Welcome To Literary Bookshelf
Sangam literature comprises some of the oldest extant Tamil literature, and deals with love, traditions, war, governance, trade and life.!

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 18 (2237 - 2338)
திருவிடைமருதூர்த்திரிபந்தாதி.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 18 (verses 2237 - 2338)
tiruviTaimarutUrtttiripantAti
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with a photocopy of the work.
Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:
S.Karthikeyan, V. Devarajan, Govindarajan and V.S. Kannan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2006 .
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 18
திருவிடைமருதூர்த்திரிபந்தாதி.கணபதி துணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.

  காப்பு.

  2237 ஆண்டவிநாயகர்துதி.
  சிதவாரணங்குமுறுந்துறைமூழ்கித்திருமறையோ
  ரிதவாரணங்குலவச்செய்யிடைமருதீசனென்றோ
  மதவாரணங்குமுலைபாகற்பாடுதற்காண்டபெரு
  மதவாரணங்குவலயங்கொண்டாடும்வரந்தருமே.
  1
  2238 குருவணக்கம்.

  2238.
  பெரும்புங்கவர்புகழ்கோமுத்திவாழ்சுப்பிரமணிய
  வரும்புங்கவன்பதம்யான்றொழவென்கையருட்குறியொன்
  றிரும்புங்கரையவெடுத்தளித்தானதையேத்தல்செய்வேன்
  கரும்புங்கனியுமெனவன்புசாருங்கதியுமுண்டே.
  2
  நூல்.
  2239 திருவருந்தாமரைமேலாருமாயசிறப்பினர்க
  ளிருவருந்தாமரைநாட்டேடிக்காண்பிலிடைமருத
  வொருவருந்தாமரைபோலுழலாமலுவந்தெனையா
  டருவருந்தாமரைவேண்டேனிதரசமையத்தரே.
  1
  2240 சமையத்தவரையிகழாந்தற்போதந்தடிந்துசெம்பொ
  னிமையத்தவரையெடுத்தவிடைமருதீச்சுரரை
  யுமையத்தவரையரையோர்ந்துதம்மையுமோர்ந்தருள்பெற்
  றமையத்தவரையடிமலர்தாழ்ந்துள்ளடங்குறினே.
  2
  2241 அடக்கந்தரத்தரைமேற்பயிலாமன்பருளடையா
  மடக்கந்தரத்தரையென்றாழிநல்கவருகொடிய
  விடக்கந்தரத்தரைமேவிடைமாமருதூரின்மென்புற்
  றடக்கந்தரத்தரையெவ்வாறுநாஞ்சென்றுசார்வதுவே.
  3
  2242 சாராததென்னைதமைவிழைந்தாரைவிண்டாங்குதலிற்
  சோராததென்னையிடைமருதீசர்தந்தூமனமு
  மோராததென்னையொருவேள்சமருமுடற்றியென்றுந்
  தீராததென்னைதரக்கரம்வீசுறுந்திங்கள்வந்தே.
  4
  2243 வந்தித்தவரையயன்மால்வந்திக்கவிண்வைப்பவரைச்
  சிந்தித்தவரையிடைமருதீரென்றுந்தீயமதின்
  முந்தித்தவரையெடுத்தீரென்றுந்திண்ணர்மொய்செருப்புக்
  கந்தித்தவரையுடையீரென்றுஞ்சொலக்கற்றனமே.
  5
  2244 கற்றனமாலையிடைமருதூரரைக்கம்பவென்று
  முற்றனமாலைவயலாருங்கோமுத்தியும்பவென்றுஞ்
  சொற்றனமாலைமின்னாரம்பராயென்றுஞ்சொற்றிடநாண்
  விற்றனமாலையிராவதவாழ்க்கையும்வேண்டலமே.
  6
  2245 வேண்டாதவரைவிழையாதவரைவிழைந்தெனுள்ளத்
  தீண்டாதவரையிடைமருதீசரையென்றுமன்பே
  பூண்டாதவரையரையரையக்கரைப்போந்துகொடி
  தீண்டாதவரையுறைவாரையன்றியொர்தெய்வமுண்டே.
  7
  2246 உண்டலங்காரவன்னாயாயத்தாரொடுமுற்றுச்செய்த
  வண்டலங்காரவுற்றேனென்றுகூறியொர்மாரனொப்பா
  னெண்டலங்காரமனையாரிடைமருதீசர்க்கொல்லாக்
  கண்டலங்காரகனைப்போற்பறித்திவள்கைத்தந்ததே.
  8
  2247 தந்தவளக்கரிகொங்கையொண்பாம்பல்குல்சங்கங்கள
  நந்தவளக்கரியன்றுதருநஞ்சநாட்டமிய
  லந்தவளக்கரியான்கோலமாகியறமுயன்று
  முந்தவளக்கரியானிடைமாமருதூர்முதலே.
