிகை திசையெலாம் பிளக்கும்
  பறைபயி னிருத்த மண்டபம் விழாக்கொள் பன்மணி மண்டபம் வேள்வித்
  துறைபயில் சாலை திருமடைப் பள்ளி சூழுறை தேவர்தங் கோயில்
  509 வலவயி னிமய வல்லி பொற் கோயின் மாளிகை யடுக்கிய மதில்வான்
  நிலவிய கொடிய நெடிய சூளிகைவா னிலாவிரி தவளமா ளிகைமீன்
  குலவிய குடுமிக் குன்றிவர் செம்பொற் போபுரங் கொண்டல்கண் படுக்குஞ்
  சுலவெயில் அகழிக் கிடங்குகம் மியநூற் றொல்வரம் பெல்லைகண் டமைத்தான்
  510 சித்திர நிரைத்த பீடிகை மறுகு தெற்றிகள் வாணிலாத் தெளிக்கும்
  நிலத்தில நிரைத்த விழாவரு வீதி நிழன்மணிச் சாளர வொழுக்கப்
  பித்திகை மாடப் பெருந்தெருக் கவலை பீடுசால் சதுக்கநற் பொதியில்
  பத்தியிற் குயின்ற மன்றுசெய் குன்று பருமணி மேடையா டரங்கு
  511 அருந்தவர் இருக்கை யந்தண ருறையு ளரசரா வணங்குல வணிகப்
  பெருந்தெரு நல்வே ளாளர்பே ரறஞ்சால் பெருங்குடி யேனைய கரிதேர்
  திருந்திய பரிமா நிலைக்களங் கழகந் தீஞ்சுவை யாறுநான் குண்டி
  இரந்தவர்க் கருத்து நல்லறச் சாலை யினையன பிறவுநன் கமைத்தான்
  512 துணிகயங் கீழ்நீர்க் கூவல்பூ வோடை தொடுகுளம் பொய்கைநந் தவனந்
  திணிமலர்ச் சோலை துடவையூ யானந் திருநகர்க் கணிபெறச் செய்து
  மணிமலர்த் தாரோன் மாளிகை தனக்கம் மாநகர் வடகுண பாற்கண்
  டணிநகர் சாந்தி செய்வது குறித்தா னண்ணலார் அறிந்திது செய்வார்
  513 பொன்மய மான சடைமதிக் கலையின் புத்தமு துகுத்தனர் அதுபோய்ச்
  சின்மய மான தம்மடி யடைந்தார்ச் சிவமய மாக்கிய செயல்போற்
  றன்மய மாக்கி யந்நகர் முழுதுஞ் சாந்திசெய் ததுவது மதுர
  நன்மய மான தன்மையான் மதுரா நகரென வுரைத்தனர் நாமம்
  514 கீட்டிசைக் கரிய சாத்தனுந் தென்சார் கீற்றுவெண் பிறை நுதற் களிற்றுக்
  கோட்டிளங் களபக் கொங்கையன் னையருங் குடவயின் மதுமடை யுடைக்குந்
  தோட்டிளந் தண்ணந் துழாயணி மௌலித் தோன்றலும் வடவயிற் றோடு
  நீட்டிரும் போந்தி னிமிர்குழ லெண்டோ ணீலியுங் காவலா நிறுவி
  515 கைவரை யெருத்திற் கனவரை கிடந்த காட்சியிற் பொலிந்தொளிர் கோயின்
  மைவரை மிடற்று மதுரைநா யகரை மரபுளி யருச்சனை புரிவான்
  பொய்வரை மறையா கமநெறி யொழுகும் புண்ணிய முனிவரை யாதி
  சைவரைக் காசிப் பதியினிற் கொணர்ந்து தலத்தினிற் றாபனஞ் செய்தான்
  516 உத்தம குலத்து நாற்பெருங் குடியு முயர்ந்தவும் இழிந்தவுமயங்க
  வைத்தவு மான புறக்குடி மூன்று மறைவழுக் காமநு வகுத்த
  தத்தம நெறிநின் றொழுகவை திகழுஞ் சைவமுந் தருமமும் தழைப்பப்
  பைத்தெழு திரைநீர் ஞாலமேற் றிலகம் பதித்தென நகர்வளம் படுத்தான்
  517 அன்றுதொட் டசர னந்நகர் எய்தி யணிகெழு மங்கல மியம்ப
  என்று தொட் டிமைக்கு மனையின்மங் கலநா ளெய்தினா னிருந்துமுப் புரமுங்
  குன்று தொட் டெய்தான் கோயின்மூன் றுறுப்புங் குறைவில்பூ சனைவழா தோங்கக்
  கன்றுதொட் டெறிந்து கனியுருத் தான்போற் கலிதுரந் தரசுசெய் நாளில்
  518 பவநெறி கடக்கும் பார்த்திவன் கிரணம் பரப்பிளம் பரிதிபோன் மலயத்
