அறிவுக் கதைகள் நூறு
டாக்டர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்

aRivuk kataikaL
by ki.A. pe. vicuvanAtam (K.A.P. Viswanathan)
In tamil script, unicode/utf-8 format
Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this work.
This etext has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-reading of the output file.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2020.
to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
are
https://www.projectmadurai.org/

அறிவுக் கதைகள் நூறு
டாக்டர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்


This file was last updated on 10 April 2020.
Feel free to send the corrections to the .