  9
  2248 முதலைப்பரவைதருநஞ்சமுண்டமுதல்வமண
  மதலைப்பரவையிடைமருதூரவிண்வாழ்க்கைபெற்ற
  சிதலைப்பரவையகந்தாழ்வன்மீகசிறியனென்றும்
  விதலைப்பரவையழுந்தாதுகாத்தலுன்மெய்யருளே.
  10
  2249 மெய்யருளத்தனைநண்மருதூரனைவீணர்க்கெல்லாம்
  பொய்யருளத்தனையீயானைமாரிப்புயல்சமழ்க்கப்
  பெய்யருளத்தனையும்முடையானைப்பெரிதெண்ணினோஞ்
  செய்யருளத்தனையாறாறுந்தீர்த்தருடேவனென்றே.
  11
  2250 தேவவருக்கம்பணிவானயனரிதீர்தருநாண்
  மேவவருக்கவெலும்பணிவான்விழைகங்கைமங்கை
  நோவவருக்கஞ்சடையேற்றினானன்னுதல்வதன
  மேவவருக்கன்மதியழலான்வைப்பிடைமருதே.
  12
  2251 மருதவனத்தனிடைமுதலாங்கடைமன்னியவுள்
  கருதவனத்தனரிமுதலோருங்கழிந்தபெரு
  விருதவனத்தன்விண்மண்முடிந்தாலும்விளங்கவனெற்
  கொருதவனத்தன்மையனெனவோதுமெம்மொண்ணுதலே.
  13
  2252 ஒண்ணுதலானைகரந்தீர்ந்தவர்க்கொளியைப்புரவு
  பண்ணுதலானையுகைப்பானைத்தன்னுருப்பற்றுருவென்
  றெண்ணுதலானையெனையாண்டவனையிடைமருதூர்க்
  கண்ணுதலானைக்கருதார்பிறப்பிற்கரங்கணன்றே.
  14
  2253 கரமனகத்தையுறுநாயுமற்றொளிகால்கனக
  வாமனகத்தைவளைத்தபிரானிடைமாமருதப்
  புரமனகத்தையலர்பணிபூண்டுழல்புன்மையரப்
  பரமனகத்தைமுழக்காரடைந்தபவத்தினுமே.
  15
  2254 பவம்பலவாயினுமாகவெனக்குவிண்பற்றுகன
  கவம்பலவாயினுநல்லவகற்றுவல்லாமுருடர்க்
  குவம்பலவாயினுந்தீதில்லிடைமருதூர்குறுகுந்
  தவம்பலவாயினுமென்றொருஞானந்தலைப்படினே.
  16
  2255 தலையுமடியுமிசைகிழக்கார்பியறாங்கப்பெற்றே
  அலையுமடியுமதளாரிடைமருதார்நமனார்
  குலையுமடியுமென்னாதருள்வார்நஞ்சுகொண்டிலரே
  னிலையுமடியும்படைப்புமடியுநெடுநிலத்தே.
  17
  2256 நிலங்காவலவென்றுமேதக்கவதமிழ்நேயத்தின்மிக்
  கலங்காவலவென்றுபோலொளிர்வாய்கவியாய்கொடையின்
  மலங்காவலவென்றுபாடாமலேயிடைமாமருதூர்த்
  தலங்காவலவென்றுமுள்ளாயென்றீசனைச்சார்மின்களே.
  18
  2257 சாரலங்கற்றைநினைந்துசெலாவெனத்தானங்கிழி
  வேரலங்கற்றையொளிக்கயிலாயத்தும்வேட்கைமிக
  வாரலங்கற்றையலாள்பாகன்வாழ்மத்தியார்ச்சுனத்தை
  யோரலங்கற்றையையோவறிதேபொழுதோட்டுவமே.
  19
  2258 ஒடுங்கனகமுமொன்றார்கொண்மன்றுமுபரிகையென்
  றாடுங்கனகமுஞ்சேரிடைமாமருதூரண்ணலைப்
  பாடுங்கனகமுமுண்டாகுமின்பப்பயனென்பது
  நீடுங்கனகமுமொவ்வாவருள்வந்துநேர்நிற்குமே.
  20
  2259 நிற்குநடக்குமிருக்குநின்னாடனெறியனைத்துங்
  கற்குநடக்கும்படியெவனென்றுகருதியுள்ளத்
  தற்குநடக்குமிடைமருதூரவத்தாணியிருப்
  பிற்குநடக்குமுலாவிற்குங்காமுற்றவென்மயிலே.
  21
  2260 என்னாவியன்னமணிமிடற்றானையிமையவர்தோய்
  துன்னாவியன்னமலியிடைமாமருதூரனைச்சொ
  னன்னாவியன்னமவென்குழல்பாகனைநாடினர்போன்
  மன்னாவியன்னமடமாதர்மேவுமிவ்வைகலிலே.
