பம்மல் சம்பந்த முதலியார் எழுதிய
இரண்டு நண்பர்கள் (நாடகம்)

iraNTu naNparkaL (drama)
of pammal campanta mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

பம்மல் சம்பந்த முதலியார் எழுதிய
இரண்டு நண்பர்கள் (நாடகம்)