  துவசனைப் பயந்து மைந்தன்மேன் ஞாலஞ் சுமத்திநாள் பலகழித் தொருநாள்
  நவவடி விறந்தோன் ஆலயத் தெய்தி நாதனைப் பணிந்துமூ வலஞ்செய்
  துவமையி லின்ப வருணிழ லெய்தி யொன்றியொன் றாநிலை நின்றான்

  திருநகரம் கண்ட படலம் சுபம்
  ------------------


  4. தடாதகைப் பிராட்டியார் திருவவதாரப் படலம் (519 -599)

  519 கன்னியொரு பங்கினர் கடம்பவன மெல்லாம்
  நன்னகர மானது நவின்றுமுல கீன்ற
  அன்னைமக ளாகிமல யத்துவச னாகுந்
  தென்னனிடை வந்துமுறை செய்ததுரை செய்வாம்
  520 மனுவறம் உவந்துதன் வழிச்செல நடத்தும்
  புனிதன்மல யத்துவசன் வென்றிபுனை பூணான்
  கனியமுத மன்னகரு ணைக்குறையுங் காட்சிக்
  கினியன்வட சொற்கட றமிழ்க்கட லிகந்தோன்
  521 வேனில் விறல் வேள்வடிவன் வேட்கைவிளை பூமி
  ஆனமாட வார்கள்பதி னாயிரவர் உள்ளான்
  வானொழுகு பானுவழி வந்தொழுகு சூர
  சேனன்மகள் காஞ்சனையை மன்றல்வினை செய்தான்
  522 கண்ணுதலை முப்பொழுதும் வந்துபணி கற்றோன்
  எண்ணில்பல நாண்மகவி லாவறுமை யெய்துப்
  பண்ணரிய தானதரு மம்பலவும் ஆற்றிப்
  புண்ணிய நிரம்புபரி வேள்விபுரி குற்றான்
  523 ஈறின்மறை கூறுமுறை யெண்ணியொரு தொண்ணூற்
  றாறினொடு மூன்றுமக மாற்றவம ரேசன்
  நாறுமக மும்புரியி னென்பதநொ டிப்பின்
  மாறுமென மற்றதனை மாற்றியிது சாற்றும்
  524 நன்பொருள் விரும்பினை யதற்கிசைய ஞாலம்
  இன்புறு மகப்பெறு மகத்தினை யியற்றின்
  அன்புறு மகப்பெறுதி யென்றமரர் நாடன்
  தன்புலம் அடைந்திடலு நிம்பநகு தாரான்
  525 மிக்கமக வேள்விசெய் விரும்புடைய னாகி
  அக்கண மதற்குரிய யாவையும் அமைத்துத்
  தக்கநிய மத்துரிய தேவியோடு சாலை
  புக்கன னிருந்துமக வேள்விபுரி கிற்பான்
  526 ஆசறம றைப்புலவர் ஆசிரியர் காட்டும்
  மாசறுச டங்கின்வழி மந்திரமு தாத்த
  ஓசையநு தாத்தசொரி தந்தழுவ வோதி
  வாசவ னிருக்கையி லிருந் தெரி வளர்ப்பான்
  527 விசும்புநில னுந்திசையும் வேள்வியடுசாலைப்
  பசும்புகை படர்ந்தொரு படாமென மறைப்பத்
  தசும்புபடு நெய்பொரி சமித்தனோடு வானோர்க்
  கசும்புபடு மின்னமுதின் ஆகுதி மடுத்தான்
  528 ஐம்முக னநாதிபர மாத்தனுரை யாற்றால்
  நெய்முக நிறைத்தழ னிமிர்ந்து வரு மெல்லை
  பைம்முக வராவணி பரஞ்சுடர் தனிப்ப
  மைம்முக நெடுங்கணிம வான்மனைவி நாண
  529 வள்ளன்மல யத்துவச மீனவன் வலத்தோள்
  துள்ளமனை காஞ்சனை சுருங்கிய மருங்குல்
  தள்ளவெழு கொங்கைக டதும்பநிமிர் தீம்பால்
  வெள்ளமொழி கக்கரிய வேற்கணிட னாட
  530 இவ்வுலக மன்றியுல கேழுமகிழ் வெய்தச்
  சைவமுத லாயின தவத்துறை நிவப்ப
  ஔவிய மறங்கெட வறங்குது கலிப்பத்
  தெய்வமறை துந்துபி திசைப்புலன் இசைப்ப
  531 மைம்மலர் நெடுங்கணர மங்கையர் நடிப்ப
  மெய்ம்மன மொழிச்செயலின் வேறுபடல் இன்றி
  அம்மதுரை மாநகரு ளாரக மகிழ்ச்சி
  தம்மையறி யாதன தலைத்தலை சிறப்ப
  532 மார்ந்தர்பயின் மூவறுசொன் மாநில வரைப்பிற்
  றீந்தமிழ் வழங்குதிரு நாடது சிறப்ப
  ஆய்ந்ததமிழ் நாடர சளித்துமுறை செய்யும்