  22
  2261 வையம்பரவவிடைமருதூர்வதிவார்வரைவாய்க்
  கையம்பரவமெனக்கொடுவேடர்கலப்பருள
  நையம்பரவலரிப்பானிற்பானெனினண்ணவனு
  தையம்பரவவருதியித்தானந்தராதிபனே.
  23
  2262 தரங்கந்தருவல்விடமூணிடைமுதல்சார்மருதே
  புரங்கந்தருவமறையுடைதோறில்லங்காடுபொலி
  யரங்கந்தருவமைவாழ்க்கையர்யாருமடிமையென்னிற்
  றரங்கந்தருவகைசெய்யும்பிதாவிவர்செய்கைநன்றே.
  24
  2263 நன்றாவிருக்கினுந்தீதாவிருக்கினுநல்லருளே
  யொன்றாவிருக்கினுமோராவிடைமருதூரன்செய்கை
  யென்றாவிருக்கினும்பாலேயிகபரமெய்துங்குணக்
  குன்றாவிருக்கினுமாலாதியரிதுகொள்வரிதே.
  25
  2264 அரியரவிந்தன்மகவான்முதலியரஞ்சலிக்க
  வரியரவிந்தம்புனைவாரிடைமருதூரர்வரைக்
  குரியரவிந்தமடவாள்பொருட்டிங்ஙனுற்றுச்சொல்லும்
  பெரியரவிந்தமுயலூனுந்தேனும்பெறுகைநன்றே.
  26
  2265 பெற்றங்குலவவிடைமருதீசர்பிறங்குமறு
  குற்றங்குலவக்கரங்குவித்தாளிவ்வொருபிழைக்காச்
  சுற்றங்குலவமடமாதரம்பறுணியப்பொன்செ
  யிற்றங்குலவவெளிப்பட்டுளாளென்னிளங்கொடியே.
  27
  2266 இளங்கொடியானவுமைபாகன்வாழுமிடைமருத
  வளங்கொடியானஞ்செயேன்பூசநீர்த்துறைவாஞ்சைவையேன்
  களங்கொடியானலைவேனையையோவென்னகன்மந்திரு
  வுளங்கொடியானனினைத்ததென்னோவொன்றுமோர்கிலனே.
  28
  2267 ஓராதவனையிருட்புகுத்தானையுணர்தலில்லார்ச்
  சாராதவனையொருபாகனைத்தங்கிடைமருதம்
  பேராதவனைப்பெயருகென்றாலுமென்பேதைநெஞ்சந்
  தீராதவனைமயிலொடுவாழுந்திறனெவனே.
  29
  2268 திறப்பாவனையமனமோரணுத்துணைசெப்பலென்ன
  மறப்பாவனையமனமிலையோவிடைமாமருதுஞ்
  சிறப்பாவனையமருதருந்தேவியுந்தேவிடையு
  மறப்பாவனையக்கொடுவைகலென்னுளடக்கியதே.
  30
  2269 அடத்தருமன்றண்டங்கொண்டமராற்றியலக்கணைந்தும்
  விடத்தருமன்றண்டங்கொண்டாடவந்துவிலக்குதுயில்
  வடத்தருமன்றண்டமென்னிடைமாமருதூரவின்னு
  நடத்தருமன்றண்டவுஞ்செய்யவேண்டுமிந்நாயினையே.
  31
  2270 நாயகத்தன்மைகொளச்சிலர்நாணிலர்ஞாலமுற்று
  மேயகத்தன்மைவிழியொருபாகனிடைமருத
  னாயகத்தன்மைவிளக்கவிரங்கியரியகண்ட
  வாயகத்தன்மையுறநஞ்சங்கொண்டவலிகண்டுமே.
  32
  2271 கண்டனங்கோலம்வருமாமுயல்வுங்கண்டங்கறுப்பும்
  பெண்டனங்கோலமெய்வாழ்வுந்தலைப்பெருக்கத்தொடையு
  முண்டனங்கோலமடமாரிடைமருதூருறையு
  மண்டனங்கோலமலையானுமூவருளண்டனன்றே.
  33
  2272 அண்டத்திருப்புநரலையிலாகியடர்ந்தவிடங்
  கண்டத்திருப்புமண்ணாதியபூதங்கலங்கிலய
  மண்டத்திருப்புவதுசூலமேனண்மருதர்மதித்
  துண்டத்திருப்புவனமான்றவனைத்துணைபவரே.
  34
  2273 துணைத்ததனத்தியொருபாகர்மாண்டுதொலைந்ததன்னோ
  பணைத்ததனத்தியெனான்வாள்கொடுத்தவன்பால்விருப்ப
  ரணைத்ததனத்திரளென்னாவியார்நண்மருதரவா
  வுணைத்ததனத்தினுழலாதருளெற்குதவுவரே.
  35
  2274 உதவாதவரையுபகாரரொன்றுங்கல்லாதவரு
  சிதவாதவரைவெலுங்குரவோரெனவேத்திறந்த
  புதவாதவரைப்புகழாநும்வாயிதுபோக்கியொரீஇ
  மதவாதவரையிடைமருதூரரைவாழ்த்துமினே.
