"தம்பிக்கு"
மு. வரதராசனார் கடிதங்கள்

tampikku
Letters of mu. varatarAjan
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing scanned image version of the work.
Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:
Senthan Swaminathan, S. Karthikeyan, Nadesan Kugathasan, L. Parthipan, Nalini Karthikeyan & R. Navaneethakrishnan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2009.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
http://www.projectmadurai.org/

"தம்பிக்கு"
மு. வரதராசனார் கடிதங்கள்

Source:
"தம்பிக்கு"
டாக்டர் - மு. வரதராசன், எம்.ஏ. , எம்.ஒ.எல். , பிஎச்.டி
தமிழ்த்துறைத் தலைவர், பச்சையப்பன் கல்லூரி
விற்பனை உரிமை:
பாரி நிலையம்
59, பிராட்வே, சென்னை – 1 அணா 12 /மூன்றாம் பதிப்பு: அக்டோபர் 1954
உரிமை ஆசிரியர்க்கு
---------

This file was last updated on 4 May 2009.
Feel free to send corrections and comments to the Webmaster.