  வேந்தர்களின் மீனவர் விழுத்தகைமை யெய்த
  533 நொய்தழ லெரிக்கடவு ணோற்றபயன் எய்தக்
  கொய்தளி ரெனத்தழல் கொழுந்துபடு குண்டத்
  தைதவ ழிதழ்க்கமல மப்பொழு தலர்ந்தோர்
  மொய்தளிர் விரைக்கொடி முளைத்தெழுவ தென்ன
  534 விட்டிலகு சூழியம் விழுங்குசிறு கொண்டை
  வட்டமதி வாய்க்குறு முயற்கறையை மானக்
  கட்டியதி னாற்றிய கதிர்த்தரள மாலை
  சுட்டியதில் விட்டொழுகு சூழ்கிரண மொப்ப
  535 தீங்குதலை யின்னமுத மார்பின்வழி சிந்தி
  யாங்கிள நிலாவொழுகு மாரவட மின்ன
  வீங்குடல் இளம்பரிதி வெஞ்சுடர் விழுங்கி
  வாங்குகடல் வித்துரும மாலையொளி கால
  536 சிற்றிடை வளைந்தசிறு மென்றுகில் புறஞ்சூழ்
  பொற்றிரு மணிச்சிறிய மேகலை புலம்ப
  விற்றிரு மணிக்குழை விழுங்கிய குதம்பை
  சுற்றிருள் கடிந்துசிறு தோள்வருடி யாட
  537 தெள்ளமுத மென்மழலை சிந்திவிள மூரல்
  முள்ளெயி றரும்பமுலை மூன்றுடைய தோர்பெண்
  பிள்ளையென மூவொரு பிராயமொடு நின்றாள்
  எள்ளரிய பல்லுயிரும் எவ்வுலகு மீன்றாள்
  538 குறுந்தளிர்மெல் லடிக்கிடந்த சிறுமணிநூ புரஞ்சதங்கை குழறி யேங்க
  நறுந்தளிர்போல் அசைந்துதளர் நடையொதுங்கி மழலையிள நகையுந் தோன்றப்
  பிறந்தபெரும் பயன்பெறுபொன் மாலைமடி யிருந்தொருபெண் பிள்ளை யானாள்
  அறந்தழுவு நெறிநின்றோர்க் கிகம்போகம் வீடளிக்கு மம்மை யம்மா
  539 செய்யவாய் வெளிறாது துணைமுலைக்கண் கருகாது சேல்போல் நீண்ட
  மையவாய் மதர்த்தகருங் கண்பசவா தையிரண்டு மதியந் தாங்கா
  தையவா லிலைவருந்தப் பெறாதுபெறு மகவையெடுத் தணைத்தாள் மோந்தாள்
  துய்யவாய் முத்தங்கொண் டின்புற்றாள் முன்பெற்ற தோகை யன்னாள்
  540 பரையாதி விருப்பறிவு தொழிலாகி யுலகமெலாம் படைத்துக் காத்து
  வரையாது துடைத்துமறைத் தருளியவை நின்றுந்தன் வடிவு வேறாய்
  உரையாதி மறைகடந்த வொருமுதல்வி திருமகளா யுதித்தற் கிந்தத்
  தரையாளு மன்னவன்செய் தவமிதுவோ அதற்குரிய தவந்தான் மன்னோ
  541 கள்ளமா நெறியொழுகும் பொறிகடந்து கரண மெலாங் கடந்தா னந்த
  வெள்ளமாம் பரஞான வடிவுடையாள் தன்னன்பின் வெளிவந் தின்றோர்
  பிள்ளையாய் அவதரித்த கருணையுந்தன் மணாட்டிதவப் பேறுந் தேறான்
  பள்ளமா கடற்றானைப் பஞ்சவர்கோ னெஞ்சகத்துவப் பரிவு கூர்ந்தான்
  542 மகவின்றிப் பலபகல்யான் வருந்தியருந் தவம்புரிந்தேன் மைந்தற் பேறு
  தகவிந்த மகஞ்செய்தேன் அதுவுமொரு பெண்மகவைத் தந்த தந்தோ
  முகவிந்து நிலவொழுக வருபெண்ணு முலைமூன்றாய் முகிழ்த்து மாற்றார்
  நகவந்த தென்னேயோ என்றுவகை யிலனாகி நலியு மெல்லை
  543 மன்னவநின் றிருமகட்கு மைந்தர் சடங்கனைத்தும் வழாது வேதஞ்
  சொன்னமுறை செய்துபெயர் தடாதகையென் றிட்டுமுடி சூட்டு வாயிப்
  பொன்னையா டனக்கிறைவன் வரும்பொழுதோர் முலைமறையும் புந்தி மாழ்கேல்
  என்னவரன் அருளாலோர் திருவாக்கு விசும்பிடைநின் றெழுந்த தன்றே
  544 அவ்வாக்குச் செவிநிரம்ப வன்புவகை யகநிரம்ப வகல மெல்லாம்
  மெய்வாக்கு மனமொன்ற விழிவாக்கும் புனனிரம்ப விமலற் போற்றி