  36
  2275 வாழ்த்தாதவாயுமிடைமருதூரர்மலரடிப்பாற்
  றாழ்த்தாதவாயுந்தலையுமுன்னாத்தனிநெஞ்சுந்தள்ளு
  மூழ்த்தாதவாயுமறுப்பாங்குணமுமுலகத்தில்லாப்
  பாழ்த்தாதவாயுமெனக்கேபிரமன்படைத்தனனே.
  37
  2276 படைப்பருந்தானையிடைமருதூரர்பதம்பணியார்
  கிடைப்பருந்தானைசிதராகக்கொண்டுகெழுமுசெல்வப்
  புடைப்பருந்தானையர்வீடுகடோறும்புக்குண்டுபுலான்
  முடைப்பருந்தானையுடம்போம்பிநிந்தைமொழிகுவரே.
  38
  2277 மொழிவருங்கூற்றநல்லார்தமைப்பேசிமுனிந்துசினங்
  கொழிவருங்கூற்றமுமெண்ணார்பரரிற்குறுகியுண்டே
  யிழிவருங்கூற்றமுமில்லாரிடைமருதீசனெந்தைக்
  கொழிவருங்கூற்றமுதனீள்கருணைபெற்றுய்வதென்றே.
  39
  2278 என்றுவருந்துமதுதீர்ந்தின்பெய்தியிருப்பன்மிளிர்
  மின்றுவருந்துதிவேணியிடைமருதூரன்விடைக்
  குன்றுவருந்துகளிலானடியர்குழாங்குறுகி
  நன்றுவருந்துபணியாற்றியுள்ளநலமடைந்தே.
  40
  2279 நல்லங்கமலைசிராப்பள்ளிகாஞ்சிநணாகுடந்தை
  வல்லங்கமலைவயற்றில்லைவாழிடைமாமருதூர்
  சொல்லங்கமலைபவரெற்றுறைசையிலாண்டிலரே
  லொல்லங்கமலைவறக்கோடிகொள்ளினுமுய்தியுண்டே.
  41
  2280 உய்தியவாயகுணமேலிடைமருதூர்ப்பரனை
  எய்தியவாயவொருநானடைந்தனனென்றிருத்தல்
  செய்தியவாயடையாத்தெருச்சூழ்ந்துதெரிசிமலர்
  கொய்தியவாயமலன்றாள்புனைந்துகொண்டாடுநெஞ்சே.
  42
  2281 ஆட்டிற்குவந்தவிதியெவனோவன்றியானைகொன்றான்
  றோட்டிற்குவந்தமுறினுமறாநசைதோன்றவெறி
  நாட்டிற்குவந்தமையும்மன்றிலேறனகைதருமென்
  பாட்டிற்குவந்தவிடைமருதூரன்பனிவரைக்கே.
  43
  2282 வரையாதவரைமகட்பேசல்வேட்டுவருகுநருக்
  குரையாதவரைமறுத்தலொல்லாதின்னுமுத்தமர்க்குக்
  கரையாதவரையிருட்கரவொத்திடுங்காவலபொன்
  னரையாதவரையிடைமருதூரரணிவரைக்கே.
  44
  2283 அணியாமருவியிடைமருதீசரமர்ந்தருளு
  மணியாமருவிவழங்குங்குற்றாலவரைக்கணன்றித்
  தணியாமருவியனாரமெங்குண்டுதரிற்கவரேங்
  கணியாமருவியவாமருதாயிற்கவருதுமே.
  45
  2284 கவராததில்லைகடவுளரேனுமென்கையதிதற்
  குவராததில்லையுளாருட்டுறவுளைலைகுறிகொள்
  ளவராததில்லையுளேன்கொளல்வேண்டுமென்னாரணங்கே
  யுவராததில்லையிடைமருதீசனொருவரைக்கே.
  46
  2285 ஒருவரையூழியங்காதுசெய்வான்கொலுளங்குறித்தல்
  மருவரையூழியலர்தரச்சூழிடைமாமருதூ
  ரிருவரையூழியராக்கொளுமீசனிறையவன
  கருவரையூழியளவும்வசைக்கதிர்வேலருக்கே.
  47
  2286 வேலவன்றந்தையிடைமருதீசன்விரிந்தமறை
  நாலவன்றந்தையுறழிடைபாகன்வெந்நஞ்சங்கண்டு
  மாலவன்றந்தையறவுண்டுமாலவன்வாழச்செய்தான்
  மூலவன்றந்தையெனக்குபதேசமொழிந்தனனே.
  48
  2287 மொழிமனங்காயமைதீர்தரநண்ணுபுமொய்த்தவலஞ்
  சுழிமனங்காயமைமெய்பாதியென்றவன்சொற்றநன்னூல்
  வழிமனங்காயமைதுஞ்சில்லிடைமருதூர்வசிப்பாங்
  கழிமனங்காயமைசாராதுமுத்திகலப்புறுமே.
