கரிப்பு மணிகள் (சமூக நாவல்)
ஆசிரியர் : ராஜம் கிருஷ்ணன்

karippu maNikaL (social novel)
of rAjam kirushNan
In tamil script, unicode/utf-8 format