  நெய்வாக்கு மகநிரப்பி யெழுந்துமனை யொடுஞ்சாலை நீத்தி ரண்டு
  கைவாக்கு மியங்கலிப்பக கடிமாட மனைபுகுந்தான் சுழற்கால் வேந்தன்
  545 முரசதிர்ப்ப மங்கலங்கொண் டெதிர்வருவார் முகத்துவகை முறுவல் பூப்ப
  அரசிருக்கு மண்டபம்புக் கினிதமர்ந்து கனகமழை யான்ற கேள்வி
  விரசிருக்கு மறையவர்கைப் பெய்தெவர்க்கு மம்முறையால் வெறுப்ப நல்கிப்
  பரசிருக்குங் கரதலத்தெம் பரன்கோயி னனிசிறப்புப் பல்க நல்கா
  546 சிறைவிடுமின் சிறைக்களமுஞ் சீத்திடுமின் ஏழாண்டு தேயத் தீட்டும்
  இறைவிடுமி னயல்வேந்தர் திறைவிடுமி னிறைநிதிய மீட்டு மாயத்
  துறைவிடுமி னறப்புறமு மாலயமும் பெருக்குமெனத் தொழாரைக் காய்ந்த
  கறைவிடுமின் னயில்வேலான் வள்ளுவனைக் கூய்முரசங் கறங்கச் சாற்றி
  547 கல்யாண மணிமௌலி வேந்தரையுங் கால்யாப்புக் கழல நீத்துக்
  கொல்யானை பரிநெடுந்தேர் அரசுரிமை தொன்முறையாற் கொடுத்துப் போக்கிப்
  பல்லாருங் கொளகவெனப் பண்டாரந் தலைசிறந்து பசும்பொன் னாடை
  வில்லாரு மணிக்கொடும்பூண் வெறுக்கைமுத லெனைப்பலவும் வெறுக்க வீசி
  548 தூமரபின் வருபெருமங் கலகவிகட் கிருநிதியந் துகில்பூண் பாய்மா
  காமர்கரி பரித்தடந்தேர் முதலாய பலபொருளுங் களிப்ப நல்கிக்
  கோமறுகு களிதூங்கச் சுண்ணமொடு மெண்ணெய்விழாக் குளிப்ப நல்கி
  மாமதுரா நகரன்றி மற்றுமுள நகரெங்கு மகிழ்ச்சி தூங்க
  549 இவ்வண்ண நகர்களிப்ப விறைமகனுங் விறைமகனுங்
  களிப்பெய்தி இறைவர் சொன்ன
  அவ்வண்ணஞ் சாதமுதல் வினை நிரப்பித் தடாதகையென்று
  அழைத்துத் தேவி
  மெய்வண்ண மறையுணரா விறைவிதனை
  மேனைபோல் மேனா ணோற்ற
  கைவண்ணத் தளிர்தீண்டி வளர்ப்பவிம
  வான்போலக் களிக்கு நாளில்
  550 திருந்தாத விளங்குதலை யாயமோடு புறம்போந்து சிறார்க்குச் சிற்றில்
  விருந்தாக மணற்சிறுசோ றட்டும்வரை யுரங்கிழித்த வேளும் வாய்வைத்
  தருந்தாத விளமுலைவாய் வைத்தருத்தப் பாலைவதனக் களித்தும் போதில்
  வருந்தாதை யண்டமெலாஞ் சிற்றிலிழைப் பாளாய்க்கு மகிழ்ச்சி செய்தான்
  551 தீட்டுவாள் இரணடனைய கண்களிப்பத் தோழியர்க்குத் தெரிய வாடிக்
  காட்டுவா ளெனக்கழங்கு பந்துபயின் றம்மனையுங் கற்றுப் பாசம்
  வீட்டுவாண் மேலொடுகீழ் தள்ளவெமை வினைக்கயிறு வீக்கி யூசல்
  ஆட்டுவாள் காட்டுதல்போல் லாடினா ணித்திலத்தாம் பசைத்த வூசல்
  552 இம்முறையாற் றாயர்க்குந் தோழியர்க்கு மகத்துவகை யீந்தாள் ஆகி
  அம்முறையாற் றாதைக்கு மகத்துவகை யீவாளா யாத்த வாய்மைச்
  செம்முறையா ரண்முதனா லீரெட்டுக் கலைமுழுதுந் தெளிந்தா ளந்த
  மெய்ம்மறையார் கலையனைத்தும் மேகலையா மருங்கசைத்த விமலை யம்மா
  553 சொல்வாய்மைக் கலைத்தெளிவு முழுமதியைப் பிளந்திருபாற் சொருகி யன்ன
  பல்வாய்மைக் கடகரிதேர் பரியுகைக்குந் திறனுமழற் பகழி தூர்க்கும்
  வில்வாள்வச் சிரமுதற்பல் படைத்தொழிலுங் கண்டிளமை விழுங்கு மூப்பிற்
  செல்வாய்மைத் திறலரசன் றிருமகட்கு முடிசூட்டுஞ் செய்கை பூண்டான்