  49
  2288 கலந்தநலாரையிகழ்வார்வெம்போலிக்கவிபுகழ்வார்
  குலந்தநலாரைப்பரர்கொளவேங்கிமெய்திகூசிச்சில
  ரலந்தநலாரையிடைமருதூரிலடைந்திறைஞ்சா
  துலந்தநலாரையவிப்பாரிலுண்டுண்டுழலுவரே.
  50
  2289 வரந்தந்தவரைபெறநாவல்வாய்வழங்கிச்சிலம்பிக்
  குரந்தந்தவரையிடைமருதீசரையுன்னினர்போற்
  சுரந்தந்தவரைவனந்தந்தமாந்தழைதூமொழிக்கா
  யிரந்தந்தவரைதெனவரைகாறுமிலங்கியதே.
  51
  2290 இலங்கியவேதமுதனடுவீற்றுமிடைமருதுந்
  துலங்கியவேதம்பலத்தொளிமுத்தலைத்தூக்கிரிவாய்க்
  கலங்கியவேதநடுவந்தயானைகடிந்தவர்க்கோ
  மலங்கியவேதமுகிலினின்றார்க்குமணமுரசே.
  52
  2291 2291.
  மணமதலையுமரவுமுள்ளானிடைமாமருதூர்க்
  கணமதலையும்பவந்தீர்க்கவைகுமுக்கட்கடவுள்
  குணமதலையும்பலுஞ்சேயுமாகக்கொண்டான்மிடற்று
  வணமதலையுந்தலின்றேலின்றாகுவர்மாலயனே.
  53
  2292 அயனாகமஞ்சுநிகர்மேனிமாயவனாகமற்று
  மியனாகமஞ்சுபடையானுமாகவிடைமருது
  தயனாகமஞ்சுபெறத்துதித்துப்பணிந்தேதழைந்தார்
  வியனாகமஞ்சுகுணத்தாய்ந்துவேண்டிலர்வீணர்களே.
  54
  2293 வீணாவுடலமெடுத்தனன்யான்பெருவிண்ணவர்த
  மேணாவுடலமிடைமருதீசரிகலினர்போற்
  கோணாவுடலமதன்வருவான்மணிகொண்டலைக்கும்
  பூணாவுடலமளியிற்றுயிலும்பொருந்திலதே.
  55
  2294 பொருந்தாதவரைதெனவாழ்புரமடுபுண்ணியர்நன்
  கிருந்தாதவரைப்புரப்பாரிடைமருதூரிலிரு
  ளருந்தாதவரைநிகர்வார்நந்துன்பமறிந்திலரால்
  திருந்தாதவரைகொல்லோவவர்திண்ணியசிந்தனையே.
  56
  2295 சிந்தனையாதும்வறிதுசெலாமற்செலுத்திநமன்
  வந்தனையாதுநரகதுதானென்முன்வாய்நிரம்பக்
  கந்தனையாதுதிநண்மருதூரவெனக்கலப்பிற்
  பந்தனையாதுவிடுமோவிடாதவிப்பாரகத்தே.
  57
  2296 பாராதரித்தவிடைமருதூரற்குப்பாரகமே
  தேராதரித்தகலமரவாசெழுந்திங்களொடு
  நீராதரித்தசடைமேலிருப்பென்றுநெட்டுயிர்ப்பாள்
  பேராதரித்ததுயரமெஞ்ஞான்றிவள்பேர்ப்பதுவே.
  58
  2297 பேர்ப்பதுமத்தவிடைமருதூர்நல்குபெற்றியும்வெள்
  ளேர்ப்பதுமத்தவருக்குமலமருளேனுமையர்
  போர்ப்பதுமத்தகரித்தோலுடைபுலித்தோறெரிந்தும்
  வார்ப்பதுமத்தவளைநிகர்வாள்பெருமால்கொளுமே.
  59
  2298 பெருமாலையனையிடைமருதூர்க்குடிபேணுங்கொன்றைத்
  திருமாலையனையெண்ணாதவர்செல்லுஞ்செலவிற்செல்வி
  கருமாலையனைவருநீப்பவேதிலொர்காளைபின்செ
  றருமாலையனைவிலையைகொள்வெய்யதனியிடமே.
  60
  2299 இடந்தந்தவளைநெடுமான்முயன்றுமெய்தாக்கழற்கீழ்க்
  கிடந்தந்தவளையிடைமருதூர்கெழுமிற்கிடைக்கு
  நடந்தந்தவளைவுடனேயணுகுநமனகலு
  மடந்தந்தவளையனமுண்டெம்மானைவழுத்துதுமே.
