ஸ்ரீசுப்பைய சுவாமிகளின்
திருக்கொற்றவாளீசரந்தாதி

Sri cuppaiya cuvAmikaLin
tirukkoRRAvalIcarantAti
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing
a scanned images version of the work.
Etext preparation and proof-reading:
This etext was keyed-in by K. Kalyanasundaram.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2007
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

ஸ்ரீசுப்பைய சுவாமிகளின்
திருக்கொற்றவாளீசரந்தாதி.இவை ஸ்ரீசமிவன க்ஷேத்திரமென்னும் ஸ்ரீகோவிலூர்மடாலயம்
ஸ்ரீமன் முத்திராமலிங்க ஞானதேசிகர் ஆதினத்திற்குரிய
ஸ்ரீவீரசேகரஞானதேசிகர் பாதசேகரராகிய
ஸ்ரீசுப்பைய சுவாமிகளவர்களால் இயற்றப்பட்டு,
மேற்படி ஸ்ரீ வீரசேகரஞானதேசிகர் மாணாக்கருள்
ஒருவராகிய கா‍ரைக்குடி ஆ.வெ.வெங்கடாசலஞ் செட்டியாரவர்களால்
சென்னை, கோமளேசுவரன்பேட்டை,
சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டன.
1910
-------------
திருக்கொற்றவாளீசரந்தாதி.

This page was last updated on 24 October 2007.
Please send corrections and comments to the .