  554 முடிகவிக்கு மங்கலநாள் வரையறுத்துத் திசைதோறு முடங்கல் போக்கி
  கடிகெழுதார் மணிமௌலிக் காவலரை வருவித்துக் காவல் சூழ்ந்த
  கொடியணிமா நகரெங்கும் விழாவெடுப்ப வழகமைத்துக் குன்ற மன்ன
  தொடிகெழுதோட் சுமதிதிரு மணத்தினுக்கு வேண்டுவன சூழ்ந்து செய்தான்
  555 மங்கலதூ ரியமுழங்க மால்யானை யுச்சிமிசை வந்த பூத
  கங்கைமுதல் ஓன்பதுதீர்த் தமுநிரப்பிக் கதிர் விடுபொற் கடம்பூ சித்துப்
  புங்கவரை மந்திரத்தீ வளர்த்தமுத மருத்தியெரி பொன்னாற் செய்த
  சிங்கமணி யாதனத்தை நேசித்துப் பூசித்துத் தெய்வ மேற்றி
  556 திருமுடியை மதயானை மிசைவைத்து நகரைவலஞ் செய்து பூசித்
  தருமணியாற் சுடிகையிழைத் தாடகத்தாற் குயிற்றியதோர் ஐவாய் நாகம்
  பெருமணிநீள் படம்பரப்பி மிசைகவிப்ப வச்சிங்க பீடத் தேற்றிக்
  குருமணிவா ணகைமயிலைக் கும்பத்துப் புண்ணியநீர் குளிர வாட்டி
  557 புங்கவர்மந் தாரமழை பொழியவருந் தவராக்கம் புகலத் தெய்வப்
  பங்கயமென் கொம்பனையா ராடமுனி பன்னியர்பல் லாண்டு பாட
  மங்கலதூ ரியமுழங்க மறை தழங்க மாணிக்க மகுடஞ் சூட்டி
  எங்கருணைப் பெருமாட்டிக் கரசமைச்சர் பணியுந்தன் னிறைமை நல்கா
  558 பாலனைய மதிக்கவிகை மிசைநிழற்ற மதிகிரணம் பரப்பி யன்ன
  கோலமணிக் கவரிபுடை யிரட்டமலர் மழைதேவர் குழாங்க டூற்றக்
  காலையிளங் கதிர்கயிலை யுதித்தெனவெண் கடாயானைக் கழுத்தில் வேப்ப
  மாலைமுடிப் பெண்ணரசை மங்கலதூ ரியமுழங்க வலஞ்செய் வித்தான்
  559 விண்ணாடு மொழிகேட்ட மகிழ்ச்சியுனுந் திருமகடன் விளக்க நோக்கி
  உண்ணாடு பெருங்களிப்புத் தலைசிறப்புச் சிலபகல்சென்றொழிய மேனாட்
  புண்ணாடு வேன்மங்கை குதுகலித்து நடிப்பத்தன் புயமேல் வைத்த
  மண்ணாடு மகட்களித்து வானாடு பெற்றானம் மகவு பெற்றான்
  560 விரதநெறி யடைந்தீற்றுக் கடன்பிறவுந் தாதைக்கு விதியால் ஆற்றி
  அரதனமெல் லணைமேற்கொண் டுலகமெலா மொருகுடைக்கீ ழாள்வா ளானாள்
  சரதமறை யாய்மறையின் பொருளாயப் பொருண் முடிவு தானாய்த் தேனின்
  இரதமெனப் பூவின்மண மெனப்பரம னிடம்பிரியா வெம்பிராட்டி
  561 மண்ணர சிறைஞ்ச ஞால மநுவழி புரந்து மாறன்
  விண்ணர சிருக்கை யெய்தப் பெற்றபின் விடையோன் உள்ளத்
  தெண்ணர சன்ன மென்னத் தென்னவ னீன்ற கன்னிப்
  பெண்ணர சிருந்து நேமி யுருட்டிய பெருமை சொல்வாம்
  562 இன்னிய மியம்பு மாக்க ளெழுப்பவான் இரவி தோன்றக்
  கன்னலைந் தென்னப் பள்ளித் துயிலெழீஇக் கடிநீராடித்
  தன்னிறை மரபுக் கேற்ற நியதிமா தான மன்பு
  துன்னிய கடவுட் பூசைத் தொழின்முத லனைத்து முற்றா
  563 563
  திடம்படு மறிஞ்ர் சூழச் சிவபரன் கோயில் முன்னிக்
  கடம்படி முளைத்த முக்கட் கரும்பினை மறைவண் டார்க்கும்
  விடம்பொதி கண்டத் தேனை விதிமுறை வணங்கி மீண்டு
  குடம்பயில் குடுமிச் செம்பொற் குருமணிக் கோயில் நண்ணி
  564 அரசிறை கொள்ளுஞ் செம்பொன் அத்தாணி யிருக்கை யெய்தி
  நிறைசெற்¢ மடங்க லாறு முடங்கின நிமிர்ந்து தாங்க
  விரைசெறி மலர்மீப் பெய்த வியன்மணித் தவிசின் மேவித்