  61
  2300 வழுத்துப்படருமிடைமருதூர்வதிவான்முளைமேற்
  கொழுத்துப்படரும்வரலருங்கூற்றங்கொன்றானருளாம்
  விழுத்துப்படரும்பெரியானவன்புகழ்மெய்யன் றியோர்
  எழுத்துப்படருமதிப்புமுண்டாகுங்கொலெங்களுக்கே.
  62
  2301 எங்கடந்தேயவனிதாழிடைமருதெவ்வகைத்தன்
  மங்கடந்தேயவழிமல்கவைகும்வல்லானணிற்கோ
  பங்கடந்தேயவ்வினுண்மையுமோர்ந்துபகருமலச்
  சங்கடந்தேயவொன்றாதொன்றுமுத்திதலைப்படுமே.
  63
  2302 படமாசுணத்தையணிவாரிடைமருதிற்பயில்வார்
  திடமாசுணத்தையலர்பாற்பயிக்கஞ்சென்றார்தயிர்பாற்
  குடமாசுணத்தையெடுத்தாட்டவாடுங்குழகருணா
  விடமாசுணத்தையமைகுழையேலிவர்மேன்மையென்னே.
  64
  2303 என்னாயகனையிடைமருதானையிமையவர்க்கு
  முன்னாயகனைகடனஞ்சமுண்டமுதலவனை
  மன்னாயகனையவாங்கியவாவென்றுன்மாண்புதபத்
  துன்னாயகனைதருமலமாசுந்துணிதருமே.
  65
  2304 துணிந்தாரையன்றிகழுங்கூடற்சோதிபொற்றூயமுடிக்
  கணிந்தாரையன்றினரூரெரித்தான்கஞ்சக்கண்ணிற்றம்மை
  யணிந்தாரையன்றிகிரியான்றெழுநண்மருதடைந்து
  பணிந்தாரையன்றியெவர்காணுயர்வுபடைத்தவரே.
  66
  2305 படைத்தவராகமுழுதும்பசலைபகலருங்கே
  ளுடைத்தவராகமுடையவராகவுஞற்றுங்கொலோ
  புடைத்தவராகந்தொழுமிடைமாமருதூரர்பொற்றா
  ளிடைத்தவராகப்பணிந்தேத்தெடுப்பினல்வேத்தலொன்றே.
  67
  2306 ஒன்றியம்பக்கவர்பாங்கவிடைமருதூரர்வெற்பே
  நன்றியம்பக்கமயிலிடமாமியனஞ்சநமன்
  வென்றியம்பக்கமனைதுறவேகொங்கைமென்மருங்கு
  லென்றியம்பக்ககுடும்பசந்நியாசமிருட்கதிரே.
  68
  2307 கதிரங்கதிர்க்கும்பருப்பதத்தான்றிருக்காளத்தியா
  னதிரங்கதிர்க்குமிடைமருதூரனடிகட்கன்பு
  பிதிரங்கதிர்க்குமுனமிருளாநம்பிணியைச்செய்தா
  முதிரங்கதிர்க்குமுடம்பிலினிக்குறையொன்றிலையே.
  69
  2308 இலைமலருமிடைமருதூரரையெய்தியங்கைத்
  தலையுமலரும்பணியென்றுகொண்டுதவாதிறைப்பா
  முலையுமலருநலராவர்கூற்றமுடன்றுவிடு
  நிலையுமலருமுறலாவரியாவுநிரம்பிடுமே.
  70
  2309 நிரம்பாசமன்றுகுறுமூரலான்மதினீறுசெய்தார்
  திரம்பாசமன்றுபெற்றாயென்றுதீர்த்தருள்செல்வர்வறுங்
  கரம்பாசமன்றுகொளாவிடைமாமருதூரிடையா
  யிரம்பாசமன்றுகளிலாநின்மெய்யுறுப்பியாவையுமே.
  71
  2310 யாவருமங்கைகுவிக்கவிடைமருதின்னமர்வார்
  தேவருமங்கையருமாடுகாளத்தித்தெண்சுனைவாய்
  மேவருமங்கைதெனத்தோன்றியீர்த்துவெளிவிடுத்தார்
  தாவருமங்கைத்தவராயிவளுய்தரற்பொருட்டே.
  72
  2311 தரங்கந்தரங்கவெழுவிடமூண்சலசத்தவன்மா
  லிரங்கந்தரங்கப்பெருந்தானந்தில்லையிடைமருதே
  புரங்கந்தரங்கற்றமாதவர்வாழ்பொருப்புக்கயிலை
  திரங்கந்தரங்கடுப்பாள்பாதியாளெங்கள்செல்வனுக்கே.
  73
  2312 செல்லத்தனையுமிவர்மாடத்தில்லைச்சிவக்கொழுந்தை
  வில்லத்தனையுமணியரவத்துவிளங்கியைமால்
  பல்லத்தனையுந்திடைமருதப்பைங்கிளியையன்றி
  நல்லத்தனையுமனையையுந்தேர்கிலநானிலத்தே.