  திரைசெறி யமுதிற் செய்த பாவை போற் சிறந்து மாதோ
  565 அனிந்திதை யமுதின் சாயற் கமலினி யணங்குங் காதல்
  கனிந்தபார் மகளி ராய்வந் தடைப்பைப்பொற் களாஞ்சி யேந்த
  இனந்திரி பதுமக் கோயில் இருவரு மனைய ராகிப்
  புனைந்தவெண் கவரிக் கற்றை யிருபுடை புரட்டி வீச
  566 566
  செடியுட லெயினச் செல்வன் சென்னிமேற் சுமந்து சாத்துங்
  கடியவிழ் மலரிற் பொன்னிக் காவலன் குடக்கோ னேனை
  முடிகெழு வேந்தர் உள்ளார் முடிமிசை மிலைந்த தாமம்
  அடிமிசைச் சாத்திநங்கை யாணையா றேவல்செய்ய
  567 வையுடை வாள ராகி மார்புறப் பின்னி யார்த்த
  கையின ராகி யன்னை யென்றுதன் கருணை நோக்குஞ்
  செய்யுமென் றிமையார் நோக்கி நோக்குமேற் செங்கை கூப்பி
  உய்குந மெனவாய் பொத்தி யுழையர்தம் பணிகேட்டுய்ய
  568 ஆங்கவன் மராடர் வேந்தன் அவன்கரு நாடர் வேந்தன்
  ஈங்கிவன் விராடா வேந்த னிவன்குரு நாடர் வேந்தன்
  ஊங்குவன் சேரன் சென்னி யுவனெனக் கோலாற் சுட்டிப்
  பாங்கிரு மருங்குங் காட்டக் கஞ்சுகப் படிவ மாக்கள்
  569 செந்தமிழ் வடநூலெல்லை தெரிந்தவர் மறைநூ லாதி
  அந்தமில் எண்ணெண் கேள்வியளந்தவர் சமயமாறும்
  வந்தவர் துறந்தோர் சைவ மாதவர் போத மாண்ட
  சிந்தனை யுணர்வான் மாயை வலிகெடச் செற்ற வீரர்
  570 முன்னிருந் தினிய தேற்று மூத்தவர் எண்ணி யெண்ணிப்
  பன்னுமைந் துறுப்பிற் கால மளந்தறி பனுவன் மாந்தர்
  பின்னுமுன் னோக்குஞ் சூழ்ச்சிப் பெருந்தகைச் சுமதி யோடும்
  இன்னமு தனைய கேள்வி மந்திரர் யாருஞ் சூழ
  571 கற்றறி யந்தணாளர் விருத்திகள் கடவுட் டானத்
  தற்றமில் பூசைச் செல்வ மறப்புற நடக்கை யேனைச்
  செற்றமில் குடிகண் மற்று மமைச்சராற் றெளிந்தும் வெவ்வே
  றொற்றுவிட் டுணர்த்தும் வேறு குறையுண்டே லொறுத்துத் தீர்த்தும்
  572 ஆதியுத் தேசத் தானும் இலக்கண வமைதி யானுஞ்
  சோதனை வகைமை யானுஞ் சொன்னநூ லனுவா தித்து
  நீதியி நவற்றாற் கண்டித் தவ்வழி நிறுத்தித் தம்மில்
  வாதிகள் வாதஞ் செய்யுங் கோட்டின்மேன் மகிழ்ச்சி கூர்ந்தும்
  573 பையுள பகுவாய் நாகப் பள்ளியோன் ஆதி வானோர்
  கையுள வலியா லட்ட கடலமு தனைத்தும் வாரிப்
  பொய்யுள மகலக் கற்ற புனிதநூற் புலவர் நாவிற்
  செய்யுள விளைவித் தூட்டத் திருச்செவி தெவிட்ட வுண்டும்
  574 தொல்லைநான் மறையோர் சைவர் துறந்தவர் யார்க்கும் இன்பம்
  புல்லவா னமுதுங் கைப்பப் பாகநூற் புலவ ரட்ட
  முல்லைவான் முகையினன்ன வறுசுவை முரியாமூரல்
  நல்லவூ ணருத்தி யன்னார் நாவிருந் தமுதுசெய்யும்
  575 எல்லவன் உச்சி நீந்து மெல்லையி னான்கு மாறும்
  வல்லவர் சூதனோதி வகுத்தமூ வாறு கேள்வி
  சொல்லவுண் மலர்ந்துமேனை மநுமுதற் றுறைமாண் கேள்வி
  நல்லவ நயந்து கேட்டு நன்பகற் போது நீத்தும்
  576 கலைக்குரை விரிப்பார் என்ன வறுமையிற் கல்வி போலப்
  புலப்படா மருங்கு னல்லா ரெந்திப் புலவன் பூட்டி
  அலைத்திடு பாவை போனின் றாடல்செய் யாடற் கண்ணும்
  நலத்தகு பாடற் கண்ணு நல்லரு ணாட்டஞ் செய்தும்
  577 இன்னிலை யொழுகுத் தொல்லோர் இயற்றிய தருமம் வேறும்
  அந்நிலை நிறுத்தும் வேள்வியறம்பல வாக்கஞ் செய்ய
  நன்னிதி யளித்தும் வேள்வி நடாத்தியுஞ் செல்வங் கல்வி
  தன்னிரு கண்க ளாகத் தழைந்திட வளர்க்கு நாளும்
  578 ஒப்புரு முதலீ றில்லா வொருத்திதன் சத்திபெற்ற
  முப்பெருந் தேவ ராலே முத்தொழி னடாத்து மென்று
  செப்பலும் புகழன் றென்னிற்றென்னவன் கன்னியாகி
  இப்புவி மநுவிற் காக்கும் என்பதென் பேதை மைத்தே
  579 வரைசெய் பூண்முலைத் தடாதகை மடவரற் பிராட்டி
  விரைசெய் தார்முடி வேய்ந்துதண் குடைமநு வேந்தன்
  கரைசெய் நூல்வழி கோல்செலக் கன்னியாம் பருவத்
  தரசு செய்தலாற் கன்னிநா டாயதந் நாடு
  580 இன்ன வாறுமை யவதரித் திருந்தனள் என்னாப்
  பொன்ன வாவினர் பெறவெறி பொருநைகால் பொருப்பான்
  சொன்னவாய்மை கேட் டகங்களி தூங்கினர் தொழுது
  மின்னுவார்சடை முனிவரோர் வினாவுரை செய்வார்
  581 திருந்து நான்மறைச் சென்னியுந் தீண்டுதற் கரிதாய்
  இருந்த நாயகி யாவையும் ஈன்றவெம் பிராட்டி
  விரிந்த வன்புகூர் தக்கனும் வெற்பனும் பன்னாள்
  வருந்தி நோற்றலா லவர்க்கொரு மதலையாய் வந்தாள்
  582 மனித்த னாகிய பூழியன் மகளென வீங்குத்
  தனித்த காரணம் யாதெனத் தபனியப் பொதுவிற்
  குனித்த சேவடிக் கன்புடைக் குடமுனி யருள்கூர்ந்
  தினித்த தோர்கதை கேண்மினென்று எடுத்துரை செய்வாள்
  583 விச்சு வாவசு வெனுமொரு விச்சையன் பயந்த
  நச்சு வாள்விழி மடந்தைவிச் சாவதி நாமம்
  அச்சு வாகத மொழியினாள் அம்பிகைக் கன்பு
  வைச்சு வாழ்வுறு மனத்தினா டாதையை வணங்கா
  584 ஐய வம்பிகை தன்னையாண் அன்பினால் வழிபட்
  டுய்ய வேண்டுமென் றாளவ னுலகெலாம் பயந்த
  தையன் மந்திரந் தனைமக டனக்குப தேசஞ்
  செய்ய வந்நெறி யொழுகுவாள் செப்புவாள் பின்னும்
  585 இறைவி தன்னையா தரிப்பவற் கிம்பரிற் சிறந்த
  குறைவி னன்னகர் யாதெனக் கூறுவான் கேள்வித்
  துறைவி ளங்கினோர் பயில்வது துவாதச முடிவென்
  றறைவ ளம்பதி யவனிமேற் சிவபுர மாமால்
  586 சேடு தாங்குமூ வுலகினுட் சிறந்தன சக்தி
  பீட மூவிரு பத்துநான் கவற்றின்முற் பீடம்
  மாடம் ஓங்கிய மதுரையா மற்றது போகம்
  வீடும் வேண்டிய சித்தியும் விளைப்பதென் றெண்ணா
  587 அல்லு மெல்லுவா னகர்க்கத வடைப்பின்றிச் சுவர்க்கச்
  செல்வ ரங்கடைந் துமையருள் சித்தியால் வினையை
  வெல்லு வாரதான் றெந்தையோ டைவர்கள் வேண்டி
  நல்வ ரம்பல வடைந்தனர் நமர்களந் நகரில்
  588 எம்மை யாரையும் யாவையும் ஈன்றவங் கயற்கண்
  அம்மை யாவரே யாயினு மன்பினா தரிப்போர்
  இம்மை யாகிய போகம்வீ டெண்ணியாங் கெய்தச்
  செம்மை யாகிய வின்னருள் செய்துவீற் றிருக்கும்
  589 என்ற தாதையை யிறைஞ்சினாள் அநுச்சைகொண்டெழுந்தாள்
  மன்றன் மாமலர் வல்லிபோல் வழிக்கொடு கானங்
  குன்ற மாறுபின் கிடப்பமுன் குறுகினா ளன்பின்
  நின்ற வாதியெம் பரையரு ணிறைந்தவந் நகரில்
  590 அடைந்தி ளம்பிடி யாடல்போல் ஆடக கமலங்
  குடைந்து நான்மறைக் கொழுந்திடங் கொண்டுறை குறிப்பாற்