  74
  2313 நிலாவையரவைமுடிக்கணிந்தார்நிகழ்சேரரரு
  ளுலாவையரவைவியக்கும்புலமையரொண்மைவிழாக்
  குலாவையரவைகிடைமருதூர்க்குறியைக்குணம
  கலாவையரவையமாதேவகாவெனக்கற்றனமே.
  75
  2314 கற்றவருக்கங்கலவேனென்புன்சொலுங்கைக்கொளுவா
  னற்றவருக்கங்கமோதியிடைமருதூரைநண்ண
  லுற்றவருக்கங்குமுன்னிற்பவனிமையோர்க்கிறைவன்
  வெற்றவருக்கமதலையிற்சூடும்விதியெண்ணினே.
  76
  2315 எண்ணத்திருந்தவிடைமருதூரெய்தியெல்லைதொழா
  வெண்ணத்திருந்தகரத்தேக்கரனைவிரிந்தமனங்
  கண்ணத்திருந்தவடியேன்பெற்றேன்கைவிடினுடனே
  நண்ணத்திருந்தவறேலென்பன்யானுநலமுறவே.
  77
  2316 உறவனிகலனெனறவக்கூறதையுள்ளங்கொள்ளேன்
  மறவனிகலனென்றோதுவரேயிடைமாமருத
  லறவனிகலனரிசெய்தகோனடிக்கன்புறினப்
  புலவனிகலனெனநினையாள்வன்பொறுப்புவைத்தே.
  78
  2317 பொறுத்தவளகத்தடமாரிடைமருதிற்புலிடை
  சிறுத்தவளகத்திற்றேசாஞ்சிவன்பொற்சிலம்பிலிலா
  மறுத்தவளகலைமாமதியுப்பக்கமன்னவென்பாற்
  கறுத்தவளகத்திருள்வந்துகூடலென்காரிகையே.
  79
  2318 காரம்பரந்தவழாநிற்குங்கொன்றைகஞலியபூ
  ணாரம்பரந்தமுலையாயினும்வந்தடைந்திலரே
  சீரம்பரந்தவிடைமருதூருறைசெல்வரெங்க
  ளேரம்பரந்தமுறாத்தந்தையார்வெற்பிறையவரே.
  80
  2319 இறையவனையிடைமாமருதூரனையேய்ந்தசெம்பட்
  டுறையவனையிடையாளொருபாகனையொண்முழக்க
  நிறையவனையிடையாரணமார்தில்லைநேயனைநான்
  மறையவனையிடையாதேழ்பிறப்பும்வணங்குதுமே.
  81
  2320 வண்டாரவாயைந்தருநிதிதேனுவுமானுங்கொல்லோ
  வண்டாரவாயைதெனவடையாத்தில்லையாளியின்சொ
  லொண்டாரவாயைமணந்திடைமாமருதூரினல்கும்
  பண்டாரவாயைத்தகர்த்தானதுவுநம்பாக்கியமே.
  82
  2321 2321.
  பாக்கியமாவதுவேறிலையென்றுபகரச்சொற்றேன்
  வாக்கியமாவதுவையாள்பெருநலமாமுலையே
  தேக்கியமாவதுசூழ்மத்தியார்ச்சுனஞ்சேருமிடம்
  யோக்கியமாவதுலாவென்றுசேர்மினொருவனையே.
  83
  2322 ஒருவனையாறுவிழைவான்பிறரையுறாதபெருந்
  திருவனையாறுதவிர்மத்தியார்க்கனத்தேனனுரு
  வருளனையாறுமையாறுமெட்டானனைத்துக்கொள்பெருங்
  கருவனையாறுசெயக்காப்பிவனன்றிக்காப்பிலையே.
  84
  2323 காமாவகலவரிநீயினிதென்றுங்கஞ்சனெனு
  நாமாவகலப்புவியளப்பாயென்றுநல்கியபூந்
  தேமாவகலவிடைமருதாவென்றுசிந்தைசெயி
  னாமாவகலறுணிவன்றிக்கூற்றமடைவதற்கே.
  85
  2324 அடையம்புயனைத்திருமாலைப்பாங்கரமைத்தகொன்றை
  மிடையம்புயனையிடைமருதூரனைமேவுகிலா
  ருடையம்புயனைகருமேனிக்கூற்றமுற்றாலதற்குக்
  கடையம்புயனைதருமானமானிற்கலங்குவரே.
  86
  2325 கலங்கச்சினந்துநமன்றூதர்வந்தெனைக்கைக்கொளுங்கால்
  விலங்கச்சினந்துமுதலியமார்ப்பவிடையில்வம்மோ
  பலங்கச்சினந்துவர்முற்பூண்முலையொருபாகவலி
  வலங்கச்சினந்துதியாரிடைமாமருதூர்வள்ளலே.