  படர்ந்த பொன்மலை வல்லியைப் பணிந்துவெங் கதிரோன்
  றொடர்ந்த வான்சுறா மதியமே யாதியாத் தொடங்கா
  591 பெரும்பக னல்லூண் கங்குலூ ணுதவப் பெற்றவூ ணிலைமுதற் பல்லூண்
  அரும்பொடி யெள்ளுண் சாந்திரா யணமா னைந்துபா னறியநீர் தருப்பை
  இரும்புத னுனிநீர் காலிவை நுகர்ந்து மியற்றரும் பட்டினி யுற்றும்
  வரம்புறு விராறு திங்களு நோற்று வாடிமேல் வருஞ்சுறா மதியில்
  592 சந்நிதி யடைந்து தாழ்ந்துநின் றிளமாந் தளிரடிக் காஞ்சிசூழ் கிடந்த
  மின்னிகர் மருங்குல் இழையிடை நுழையா வெம்முலைச் செம்மலர்க் காந்தட்
  பொன்னிரை வளைக்கை மங்கலக் கழுத்திற் பூரண மதிக்கலை முகத்தின்
  இன்னிசை யளிசூ ழிருட்குழற் கற்றை யிறைவியை யிம்முறை நினையா
  593 கோலயாழ்த் தெய்வம் பராய்க்கரங் குவித்துக் கொழுஞ்சுடர்ப் பசுங்கதிர் விளக்கம்
  போல நூற் பொல்லம் பொத்து பொன் னிறத்த போர்வைநீத் தவிழ்கடி முல்லை
  மாலைமேல் வீக்கிப் பத்தர்பின் கிடப்ப மலர்க்குழ றோய்சுவற் கிடத்திச்
  சேலைநேர் விழியாண் மாடகந் திரித்துத் தெறித்தனன் பண்ணிறிந் திசைப்பாள்
  594 ஒளியா லுலகீன் றுயிரனைத்து மீன்போற் செவ்வி யுறநோக்கி
  அளியால் வளர்க்கு மங்கயற்க ணன்னே கன்னி யன்னமே
  அளியால் இமவான் றிருமகளா யாவி யன்ன மயில்பூவை
  தெளியா மழலைக் கிளிவளர்த்து விளையாட் டயருஞ் செயலென்னே
  595 அண்டக் குவைவெண் மணற்சிறுசோ றாக்கித் தனியே விளையாடுங்
  கொண்டற் கோதாய் படி யெழுத லாகா வுருவக் கோகிலமே
  கொண்டற் குடுமி யிமயவரை யருவி கொழிக்குங் குளிர்முத்தால்
  வண்டற் குதலை மகளிரொடும் விளையாட்டயரும் வனப்பென்னே
  596 வேத முடிமேல் ஆனந்த வுருவாய் நிறைந்து விளையாடு
  மாத ரரசே முத்தநகை மானே யிமய மடமயிலே
  மாத ரிமவான் றேவிமணி வடந்தோய் மார்புந் தடந்தோளும்
  பாத மலர்சேப் புறமிதித்து விளையாட் டயரும் பரிசென்னே
  597 யாழியன் மொழியா லிவ்வழி பாடி யேத்தினா ளாகமெய் யுள்ளத்
  தாழிய வன்பின் வலைப்படு கருணை யங்கயற் கண்மட மானோர்
  சூழிய நுழைமெல் லிளங்குழற் குதலைத் தொண்டைவாய் அகவைமூன் றெய்தி
  வாழிளங் குழவி யாகியா லயத்து வந்துநின் றாள்வரங் கொடுப்பாள்
  598 இறைஞ்சியஞ் சலித்தா டன்னையெம் மன்னை யாதுவேண் டினையென வென்றும்
  நிறைந்தபே ரன்பு நின்னடிப் போதி னீங்கலா நிலைமைதந் தருளென்
  றறைந்தன ளின்னும் வேண்டுவ தேதென் றருளவிம் மகவுரு வாகிச்
  சிறந்துவந் தென்பால் அருள்சுரந் திருக்கத் திருவுளஞ் செய்யெனப் பணிந்தாள்
  599 சிவபரம் பரையு மதற்குநேர்ந் தருள்வா டென்னவர் மன்னனாய் மலயத்
  துவசனென் றொருவன் வருமவன் கற்பின் றுணைவியாய் வருதியப் போதுன்
  தவமக வாக வருவலென் றன்பு தந்தனள் வந்தவா றிதுவென்
  றுவமையில் பொதியத் தமிழ்முனி முனிவர்க் கோதினான் உள்ளவா றுணர்ந்தார்

  தடாதகைப்பிராட்டியார் திருவவதாரப்படலம் சுபம்
  ----------------------


This file was last updated on 14 Jan. 2014
Feel free to Webmaster.