  87
  2326 வள்ளலைக்குங்குமக்கொங்கையள்பாகனைவாவியன்னப்
  புள்ளலைக்குங்குலநீரிடைமாமருதூர்புகுந்தே
  யுள்ளலைக்குங்குலுவொப்பப்புகையொழியாவின்பென
  விள்ளலைக்குங்குவலாற்றருமோரிடம்வேறிலையே.
  88
  2327 வேறாகவந்தநமன்கூற்றுவாவில்லவாவளவா
  வாறாகவந்தமடித்தான்றொழுமிடைமாமருதூர்ப்
  பேறாகவந்தமுழுதும்பசுபதிபேணொருநீ
  கூறாகவந்தவிரார்சிலமூடக்குருடர்களே.
  89
  2328 குருக்கத்திமாலைக்குழலாளிடைமருதூர்குறுகி
  வெருக்கத்திமாலையுறநீள்விழியுறக்கண்டனளாந்
  திருக்கத்திமாலையிராவதமஞ்சச்செயிர்த்தவரைப்
  பெருக்கத்திமாலைவருமுனமார்த்துப்பிறங்கிடுமே.
  90
  2329 பிறங்கும்பரவையனலினுந்தோன்றுபெருவிடத்தா
  லுறங்கும்பரவைபுரந்தானிடைமருதூரன்கலாத்
  திறங்கும்பரவைமனைநடந்தானருளேய்ந்திலமேற்
  கறங்கும்பரவையமேற்போஞ்சகடமுங்காண்பிறப்பே.
  91
  2330 பிறவானவரையிடைமருதூர்க்கன்புபேணலின்றி
  யுறவானவரைவெண்ணீற்றினிலாசையொருங்கவிக்குந்
  துறவானவரைமறந்தொழியாதுள்ளஞ்சூழுவனே
  லறவானவரையுகைப்பார்க்கடிமையலனலனே.
  92
  2331 அல்லையப்பகமற்றோர்நான்குமற்றுனையாருணர்வார்
  நெல்லய்ப்பாகமழ்முல்லையப்பாதில்லைநேயவப்பா
  சொல்லையப்பாகமுறாவெனுலாவுங்கொடூயவகல்
  வில்லையப்பாகவமாலாவிடைமருதூர்விளக்கே.
  93
  2332 விளங்கவிதனையுணர்நெஞ்சமேசற்றுமெய்ம்மையிலே
  னிளங்கவிதனையுமேற்றபிரானிடைமாமருதத்
  துளங்கவிதனையுமீவானவன்பாலுமைமலத்து
  களங்கவிதனையுநீங்காதுகாக்குங்கருணையளே.
  94
  2333 கரியவரையைச்சுவணவரையைமெய்க்கண்ணிருத்தும்
  பெரியவரையையொருபாகர்பேணுமிடைமருதந்
  தெரியவரையைமுறிநமன்சேர்கிலன்செய்சினமும்
  பொரியவரையைக்கடவானுமாவனிப்பூதலத்தே.
  95
  2334 பூத்தமருந்துதிசாலிடைமாமருதம்புகழேஞ்
  சோத்தமருந்துதியென்னுமைபாதந்தொழுதுருகி
  யேத்தமருந்துதிவாவுமிரவுமென்றெம்பரன்சீர்
  யாத்தமருந்துதியென்னாமற்கூற்றமறைந்திலமே.
  96
  2335 அறையாகமனமமைந்ததெனக்கதனாலருளு
  மறையாகமனந்தவோராதுபின்னும்வயங்குபத்தி
  முறையாகமனல்லறிவாமுளைத்திடுமாவடுதண்
  டுறையாகமனவிடைமருதூருறைசுந்தரனே.
  97
  2336 2336.
  சுந்தரநந்தமிடைமருதார்தந்தைதூயரென்று
  கந்தரநந்தந்தரஞ்சொலப்பெற்றகருணையினா
  ரந்தரநந்தவிடமுண்டுளாரருள்வார்மலமா
  செந்தரநந்தவுயர்சிவலோகமதெய்துவமே.
  98
  2337 துவரவலஞ்சுழியேரகமாப்பாடிசூதத்துறை
  யிவரவலஞ்சுழிகோமுத்திகாழியிலங்குதில்லை
  கவரவலஞ்சுழியாரூருடனிரும்பூளைகண்டீர்
  குவரவலஞ்சுழிகொள்ளிடைமாமருதன்கொளலே.
  99
  2338 கொள்ளவரையும்படருறுத்தாதின்பங்கூட்டியதா
  னள்ளவரையும்பர்மேறசெய்மகாலிங்கநாதருல
  கெள்ளவரையும்பழிபாவஞ்சறறிலிடைமருதர்
  தெள்ளவரையுமொண்குஞ்சிதமாயதிருவடியே.
  100

  திருவிடைமருதூர்த்திரிபந்தாதி முற்றிற்று.

--------
This webpage was last updated on 9 May 2007.
Feel free to send corrections and suggestions to the .